25. VAI TRÒ CỦA MÀU SẮC TRONG QUÁ TRÌNH  PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN Ở TRẺ MẦM NON

25. VAI TRÒ CỦA MÀU SẮC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN Ở TRẺ MẦM NON

 16:17 23/08/2017

Bài viết giới thiệu và trình bày về vai trò của màu sắc trong quá trình phát triển toàn diện ở trẻ độ tuổi mầm non, qua một số khái niệm cơ bản về màu cũng như thực trạng và các giải pháp nhằm phát huy vai trò của màu trong trường mầm non.

15. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRƯỚC NHỮNG YÊU CẦU  VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN

15. GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM TRƯỚC NHỮNG YÊU CẦU VỀ ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN

 16:38 03/05/2017

Giáo dục đại học là vấn đề có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt, có chất lượng hệ thống giáo dục đại học là nhân tố cơ bản đảm bảo tính cạnh tranh của nền kinh tế trong thời kì hội nhập. Thực tiễn của những năm đổi mới nền giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng đã và đang chứng minh vai trò của giáo dục đại học đối với sự phát triển chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao - yếu tố then chốt đảm bảo sự tăng trưởng bền vững đất nước và tạo ra lợi thế cạnh tranh giữa các quốc gia hiện nay.

8. Công tác quản lí sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

8. Công tác quản lí sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

 10:05 29/03/2017

Nghị quyết của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định mục tiêu của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo “Đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam để thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện, phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả. Đối với mỗi nhà trường, công tác quản lý sinh viên phải là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giáo dục đào tạo. Thực hiện tốt công tác quản lý sinh viên sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc trang bị kiến thức, kĩ năng chuyên môn, đồng thời tạo ra môi trường tốt cho việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, nhân cách và tác phong, lối sống cho sinh viên.

2. Năng lực thực hiện-vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục

2. Năng lực thực hiện-vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục

 16:17 04/01/2017

Bài báo trình bày quá trình đào tạo người giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục theo hướng phát triển năng lực thực hiện của người học.

01. Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo hiện nay

01. Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo hiện nay

 10:10 05/12/2016

Tóm tắt: Trong giai đoạn hiện nay, trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo là một yêu cầu khách quan và cấp bách, đòi hỏi cần có những giải pháp đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm, trong đó “phát triển đội ngũ nhà giáo” được xác định là một trong những giải pháp quan trọng hiện nay.
Từ khóa: giáo dục, đào tạo, phát triển, giáo viên, căn bản, toàn diện.

2. Thăm dò đổi mới căn bản, toàn diện môn Ngữ văn trong giáo dục Việt Nam

2. Thăm dò đổi mới căn bản, toàn diện môn Ngữ văn trong giáo dục Việt Nam

 17:04 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả trong việc góp phần làm rõ phương hướng, nội dung và phương pháp đổi mới căn bản, toàn diện trong dạy học Ngữ Văn của giáo dục Việt Nam.
Từ khóa: đổi mới, căn bản, toàn diện, Ngữ văn.

3. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục cần xuất phát từ đổi mới nhận thức và tư duy quản lí

3. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục cần xuất phát từ đổi mới nhận thức và tư duy quản lí

 17:04 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu lên sự cần thiết phải đổi mới nhận thức và tư duy quản lí giáo dục hiện nay về cơ chế quản lí giáo dục; về nội dung chương trình, phương thức đào tạo; về xã hội hóa giáo dục; về quản lí nhà nước đối với giáo dục.
Từ khóa: đổi mới, căn bản, toàn diện, giáo dục, nhận thức, tư duy quản lí.

4. Một số yêu cầu trong đổi mới quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay

4. Một số yêu cầu trong đổi mới quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay

 14:01 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số vấn đề thực tiễn đổi mới quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng-an ninh trong các cơ sở giáo dục đại học hiện nay; bản chất của đổi mới quá trình đào tạo giáo viên quốc phòng-an ninh; một số yêu cầu trong đổi mới đào tạo giáo viên quốc phòng-an ninh ở các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Từ khóa: yêu cầu, đổi mới, quá trình, đào tạo giáo viên, quốc phòng, an ninh, căn bản, toàn diện.

3. Đầu tư cho giáo dục đại học ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo

3. Đầu tư cho giáo dục đại học ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo

 11:21 26/08/2016

3. Đầu tư cho giáo dục đại học ở Việt Nam trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo
Tác giả: Đặng Thị Minh Hiền
Tóm tắt: Bài báo trình bày một số vấn đề bất cập trong đầu tư cho giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay (về mức đầu tư; việc đảm bảo những điều kiện cơ bản, tối thiểu, cần thiết cho giáo dục đại học; việc phân bổ và sử dụng nguồn vốn,...). Tiếp đó, tác giả trình bày một số định hướng và đề xuất một số giải pháp đầu tư cho giáo dục đại học ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: đầu tư, giáo dục đại học, căn bản, toàn diện, giáo dục, đào tạo.

1. Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục - yếu tố cơ bản trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay

1. Quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục - yếu tố cơ bản trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay

 10:53 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày sự phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển giáo dục; một số vấn đề về phát triển giáo dục ở nước ta và một số vấn đề có tính phương pháp luận trong vận dụng tư tưởng phát triển giáo dục của Hồ Chí Minh vào thực tiễn đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo nước ta hiện nay.
Từ khóa: tư tưởng Hồ Chí Minh, đổi mới, căn bản, toàn diện, giáo dục, đào tạo.

2. Xây dựng trường mầm non chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

2. Xây dựng trường mầm non chất lượng cao đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

 10:33 24/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày: - Một số khái niệm; - Yêu cầu đạt được như: yêu cầu chung, yêu cầu cụ thể; - Biện pháp xây dựng trường mầm non chất lượng cao như: xây dựng các tiêu chí, biện pháp tổ chức thực hiện và một số kiến nghị, đề xuất.
Từ khoá: trường mầm non, chất lượng cao, đổi mới, căn bản, toàn diện, kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.

3. Quản lí đánh giá kết quả giáo dục ở trường tiểu học theo hướng phát triển năng lực toàn diện của học sinh

3. Quản lí đánh giá kết quả giáo dục ở trường tiểu học theo hướng phát triển năng lực toàn diện của học sinh

 15:13 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số biện pháp nhằm đổi mới công tác quản lí, đánh giá học sinh tiểu học theo hướng phát triển toàn diện năng lực học sinh.
Từ khóa: quản lí, đánh giá, học sinh, tiểu học, phát triển, năng lực, toàn diện.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây