04. Bồi dưỡng giảng viên sư phạm ở Trường Đại học Vinh theo định hướng phát triển năng lực - thực trạng và giải pháp

04. Bồi dưỡng giảng viên sư phạm ở Trường Đại học Vinh theo định hướng phát triển năng lực - thực trạng và giải pháp

 05:41 26/07/2019

Tóm tắt: Sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học, hội nhập quốc tế và trước bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi phát triển đội ngũ giảng viên đại học sư phạm, một trong những yếu tố quan trọng để thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong đó, bồi dưỡng giảng viên sư phạm theo hướng phát triển năng lực là yêu cầu tất yếu, khách quan và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Trong phạm vi bài viết, tác giả nêu lên thực trạng công tác bồi dưỡng đội ngũ giảng viên sư phạm theo định hướng phát triển năng lực, công tác bồi dưỡng giảng viên sư phạm; đây là cơ sở khoa học nhằm đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả bồi dưỡng đội ngũ giảng viên sư phạm theo hướng phát triển năng lực ở Trường Đại học Vinh.
Từ khóa: Bồi dưỡng, Giảng viên, Giảng viên sư phạm, Trường đại học, Phát triển năng lực.

22. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỘC BỘ CÔNG AN  ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

22. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỘC BỘ CÔNG AN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

 00:07 23/06/2019

Tóm tắt: Hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo là hoạt động quan trọng của hiệu trưởng các trường đại học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Tự đánh giá là hoạt động chủ yếu của cơ sở giáo dục nên cần phải quản lí chặt chẽ. Bài viết đưa ra những nội dung cơ bản trong quản lí hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục và đào tạo ở các trường đại học thuộc Bộ Công an nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: Hoạt động tự đánh giá, quản lí, chất lượng giáo dục và đào tạo, trường đại học, Bộ Công an, yêu cầu đổi mới giáo dục.

23. ĐỀ XUẤT TIÊU CHUẨN KHUNG ĐÁNH GIÁ  VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

23. ĐỀ XUẤT TIÊU CHUẨN KHUNG ĐÁNH GIÁ VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 00:07 23/06/2019

Tóm tắt: Văn hóa chất lượng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của các cơ sở giáo dục đại học, văn hóa chất lượng sẽ giúp cơ sở giáo dục đại học dễ dàng thích ứng với những thay đổi của hệ thống tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và quốc tế; thể hiện rõ cam kết chất lượng với xã hội; hình thành môi trường quản lí chất lượng; có định hướng rõ ràng trong việc phát triển nguồn nhân lực. Nghiên cứu nhằm đề xuất tiêu chuẩn khung đánh giá văn hóa chất lượng trường đại học giúp cho các trường đại học xác định giai đoạn phát triển văn hóa chất lượng của nhà trường từ đó xây dựng kế hoạch phát triển văn hóa chất lượng.
Từ khóa: khung chuẩn, đánh giá văn hóa chất lượng, trường đại học.

26. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ VĂN HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TINH THẦN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

26. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ VĂN HÓA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TINH THẦN TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 00:14 11/04/2019

Tóm tắt: Văn hóa trường đại học là một bộ phận của văn hóa tổ chức, liên quan trực tiếp đến toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần của một tổ chức nhà trường cụ thể. Trường đại học là một tổ chức giáo dục đại học, đào tạo những con người đáp ứng nhu cầu xã hội về kiến thức, kĩ năng, thái độ, trong đó, văn hóa tổ chức và văn hóa tinh thần trong trường đại học là thành tố cốt lõi quyết định chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của nhà trường. Bài viết đề cập một số vấn đề lí luận về văn hóa trường đại học và phát triển văn hóa tinh thần trong trường đại học.
Từ khóa: Văn hóa trường đại học, văn hóa tinh thần, trường đại học.

07. Phát triển đội ngũ chuyên viên trường đại học theo tiếp cận vị trí việc làm

07. Phát triển đội ngũ chuyên viên trường đại học theo tiếp cận vị trí việc làm

 11:48 27/10/2018

Tóm tắt: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn là mối quan tâm hàng đầu của các trường đại học. Trong các trường đại học, ngoài các giảng viên, các chuyên viên đóng một vai trò quan trọng. Trên cơ sở phân tích thực trạng đội ngũ chuyên viên các trường đại học ở Nghệ An, bài báo đề xuất các giải pháp sau: Tập huấn và bồi dưỡng đội ngũ chuyên viên theo vị trí của họ; đánh giá chuyên viên theo nghề nghiệp; Hoàn thiện chế độ chính sách áp dụng cho đội ngũ chuyên viên theo vị trí làm việc.
Từ khoá: phát triển, chuyên viên, việc làm, trường đại học.

19. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

19. THỰC TRẠNG NHẬN THỨC HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

 23:40 29/06/2018

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, việc xác định nhận thức của các khách thể tham gia hoạt động là điều cần thiết. Bài viết này trình bày kết quả khảo sát về mức độ nhận thức của cán bộ quản lí, giảng viên và sinh viên tại Trường Đại học Sài Gòn, với bảng hỏi là công cụ khảo sát chính và sử dụng phần mềm SPSS 20 để phân tích số liệu. Kết quả khảo sát giúp cho cán bộ quản lí nhà trường nắm được thực trạng nhận thức về mục tiêu, vai trò, ý nghĩa hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên để đề xuất một số biện pháp giúp phổ biến, nâng cao nhận thức của các khách thể.
Từ khóa: thực trạng, nhận thức, nghiên cứu khoa học, sinh viên, trường đại học.

8. LIÊN KẾT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP - PHƯƠNG THỨC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

8. LIÊN KẾT TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP - PHƯƠNG THỨC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

 03:42 28/06/2018

Tóm tắt: Mối quan hệ liên kết, hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo. Liên kết không những mang lại giá trị cho trường đại học, doanh nghiệp, người học mà còn là cơ sở để xây dựng mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng. Tuy nhiên, hiện nay liên kết này còn chưa chặt chẽ, nảy sinh nhiều bất cập. Bài viết trình bày định nghĩa, nội dung, vai trò của việc liên kết đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp, một số hạn chế và đề xuất biện pháp để thực hiện liên kết hiệu quả hơn.
Từ khóa: trường đại học, doanh nghiệp, liên kết đào tạo giữa trường đại học và doanh nghiệp, chất lượng đào tạo, đào tạo định hướng ứng dụng.

16. Nâng cao chất lượng dạy học các môn lí luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn trong các trường đại học từ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

16. Nâng cao chất lượng dạy học các môn lí luận chính trị và khoa học xã hội nhân văn trong các trường đại học từ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên

 00:00 28/02/2018

Tóm tắt: Nghiên cứu khoa học của sinh viên là một trong số những hoạt động quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học các môn học nói chung, các môn lí luận chính trị và khoa học xã hội và nhân văn nói riêng. Bài viết trình bày thực trạng nghiên cứu khoa học của sinh viên hiện nay và đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động này trong dạy học các môn lí luận chính trị và khoa học xã hội ở các trường đại học.
Từ khóa: chất lượng, lí luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu khoa học, sinh viên, trường đại học.

17.  BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT - HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN

17. BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KĨ THUẬT - HẬU CẦN CÔNG AN NHÂN DÂN

 21:03 18/12/2017

Tóm tắt: Chương trình đào tạo đóng vai trò quan trọng quyết định đến chất lượng đào tạo. Bài viết này đánh giá thực trạng chương trình đào tạo ở Trường Đại học Kĩ thuật - Hậu cần công an nhân dân. Trên cơ sở những đánh giá đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chương trình đào tạo.
Từ khóa: biện pháp nâng cao, chương trình đào tạo, trường đại học

24. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

24. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIẢNG VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 12:14 01/10/2017

Tóm tắt: Hoạt động giảng dạy của giảng viên là hoạt động trọng tâm tại trường đại học. Đây là hoạt động quan trọng quyết định chất lượng đào tạo cũng như ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của nhà trường. Hoạt động này cần phải được quản lí một cách khoa học. Bài viết phân tích các công việc liên quan đến hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường đại học, từ đó phân tích các nội dung quản lí hoạt động này.
Từ khóa: quản lí, hoạt động giảng dạy, giảng viên, trường đại học.

26. TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  TIẾP CẬN CDIO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH - KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VÀ ĐỀ XUẤT

26. TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾP CẬN CDIO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH - KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU VÀ ĐỀ XUẤT

 12:14 01/10/2017

Tóm tắt: Nhận thức được những ưu việt của mô hình đào tạo CDIO, Trường Đại học Vinh đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho quá trình xây dựng, phát triển chương trình đào tạo. Bài viết đi sâu phân tích quá trình triển khai xây dựng, phát triển chương trình đào tạo tiếp cận CDIO tại Trường Đại học Vinh, thực hiện mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội.
Từ khóa: chương trình đào tạo, sinh viên, trường đại học, giáo dục đại học

18. QUẢN LÍ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

18. QUẢN LÍ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI

 09:57 01/10/2017

Tóm tắt: Sự thành công của một trường đại học là nguồn nhân lực, với cốt lõi là chính sách tạo động lực để huy động sự nỗ lực, không ngừng sáng tạo khoa học của đội ngũ giảng viên, đồng thời nhằm thu hút và giữ chân người tài cho nhà trường. Nghiên cứu động lực làm việc của giảng viên có tầm quan trọng không chỉ về mặt lí luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn trong giai đoạn hiện nay của các trường đại học.
Từ khoá: động lực, giảng viên, trường đại học.

24.	Nâng cao chất lượng giảng viên trong giáo dục Đại học

24. Nâng cao chất lượng giảng viên trong giáo dục Đại học

 03:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Việc nâng cao chất lượng giảng viên trong giáo dục Đại học bao gồm: Về phía giảng viên: Thay đổi nhận thức của giảng viên về vai trò giảng dạy của mình. Xác định việc tự bồi dưỡng, nâng cao năng lực. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất của sinh viên; Về phía quản lý: Thực hiện tốt dân chủ cơ sở trong công tác cán bộ. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất và tài chính. Xác định những điều kiện để đội ngũ giảng viên tham gia. Nâng cao năng lực của cán bộ quản lí. Nhận thức đào tạo là một dịch vụ và nhận thức đầy đủ hơn.

12. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY

12. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY

 04:36 11/05/2017

Trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực thì đào tạo ngoại ngữ được coi là vấn đề quan trọng nhằm tạo ra lực lượng lao động có trình độ kiến thức chuyên môn, có kĩ năng, ngoại ngữ và thái độ nghề nghiệp phù hợp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng sự biến đổi cơ cấu lao động, đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu lao động, hội nhập quốc tế.

27. Thực trạng quản lí liên kết đào tạo tại một số trường đại học

27. Thực trạng quản lí liên kết đào tạo tại một số trường đại học

 20:27 27/02/2017

Bài báo trình bày về nội dung quản lí hoạt động liên kết đào tạo tại một số trường đại học; thực trạng quản lí liên kết đào tạo tại một số trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

8. Nguyên nhân của những hạn chế  trong thực trạng kĩ năng sống của sinh viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

8. Nguyên nhân của những hạn chế trong thực trạng kĩ năng sống của sinh viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh

 23:04 16/01/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng kĩ năng sống của sinh viên và 3 nguyên nhân của những hạn chế trong thực trạng kĩ năng sống của sinh viên các trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh.

4. Đánh giá giảng viên trong các trường Đại học

4. Đánh giá giảng viên trong các trường Đại học

 21:07 15/01/2017

Bài báo trình bày các công việc cần làm trong đánh giá giảng viên trong các trường Đại học nhằm xác định được kết quả công việc mà giáo viên tiến hành trong hoạt động nghề nghiệp của mình.

7. Một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ở các trường đại học nước ta hiện nay

7. Một số vấn đề liên quan đến việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ở các trường đại học nước ta hiện nay

 21:07 15/01/2017

Bài báo trình bày vai trò của việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra, một số khó khăn thường gặp và vấn đề chú ý khi việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ở các trường đại học nước ta hiện nay.

10. Vài nét về giáo dục  âm nhạc trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay

10. Vài nét về giáo dục âm nhạc trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay

 03:06 13/01/2017

Bài báo trình bày vài nét về giáo dục âm nhạc trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay.

2. Tầm quan trọng của giáo dục đa văn hóa ở các trường đại học nước ta trong thời kì hội nhập

2. Tầm quan trọng của giáo dục đa văn hóa ở các trường đại học nước ta trong thời kì hội nhập

 22:10 09/01/2017

Bài báo trình bày mục tiêu, một số lợi ích của giáo dục đa văn hóa và hướng ứng dụng giáo dục đa văn hóa vào giáo dục đại học nước ta trong thời kì hội nhập.

4. Vai trò của đức dục trong các trường đại học của Việt Nam hiện nay

4. Vai trò của đức dục trong các trường đại học của Việt Nam hiện nay

 04:18 07/01/2017

Bài báo trình bày nền tảng cơ sở của giáo dục đạo đức và quá trình giáo dục đạo đức trong các trường đại học của Việt Nam hiện nay.

3. Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học thông qua thăm dò ý kiến người học

3. Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học thông qua thăm dò ý kiến người học

 04:17 04/01/2017

Bài báo trình bày hoạt động đánh giá, xếp loại giáo viên thông qua ý kiến phản hồi của sinh viên ở một số trường đại học trên thế giới và ở Việt Nam nhằm điều chỉnh phương pháp góp phần đảm bảo chất lượng giáo dục đại học.

1. Đổi mới công tác quản lí đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học

1. Đổi mới công tác quản lí đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học

 21:59 31/10/2016

Bài báo trình bày những đổi mới trong công tác quản lí trên các phương diện: quản lí xây dựng chương trình đào tạo, quản lí đổi mới phương pháp dạy và tổ chức học, quản lí kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên, điều kiện đào tạo và phân cấp trong đào tạo.

3. Một số biện pháp  quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường đại học

3. Một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường đại học

 05:36 31/10/2016

Bài báo trình bày một số biện pháp quản lí nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường đại học.

18. Vai trò của học phần xác suất thống kê tại các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, kĩ thuật

18. Vai trò của học phần xác suất thống kê tại các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, kĩ thuật

 05:12 31/10/2016

Bài báo trình bày vai trò của xác suất thống kê tại các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, kĩ thuật và một vài bài toán thực tiễn liên quan đến xác suất thống kê.

22. Thực trạng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng –an ninh ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

22. Thực trạng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng –an ninh ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội

 23:35 30/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng –an ninh ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội và sự cần thiết phải bồi dưỡng đội ngũ này để nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng –an ninh cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.

21. Tăng cường biện pháp quản lí đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học

21. Tăng cường biện pháp quản lí đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học

 23:02 25/10/2016

Bài báo trình bày thực trạng và một số biện pháp tăng cường quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học.

5. Định hướng, lựa chọn ngành nghề đào tạo, thúc đẩy động cơ học tập của sinh viên thông qua chuẩn đầu ra ở các trường đại học

5. Định hướng, lựa chọn ngành nghề đào tạo, thúc đẩy động cơ học tập của sinh viên thông qua chuẩn đầu ra ở các trường đại học

 05:20 24/10/2016

Bài báo trình bày vai trò và ý nghĩa của chuẩn đầu ra đối với nhà trường, xã hội, đặc biệt là đối với sinh viên trong quá trình đào tạo.

2. Năng lực chất lượng - yếu tố hình thành văn hóa chất lượng trong trường đại học

2. Năng lực chất lượng - yếu tố hình thành văn hóa chất lượng trong trường đại học

 04:55 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày khái niệm về những vấn đề liên quan như năng lực, văn hóa chất lượng, phân tích năng lực chất lượng trong quá trình hình thành văn hóa chất lượng. Tác giả giới thiệu mô hình văn hóa chất lượng của Ehlers gồm 4 thành phần: cấu trúc, năng lực; văn hóa chất lượng; các yếu tố kiên kết và 4 năng lực chất lượng quan trọng đối với quá trình nâng cao chất lượng giáo dục: kiến thức chất lượng; kinh nghiệm chất lượng; đổi mới chất lượng; phân tích chất lượng. Xây dựng văn hóa chất lượng trong trường đại học là công việc rất quan trọng và cần thiết trong xu thế phát triển chất lượng giáo dục
Từ khóa: Năng lực chất lượng, văn hóa chất lượng, trường đại học

3. Môi trường quản lí chất lượng tổng thể (TQM) trong các trường đại học

3. Môi trường quản lí chất lượng tổng thể (TQM) trong các trường đại học

 00:19 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết khái quát một số mô hình quản lí tiêu biểu trên thế giới thế kỉ XX qua 4 mô hình tiêu biểu: Mô hình mục tiêu hợp lí, Mô hình Quy trình nội bộ, Mô hình mối quan hệ con người, Mô hình hệ thống mở. Từ đó, tác giả đi sâu phân tích một số trường hợp điển hình với đặc tính (tiêu chí phân biệt) của từng mô hình quản lí tiêu biểu, khái quát một số yếu tố đặc trưng của tổ chức quản lí truyền thống trong so sánh với các yếu tố đặc trưng của TQM. Mỗi mô hình quản lí có những ưu thế và hạn chế nhất định, tuy nhiên, việc lựa chọn, kết hợp và áp dụng TQM được nhiều nhà trường áp dụng hiệu quả trong cơ chế phát triển giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: quản lí chất lượng tổng thể, TQM, trường đại học

Các số đã ra
Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây