33. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

33. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

 16:29 08/07/2019

Tóm tắt: Nghiên cứu được tiến hành trên 90 cán bộ quản lí, 145 giảng viên và 250 sinh viên Trường Đại học Hồng Đức nhằm tìm hiểu thực trạng giáo dục kĩ năng sống cho sinh viên nhà trường; phương pháp được sử dụng bao gồm quan sát, phỏng vấn và xử lí số liệu bằng phần mềm SPSS phiên bản 20.0. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đối tượng được khảo sát đã nhận thức được sự cần thiết của hoạt động giáo dục kĩ năng sống, nhưng công tác này vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục cho thời gian tới.
Từ khóa: kĩ năng sống, giáo dục kĩ năng sống, Trường Đại học Hồng Đức.

49. Thực trạng thể lực chung của nữ sinh viên khoa sư phạm mầm non năm thứ nhất Trường Đại học Hồng Đức

49. Thực trạng thể lực chung của nữ sinh viên khoa sư phạm mầm non năm thứ nhất Trường Đại học Hồng Đức

 22:00 26/10/2018

Tóm tắt: Thông qua sử dụng phương pháp quan sát, phỏng vấn tọa đàm, phương pháp kiểm tra sư phạm và phương pháp toán học thống kê, chúng tôi tiến hành đánh giá thực trạng thể lực chung cho nữ sinh viên Khoa Sư phạm mầm non năm thứ nhất Trường Đại học Hồng Đức. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất cho sinh viên của Trường.
Từ khóa: Thực trạng, giáo dục thể chất, thể lực chung, nữ sinh viên, khoa sư phạm mầm non, Trường Đại học Hồng Đức.

20. Đào tạo nhân lực trình độ cao của trường Đại học Hồng Đức đáp ứng nhu cầu lao động của các khu kinh tế và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

20. Đào tạo nhân lực trình độ cao của trường Đại học Hồng Đức đáp ứng nhu cầu lao động của các khu kinh tế và công nghiệp tỉnh Thanh Hóa

 14:00 04/04/2017

Cùng với nhiều vùng khác, kinh tế tỉnh Thanh Hóa đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây. Nhiều vùng kinh tế, khu công nghiệp đã được thành lập và đi vào hoạt động, dẫn đến nhu cầu về nguồn lao động chất lượng cao. Sự hợp tác giữa trường Đại học Hồng Đức với những người sử dụng lao động được cân nhắc như một giải pháp chiến dịch và bền vững.Đây là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của xã hội. Nghiên cứu này đưa ra một số giải pháp đào tạo nguồn nhân lực toàn diện, cái mà không chỉ cung cấp nguồn lao động có kĩ năng cho Vùng kinh tế Nghi Sơn và những khu công nghiệp khác của tỉnh Thanh Hóa, mà còn nâng cấp năng lực đào tạo của trường đại học Hồng Đức, áp dụng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, cũng như đóng góp vào sự nghiệp nâng cao chất lượng giáo dục và công cuộc hiện đại hóa của đất nước.

57. Một số đề xuất nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức thông qua các hoạt động ngoại khoá

57. Một số đề xuất nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức thông qua các hoạt động ngoại khoá

 14:19 28/02/2017

Bài báo trình bày về khái niệm, những khó khăn thường gặp khi nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức; hoạt động ngoại khoá; một số đề xuất về hoạt động ngoại khoá để nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức.

43. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên bộ môn quân sự của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh Trường Đại học Hồng Đức

43. Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên bộ môn quân sự của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh Trường Đại học Hồng Đức

 14:08 28/02/2017

Bài báo trình bày ý kết quả nghiên cứu thực trạng đội ngũ giảng viên bộ môn Quân sự của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh Trường Đại học Hồng Đức; một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên bộ môn quân sự của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh Trường Đại học Hồng Đức.

32. Thực trạng và giải pháp trong kiểm tra, đánh giá học phần tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học, Trường Đại học Hồng Đức

32. Thực trạng và giải pháp trong kiểm tra, đánh giá học phần tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học, Trường Đại học Hồng Đức

 08:27 28/02/2017

Bài báo trình bày khái niệm về kiểm tra, đánh giá; thực trạng và một số đề xuất nhằm đổi mới kiểm tra, đánh giá học phần tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học, Trường Đại học Hồng Đức.

33. Bước đầu xây dựng mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao ở Trường Đại học Hồng Đức

33. Bước đầu xây dựng mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao ở Trường Đại học Hồng Đức

 08:27 28/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng và các yếu tố cản trở việc tập luyện ngoại khoá hiện nay của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức; nhu cầu thành lập các câu lạc bộ thể dục thể thao tại Trường; bước đầu xây dựng và một số kết quả bước đầu xây dựng mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao ở Trường Đại học Hồng Đức.

15. Nâng cao hiệu quả giờ thảo luận nhóm môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học Hồng Đức

15. Nâng cao hiệu quả giờ thảo luận nhóm môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học Hồng Đức

 14:28 30/09/2016

Tóm tắt: Thảo luận nhóm là một phương pháp dạy học tích cực, có nhiều ưu thế trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ việc đánh giá thực trạng giờ thảo luận nhóm môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học Hồng Đức, bài viết nêu số biện pháp nâng cao hiệu quả giờ thảo luận nhóm môn học này đối với giảng viên, sinh viên và đề xuất với nhà trường một số yêu cầu để nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn.
Từ khóa: hiệu quả, thảo luận nhóm, môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trường Đại học Hồng Đức

9. Phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên ở Trường Đại học Hồng Đức

9. Phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên ở Trường Đại học Hồng Đức

 16:40 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả thực nghiệm về mức độ phát triển kĩ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên, được phân tích theo 2 tầng: đánh giá chung sự thay đổi kĩ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên; đánh giá sự thay đổi các nhóm kĩ năng thành phần của nghiên cứu khoa học của sinh viên trước và sau thực nghiệm. Kết quả nghiên cứu cho phép tác giả kết luận mức độ kĩ năng nghiên cứu khoa học của sinh viên là tương đối cao và tính khả thi của các biện pháp tác động trong thực nghiệm - là cơ sở thực tiễn để hình thành và rèn luyện các kĩ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên, nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng với nghề nghiệp trong tương lai.
Từ khóa: Phát triển kĩ năng, nghiên cứu khoa học, cho sinh viên, Trường Đại học Hồng Đức

23. Thực trạng và một số biện pháp sử dụng tài liệu trong dạy học tiếng Anh theo định hướng Toeic cho sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức

23. Thực trạng và một số biện pháp sử dụng tài liệu trong dạy học tiếng Anh theo định hướng Toeic cho sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức

 10:30 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng sử dụng tài liệu trong dạy học tiếng Anh theo định hướng Toeic cho sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức và đề xuất một số giải pháp sử dụng tài liệu trong dạy học tiếng Anh theo định hướng Toeic cho sinh viên không chuyên ngữ của Trường: tìm kiếm và sử dụng tài liệu dạy và học tiếng Anh trên internet, đổi mới tài liệu bắt buộc.
Từ khóa: sử dụng tài liệu, dạy học tiếng Anh, định hướng Toeic, sinh viên không chuyên ngữ, Trường Đại học Hồng Đức

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây