16. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

16. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 09:03 19/12/2017

Tóm tắt: Trước những yêu cầu đổi mới về chất lượng đào tạo giáo viên thể dục thể thao, một trong những vấn đề được đặc biệt coi trọng trong giáo dục và đào tạo giáo viên Thể dục thể thao là chương trình đào tạo. Vì vậy việc đánh giá thực trạng chương trình đào tạo giáo viên chuyên ngành giáo dục thể chất của trường Đại học Sư phạm Hà Nội là việc làm cần thiết nhằm tìm ra những ưu nhược điểm của chương trình. Điều này sẽ làm cơ sở đề xuất một số định hướng phát triển chương trình đào tạo giáo viên chuyên ngành Giáo dục thể chất của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục phổ thông.
Từ khóa: Chương trình đào tạo, Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

19. Việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

19. Việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục đặc biệt Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 08:43 21/07/2017

Bài báo tìm hiểu bức tranh về việc làm của sinh viên tốt nghiệp ngành giáo dục đặc biệt trường Đại học Sư phạm Hà Nội dựa trên khảo sát 135/320 sinh viên tốt nghiệp của 10 khóa đào tạo đạo đầu tiên (2004 – 2013) để đề xuất việc tận dụng sản phẩm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho giáo dục đặc biệt, góp phần định hướng đổi mới chương trình đào tạo và bồi dưỡng về giáo dục đặc biệt, đồng thời góp phần thực hiện đính hướng phát triển giáo dục trẻ khuyết tật ở Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020.

70.	Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hệ thống thông tin tư liệu phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

70. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hệ thống thông tin tư liệu phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Thực trạng ứng dụng ICT trong hệ thống thông tin tư liệu phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, bao gồm: Tầm quan trọng và mức độ ứng dụng ICT trong hệ thống thông tin tư liệu phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Công tác nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ thư viện, giản viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Mức độ sử dụng các hình thức trao đổi của quản lí ứng dụng ICT; - Đánh giá chung về thực trạng quản lí ứng dụng ICT.

18. Biện pháp quản lí ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

18. Biện pháp quản lí ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 08:54 13/03/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng và từ đó đưa ra một số biện pháp quản lí ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ đào tạo tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

42. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp cho sinh viên khoa giáo dục quốc phòng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

42. Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp cho sinh viên khoa giáo dục quốc phòng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 14:08 28/02/2017

Bài báo trình bày ý nghĩa của hoạt động ngoài giờ lên lớp; 07 biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động ngoài giờ lên lớp cho sinh viên khoa giáo dục quốc phòng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

5. Thực trạng hiểu biết lẫn nhau trong quá trình tương tác giữa giảng viên và sinh viên Trường Đại học sư phạm Hà Nội

5. Thực trạng hiểu biết lẫn nhau trong quá trình tương tác giữa giảng viên và sinh viên Trường Đại học sư phạm Hà Nội

 16:18 04/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng hiểu biết lẫn nhau trong quá trình tương tác giữa giảng viên và sinh viên Trường Đại học sư phạm Hà Nội qua khảo sát sinh viên và lấy ý kiến của giáo viên.

20. Học tập phần “Giáo dục vì sự phát triển bền vững” thông qua hoạt động ngoại khóa của sinh viên khoa Địa lí trường đại học sư phạm Hà Nội

20. Học tập phần “Giáo dục vì sự phát triển bền vững” thông qua hoạt động ngoại khóa của sinh viên khoa Địa lí trường đại học sư phạm Hà Nội

 16:18 04/01/2017

Bài báo trình bày ý nghĩa của hoạt động ngoại khóa, mục tiêu và chương trình giáo dục vì sự phát triển bền vững và tính khả thi của giáo dục vì sự phát triển bền vững thông qua hoạt động ngoại khóa của sinh viên khoa Địa lí trường đại học sư phạm Hà Nội.

5. Nhu cầu quản lí cảm xúc của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

5. Nhu cầu quản lí cảm xúc của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 08:32 03/10/2016

Tóm tắt: Bài viết khảo sát thực tế nhu cầu quản lí cảm xúc của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, về mức độ kĩ năng quản lí cảm xúc và nhu cầu tham gia học kĩ năng quản lí cảm xúc của sinh viên. Phân tích kết quả khảo sát cho thấy, kĩ năng quản lí cảm xúc của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội chưa cao, họ còn gặp khó khăn trong các tình huống ứng xử, kiểm soát cảm xúc. Các chương trình học kĩ năng quản lí cảm xúc qua thực nghiệm được đánh giá là rất bổ ích, có tính khả thi và cần được duy trì, mở rộng trên phạm vi toàn trường.
Từ khóa: nhu cầu, quản lí cảm xúc, sinh viên, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

19. Vấn đề rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

19. Vấn đề rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 14:29 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày vai trò của việc rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Lịch sử - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đánh giá thực tiễn công tác này ở nhà trường hiện nay và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Lịch sử đối với lãnh đạo nhà trường, giáo viên khoa Lịch sử và sinh viên sư phạm ngành Lịch sử.
Từ khóa: rèn luyện nghiệp vụ sư phạm, sinh viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

14. Hướng dẫn tự học môn Giáo dục học qua diễn đàn trao đổi trực tuyến cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

14. Hướng dẫn tự học môn Giáo dục học qua diễn đàn trao đổi trực tuyến cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 11:22 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích ưu thế của việc hướng dẫn tự học trự tuyến đối với môn Giáo dục học; giới thiệu và phân tích và đưa ra quy trình 7 bước hướng dẫn tự học môn Giáo dục học cho sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội qua diễn đàn trao đổi trực tuyến. Từ đó, tác giả trình bày những điều kiện về phía giảng viên, sinh viên và về công nghệ để thực hiện hiệu quả việc thiết kế và tổ chức trao đổi trực tuyến trên diễn đàn Giáo dục học.
Từ khóa: sinh viên, hướng dẫn tự học, diễn đàn trực tuyến, Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

15. Đổi mới phương pháp đánh giá môn Giáo dục học ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo mô hình đào tạo tín chỉ

15. Đổi mới phương pháp đánh giá môn Giáo dục học ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội theo mô hình đào tạo tín chỉ

 11:22 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập chức năng của kiểm tra, đánh giá về mặt lí luận; phân tích thực trạng đánh giá môn Giáo dục học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội qua khảo sát thực tế và đưa ra một số đề xuất nhằm đổi mới phương pháp đánh giá môn Giáo dục học đáp ứng yêu cầu đào tạo theo tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đối với nhà trường, các nhà giáo dục và đối với sinh viên.
Từ khóa: đổi mới phương pháp đánh giá, Giáo dục học, đào tạo tín chỉ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

11. Biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường sư phạm ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

11. Biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường sư phạm ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 15:26 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày những vấn đề cơ bản của văn hóa nhà trường, đặc biệt là văn hóa nhà trường sư phạm, đánh giá thực trạng xây dựng văn hóa nhà trường sư phạm ở trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; qua đó, đề xuất các biện pháp cụ thể để xây dựng văn hóa nhà trường sư phạm. Thường xuyên đánh giá thực trạng văn hóa nhà trường và thực hiện các biện pháp đồng bộ là giải pháp cho vấn đề được đề cập trong bài.
Từ khóa: văn hóa, nhà trường sư phạm, xây dựng văn hóa nhà trường, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây