46. THỰC TRẠNG HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC CHÍNH KHÓA  MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

46. THỰC TRẠNG HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC CHÍNH KHÓA MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

 15:07 29/05/2020

Tóm tắt: Dựa vào các phương pháp nghiên cứu thường quy trong lĩnh vực giáo dục thể chất, nghiên cứu đã đánh giá được thực trạng tính hứng thú trong giờ học giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên Trường Đại học Tây Bắc. Trên cơ sở đó, đã tìm hiểu được nguyên nhân ảnh hưởng tới hứng thú học môn giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên trường Đại học Tây Bắc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ học giáo dục thể chất trong nhà trường.
Từ khóa: Hứng thú, giờ học giáo dục thể chất, sinh viên không chuyên, Trường Đại học Tây Bắc.

61. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC CHÍNH KHÓA  MÔN “GIÁO DỤC THỂ CHẤT” CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

61. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ TRONG GIỜ HỌC CHÍNH KHÓA MÔN “GIÁO DỤC THỂ CHẤT” CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

 17:28 22/05/2020

Tóm tắt: Giáo dục thể chất là một trong những mục tiêu giáo dục toàn diện; do đó, việc hình thành hứng thú học tập môn Giáo dục thể chất sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn học này, tăng thêm sự yêu thích, ý thức của sinh viên đối với việc tập luyện tăng cường sức khỏe. Dựa vào các phương pháp nghiên cứu thường quy trong lĩnh vực giáo dục thể chất, nghiên cứu đã đề xuất 11 biện pháp nâng cao hứng thú trong giờ học chính khóa môn Giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên Trường Đại học Tây Bắc.
Từ khóa: Hứng thú, giáo dục thể chất, sinh viên không chuyên, Trường Đại học Tây Bắc.

10. Rèn luyện năng lực kể chuyện qua học phần “Lí luận và phương pháp kể chuyện” cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Tây Bắc

10. Rèn luyện năng lực kể chuyện qua học phần “Lí luận và phương pháp kể chuyện” cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non Trường Đại học Tây Bắc

 17:40 28/10/2019

Tóm tắt: Kể chuyện là một hoạt động nghệ thuật có tính sáng tạo cao. Đối với một sinh viên ngành Giáo dục mầm non, việc phát triển năng lực kể chuyện là một nhiệm vụ rất cần thiết. Từ việc đánh giá tình hình giảng dạy học phần “Lí luận và phương pháp kể chuyện” với việc rèn luyện năng lực kể chuyện cho sinh viên mầm non tại Trường Đại học Tây Bắc. Bài viết đề xuất một số định hướng rèn năng lực kể chuyện cho sinh viên qua học phần này trên các phương diện: tăng cường thiết kế bài tập về cảm thụ văn học và kể chuyện sáng tạo; dạy - học lí thuyết kết hợp với thực hành kể chuyện; rèn luyện năng lực cảm thụ văn học kết hợp với kể chuyện diễn cảm qua giờ học thực hành.
Từ khóa: kĩ năng, kể chuyện, cảm thụ văn học, sinh viên, giáo dục mầm non, Trường Đại học Tây Bắc.

43. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍNH TỰ GIÁC, TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHI HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

43. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TÍNH TỰ GIÁC, TÍCH CỰC CỦA SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC KHI HỌC MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

 15:07 11/04/2019

Tóm tắt: Hiệu quả của giờ học Giáo dục thể chất phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó tính tự giác, tích cực của sinh viên là một trong những yếu tố tác động rất lớn đến chất lượng giờ học. Bài viết nghiên cứu, đánh giá thực trạng tính tự giác, tích cực trong giờ học giáo dục thể chất của sinh viên không chuyên Trường Đại học Tây Bắc dựa trên 12 tiêu chí nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ học Giáo dục thể chất trong nhà trường.
Từ khóa: tự giác, tích cực, Giáo dục thể chất, sinh viên không chuyên, Trường Đại học Tây Bắc.

50. Thực trạng thể lực và một số bài tập nhằm phát triển thể lực cho nữ sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tây Bắc

50. Thực trạng thể lực và một số bài tập nhằm phát triển thể lực cho nữ sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tây Bắc

 10:02 19/09/2018

Tóm tắt: Dựa vào các phương pháp nghiên cứu thường quy trong lĩnh vực giáo dục thể chất, bài báo đã trình bày kết quả đánh giá thực trạng thể lực của nữ sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tây Bắc. Trên cơ sở đó đã lựa chọn được 17 bài tập phát triển thể lực cho đối tượng nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục thể chất trong nhà trường.
Từ khóa: Thể lực, bài tập, nữ sinh viên, Năm thứ nhất,Trường Đại học Tây Bắc.

18.	Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc hiện nay

18. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc hiện nay

 14:33 11/07/2017

Bài báo trình bày về đạo đức nghề nghiệp và những nhân tố tác động đến hình thành, phát triển đạo đức nghề nghiệp của sinh viên các trường đại học sư phạm hiện nay; thực trạng và một số giải pháp giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc hiện nay.

72. Nhận thức của sinh viên khoa giáo dục thể chất Trường Đại học Tây Bắc về hoạt động học tập theo phương thức đào tạo tín chỉ

72. Nhận thức của sinh viên khoa giáo dục thể chất Trường Đại học Tây Bắc về hoạt động học tập theo phương thức đào tạo tín chỉ

 16:29 13/03/2017

Bài báo trình bày kết quả khảo sát về nhận thức của sinh viên về các đặc điểm hoạt động học tập theo phương thức đào tạo tín chỉ; mục đích của hoạt động học tập theo tín chỉ, nhận thức về mức độ quan trọng của các hình thức học tập tín chỉ và đưa ra những nhận xét, đánh giá.

18. Khó khăn trong dạy kĩ năng nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Tây Bắc và phương hướng khắc phục

18. Khó khăn trong dạy kĩ năng nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Tây Bắc và phương hướng khắc phục

 16:18 07/01/2017

Bài báo trình bày thực tế dạy học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên tại Trường Đại học Tây Bắc và phương hướng khắc phục những khó khăn thường gặp.

14. Nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Giáo dục học cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc theo định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

14. Nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Giáo dục học cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc theo định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm

 15:43 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập vài nét về thực trạng dạy và học môn Giáo dục học; một số biện pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy môn Giáo dục học cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc theo định hướng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.
Từ khóa: Giáo dục học, sinh viên, Trường Đại học Tây Bắc, rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

13. Đánh giá của sinh viên về hiệu quả tổ chức các loại hình hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc

13. Đánh giá của sinh viên về hiệu quả tổ chức các loại hình hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên sư phạm Trường Đại học Tây Bắc

 10:27 16/09/2016

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu về các vấn đề cơ bản như: Tần suất tham gia các loại hình hoạt động rèn luyện nghiệp của nhà trường; đánh giá chung về hiệu quả hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; hiệu quả từng loại hình cụ thể và nguyên nhân dẫn đến hạn chế và từ đó đưa ra một số nhận định.
Từ khóa: đánh giá, rèn luyện, nghiệp vụ sư phạm, sinh viên, Trường Đại học Tây Bắc.

19. Vai trò của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong việc giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc

19. Vai trò của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trong việc giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc

 15:49 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày thực trạng công tác giáo dục đạo đức truyền thống của Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Bắc; một số giải pháp Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường cần thực hiện để giáo dục đạo đức truyền thống cho sinh viên.
Từ khóa: Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Trường Đại học Tây Bắc, giáo dục, đạo đức truyền thống.

7. Một số khó khăn trong hình thành kĩ năng học tập của sinh viên năm thứ nhất ở Trường Đại học Tây Bắc

7. Một số khó khăn trong hình thành kĩ năng học tập của sinh viên năm thứ nhất ở Trường Đại học Tây Bắc

 10:34 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về kết quả khảo sát những khó khăn trong hình thành kĩ năng học tập của sinh viên năm thứ nhất ở Trường Đại học Tây Bắc; những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hình thành kĩ năng học tập ở sinh viên năm thứ nhất tại trường.
Từ khóa: khó khăn, kĩ năng học tập, sinh viên năm thứ nhất, Trường Đại học Tây Bắc.

19. Vận dụng “nguyên tắc thống nhất giữa lí luận và thực tiễn” trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

19. Vận dụng “nguyên tắc thống nhất giữa lí luận và thực tiễn” trong dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

 11:41 13/08/2016

Bài báo trình bày tổng quan về việc dạy và học của sinh viên sư phạm hóa học Trường Đại học Tây Bắc, phương pháp dạy học theo dự án và việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề; ví dụ về việc sử dụng dự án trong dạy học cho sinh viên sư phạm hóa học để góp phần bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên.

17. Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên sư phạm hóa học Trường Đại học Tây Bắc bằng phương pháp dạy học theo dự án

17. Bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên sư phạm hóa học Trường Đại học Tây Bắc bằng phương pháp dạy học theo dự án

 11:39 13/08/2016

Bài báo trình bày tổng quan về việc dạy và học của sinh viên sư phạm hóa học Trường Đại học Tây Bắc, phương pháp dạy học theo dự án và việc phát triển năng lực giải quyết vấn đề; ví dụ về việc sử dụng dự án trong dạy học cho sinh viên sư phạm hóa học để góp phần bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho sinh viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây