04. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO VĂN HÓA SƯ PHẠM  Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

04. CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO VĂN HÓA SƯ PHẠM Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN

 15:45 22/11/2017

Tóm tắt: Văn hóa sư phạm là một bộ phận của văn hóa tổ chức liên quan trực tiếp đến toàn bộ đời sống vật chất, tinh thần của một tổ chức nhà trường cụ thể. Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng, bài viết này tập trung phác thảo diện mạo và đề xuất một số biện pháp cụ thể nhằm nâng cao văn hóa sư phạm ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
Từ khóa: biện pháp, văn hóa sư phạm, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

74. Kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

74. Kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 15:07 13/07/2017

Bài viết trình bày một số nét khái quát về kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học ở các cơ sở đào tạo giáo viên; thực trạng kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn và một số đề xuất góp phần nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực ở trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

71. Một số biện pháp phát triển kĩ năng dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

71. Một số biện pháp phát triển kĩ năng dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 16:29 13/03/2017

Bài báo trình bày về kĩ năng dạy học, hệ thống kĩ năng dạy học; một số biện pháp phát triển kĩ năng dạy học cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

8. Giải pháp nâng cao chất lượng kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

8. Giải pháp nâng cao chất lượng kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 10:15 28/09/2016

Tóm tắt: Để nâng cao chất lượng năng nghề nghiệp cho sinh viên đáp ứng yêu cầu xã hội, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đã xây dựng một số giải háp trọng điểm, mang tính chiến lược: Bồi dưỡng, phát triển năng lực nghiệp vụ sư phạm cho cán bộ quản lí và giảng viên; Bồi dưỡng, phát triển năng lực nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên thông qua các môn Tâm lí học, Giáo dục học, Phương pháp dạy học bộ môn; Tăng cường rèn kĩ năng nghề nghiệp cho sinh viên thông qua hoạt động ngoại khóa; qua thực tập, thực tế phổ thông; bổsung, hoàn thiện cơ chế chính sách và tăng cường cơ sở vật chất - thiết bị dạy học.
Từ khóa: nâng cao chất lượng, kĩ năng nghề nghiệp, sinh viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

16. Biện pháp tổ chức dạy học hợp tác nhóm nhỏ các học phần giáo dục học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

16. Biện pháp tổ chức dạy học hợp tác nhóm nhỏ các học phần giáo dục học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 11:15 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nêu lên biện pháp tổ chức dạy học hợp tác nhóm nhỏ các học phần Giáo dục học, thử nghiệm biện pháp tác động tới việc tổ chức dạy học nhóm nhỏ các học phần Giáo dục học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.
Từ khóa: tổ chức, dạy học, hợp tác nhóm nhỏ, học phần, Giáo dục học, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

2. Đổi mới công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

2. Đổi mới công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên ở Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn

 15:06 19/09/2016

Tóm tắt: Để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kì tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, các trường đại học, cao đẳng phái tiếp tục phát triển vươn lên về mọi mặt trong đó có nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên thông qua hàng loạt các giải pháp trong đó có giải pháp đổi mới công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí, giảng viên.
Từ khóa: bồi dưỡng, cán bộ quản lí, giảng viên, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn.

4. Nâng cao năng lực bồi dưỡng cán bộ quản lí, giao viên phổ thông của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

4. Nâng cao năng lực bồi dưỡng cán bộ quản lí, giao viên phổ thông của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 17:19 22/08/2016

Bài báo trình bày thực trạng công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên phổ thông của tỉnh Lạng Sơn: vấn đề và yêu cầu đối với trường Cao đẳng Sư phạm; đôi nét về năng lực bồi dưỡng cán bộ quản lí, giao viên phổ thông của Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn; một số giải pháp nâng cao năng lực bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên phổ thông của Trường.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây