9. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG  PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

9. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 15:04 19/04/2021

Tóm tắt: Phát triển năng lực học sinh là một trong những yêu cầu quan trọng trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay. Bài báo đề cập đến 5 nội dung chính quản lí hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông, gồm: (1) Quản lí xây dựng kế hoạch dạy học theo tiếp cận năng lực học sinh; (2) Tổ chức kế hoạch hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực học sinh; (3) Chỉ đạo hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh; (4) Kiểm tra quản lí hoạt động dạy học theo tiếp cận năng lực học sinh; (5) Xây dựng các điều kiện hỗ trợ quản lí hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Những nội dung này giúp cho các nhà quản lí vận dụng một cách linh hoạt vào điều kiện của từng trường nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong bối cảnh đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.
Từ khóa: năng lực người học, hoạt động dạy học, quản lí, trường phổ thông

6. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY PHẢN BIỆN TRONG TẠO LẬP  VĂN BẢN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:  MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TỪ VIỆT NAM

6. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY PHẢN BIỆN TRONG TẠO LẬP VĂN BẢN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG: MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TỪ VIỆT NAM

 16:33 11/12/2020

Tóm tắt: Dạy học làm văn nghị luận nói chung và đặc biệt là văn nghị luận xã hội nói riêng sẽ giúp học sinh có cơ hội được rèn luyện và phát triển năng lực tư duy phản biện trước các vấn đề cần bàn luận và đưa ra ý kiến cá nhân. Bài viết trình bày những nghiên cứu về việc phát triển năng lực tư duy phản biện trong tạo lập văn bản nghị luận xã hội cho học sinh ở trường trung học phổ thông. Nghiên cứu cũng cho thấy việc phát triển năng lực tư duy phản biện cho học sinh thông qua bài văn nghị luận xã hội là có tính khả thi.
Từ khóa: nghiên cứu, năng lực, tư duy phản biện, trường phổ thông, nghị luận xã hội

11. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG TIÊN TIẾN  THEO XU THẾ HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ  TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

11. GIẢI PHÁP XÂY DỰNG TRƯỜNG PHỔ THÔNG TIÊN TIẾN THEO XU THẾ HỘI NHẬP KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 15:38 11/12/2020

Tóm tắt: Xây dựng trường phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế là hết sức cấp thiết trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trường phổ thông tiên tiến là một mô hình trường học mới, nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mĩ và các kĩ năng cơ bản, kĩ năng toàn cầu; hội đủ các điều kiện để tạo ra kết quả giáo dục tốt nhất,… Trong bài viết này, tác giả bàn về giải pháp xây dựng trường phổ thông tiên tiến và làm rõ: Mục tiêu, ý nghĩa của việc xây dựng trường phổ thông tiên tiến; Giải pháp xây dựng trường phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế ở TP. Hồ Chí Minh; Vận dụng vào thực tế xây dựng trường phổ thông tiên tiến theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Từ khóa: giải pháp, xây dựng, trường phổ thông, trường phổ thông tiên tiến, hội nhập quốc tế

2. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ  Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

2. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 09:47 29/07/2020

Tóm tắt: Văn hóa ứng xử ở trường phổ thông là một mặt quan trọng trong văn hóa nhà trường đang có những hạn chế nhất định. Một trong những nguyên nhân chính là do quản lí việc xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường chưa được thực hiện tốt. Quản lí xây dựng văn hóa ứng xử của hiệu trưởng là thực hiện các chức năng quản lí (lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra), nhằm tác động toàn diện đến 5 hoạt động cơ bản trong xây dựng văn hóa ứng xử: hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử; hoạt động xây dựng và triển khai Bộ quy tắc ứng xử; hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh; hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho tập thể nhà trường; hoạt động phối hợp của nhà trường với gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử. Hiệu trưởng trường phổ thông cần quản lí tốt việc xây dựng văn hóa ứng xử, chú trọng quản lí nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính phục vụ hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường.
Từ khóa: Quản lí, văn hóa ứng xử, xây dựng văn hóa ứng xử, trường phổ thông.

37. THÚC ĐẨY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH  THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM  TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

37. THÚC ĐẨY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Bảo vệ môi trường là một vấn đề sống còn của đất nước, của nhân loại. bảo vệ môi trường nói chung và giáo dục và đào tạo về bảo vệ môi trường nói riêng được Đảng, Nhà nước rất quan tâm và đã có nhiều chủ trương, biện pháp giải quyết các vấn đề môi trường, đặc biệt là công tác giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua những hoạt động thiết thực; trong đó các hoạt động giáo dục STEM là một trong những hoạt động thiết thực và quan trọng nhằm thúc đẩy nhận thức bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông hiện nay.
Từ khóa: Bảo vệ môi trường, giáo dục STEM, trường phổ thông, môi trường thế giới.

01. Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị nhà trường cho đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông

01. Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị nhà trường cho đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông

 22:39 04/01/2020

Tóm tắt: Sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hội nhập quốc tế và trước bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi phải đổi mới tư duy, cách tổ chức, quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lí. Yêu cầu này được đặt ra như một vấn đề then chốt. Đó cũng chính là đòi hỏi đối với công tác bồi dưỡng cán bộ. Bài viết tác giả bàn về việc Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ quản lí trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Từ khóa: Bồi dưỡng, năng lực quản trị, hiệu trưởng, trường phổ thông, đổi mới giáo dục.

44. GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUA KINH NGHIỆM CỦA NHẬT BẢN, TRUNG QUỐC VÀ SINGAPORE

44. GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUA KINH NGHIỆM CỦA NHẬT BẢN, TRUNG QUỐC VÀ SINGAPORE

 17:20 04/09/2019

Tóm tắt: Biến đổi khí hậu toàn cầu được xem là mối quan tâm hàng đầu của thế giới hiện nay, đe doạ đến mục tiêu phát triển bền vững và tương lai của toàn nhân loại. Châu Á, trong đó có Việt Nam, là một trong những khu vực chịu nhiều tổn thương và hậu quả nặng nề do biến đổi khí hậu gây ra. Vì vậy, bên cạnh các giải pháp về kinh tế, cơ sở hạ tầng, chính trị… thì giáo dục biến đổi khí hậu trong trường học được xem là giải pháp chiến lược và lâu dài đã được rất nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm, chú trọng. Phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu trong học đường ở một số quốc gia châu Á phát triển như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore sẽ là những kinh nghiệm thiết thực để Việt Nam nâng cao hiệu quả giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh phổ thông.
Từ khóa: biến đổi khí hậu, giáo dục, trường phổ thông, châu Á, Việt Nam

04. Thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Lịch sử ở các trường trung học phổ thông tại thành phố Nam Định trong bối cảnh thực hiện đổi mới giáo dục

04. Thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Lịch sử ở các trường trung học phổ thông tại thành phố Nam Định trong bối cảnh thực hiện đổi mới giáo dục

 17:12 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết này tìm hiểu và phân tích thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Lịch sử ở các trường THPT tại Thành phố Nam Định để làm cơ sở đề xuất các biệp pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn và giáo dục lịch sử địa phương trong trường THPT. Theo tác giả bài viết, cán bộ quản lí các nhà trường có biệp pháp quản lí hoạt động dạy học một cách khoa học và phù hợp sẽ nâng cao được chất lượng dạy học môn Lịch sử, làm tốt công tác giáo dục lịch sử địa phương đáp ứng được các yêu cầu của dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh hiện nay.
Từ khóa: Quản lí, hoạt động dạy học, Lịch sử, trường phổ thông, phát triển năng lực học sinh.

55. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC  Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU  CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

55. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

 18:12 04/01/2019

Tóm tắt: Ứng dụng cộng nghệ thông tin trong dạy học là một giải pháp quan trọng để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như đáp ứng những yêu cầu mới của quá trình giáo dục. Để thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin ở các nhà trường phổ thông hiện nay, cần quan tâm tới một số các biện pháp như: mỗi nhà trường phổ thông, mỗi giáo viên cần xác định rõ những nội dung ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học; làm tốt công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về kiến thức, kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; xây dựng môi trường thuận lợi, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho quá trình dạy học. Bài viết đề cập một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường phổ thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Từ khóa: Công nghệ thông tin, dạy học, trường phổ thông, công nghiệp 4.0.

14. Sách điện tử và vấn đề phát triển sách giáo khoa điện tử trong trường phổ thông

14. Sách điện tử và vấn đề phát triển sách giáo khoa điện tử trong trường phổ thông

 08:56 21/09/2017

Tóm tắt: Sách điện tử là sự biểu thị xu hướng phát triển của khoa học công nghệ và văn hóa đọc thời hiện đại. Hiện nay sách điện tử phát triển mạnh ở nhiều quốc gia trên thế giới. Một số quốc gia đã có những dự án đưa sách điện tử vào nhà trường nhằm cung cấp cho học sinh, giáo viên và trường học một môi trường được bổ sung hoặc công cụ hướng dẫn có thể nâng cao chất lượng dạy học. Ở Việt Nam, sách giáo khoa điện tử chưa phát triển, tuy nhiên, Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển sách giáo khoa điện tử và cũng đang còn nhiều thách thức phải vượt qua. Nghiên cứu phát triển sách giáo khoa điện tử trong trường phổ thông là nhiệm vụ tất yếu để hiện đại nền giáo dục.
Từ khóa: sách giáo khoa điện tử, công nghệ, giáo dục, trường phổ thông.

53. Phòng học nguồn trong các trường phổ thông ở Ấn Độ

53. Phòng học nguồn trong các trường phổ thông ở Ấn Độ

 09:24 21/07/2017

Bài viết trình bày về khái niệm “phòng học nguồn”; phòng học nguồn trong các trường phổ thông ở Ấn Độ (chính sách; loại hình; nguồn lực và các dịch vụ được cung cấp trong các phòng học nguồn).

34.	Một số giải pháp về dạy đọc trong quá trình dạy học ngữ văn ở trường phổ thông

34. Một số giải pháp về dạy đọc trong quá trình dạy học ngữ văn ở trường phổ thông

 15:28 19/07/2017

Bài báo trình bày một số giải pháp về dạy đọc trong quá trình dạy ngữ văn ở trường phổ thông.

9.	Cán bộ quản lí giáo dục và công tác quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường phổ thông

9. Cán bộ quản lí giáo dục và công tác quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường phổ thông

 15:00 19/07/2017

Bài báo trình bày về QL hoạt động NCKH ở trường PT và đưa ra phương pháp QL hoạt động NCKH ở trường PT.

10.	 Bồi dưỡng quản lí chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí các trường phổ thông

10. Bồi dưỡng quản lí chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí các trường phổ thông

 15:00 19/07/2017

Bài báo trình bày chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực các yêu cầu trong QL thực hiện CTGDPT theo tiếp cận năng lực.

54.	Năng lực cơ bản của giáo viên khi dạy học phân hóa môn Ngữ văn ở trường phổ thông

54. Năng lực cơ bản của giáo viên khi dạy học phân hóa môn Ngữ văn ở trường phổ thông

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Một số khái niệm cơ bản về năng lực, dạy học phân hóa; - Năng lực cơ bản cần có của giáo viên khi dạy học phân hóa môn Ngữ văn ở trường phổ thông như: Năng lực chuyên môn và năng lực nghề nghiệp. Năng lực phát hiện. Năng lực đánh giá, phân loại học sinh. Năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học phù hợp. Năng lực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức.

38. Mối quan hệ dạy học theo dự án và phát triển năng lực của học sinh trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

38. Mối quan hệ dạy học theo dự án và phát triển năng lực của học sinh trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

 14:52 01/03/2017

Bài báo trình bày những khái niệm cơ bản về dạy học theo dự án, quy trình thực hiện dạy học theo dự án, hình thành và phát triển năng lực trong dạy học theo dự án. Thông qua dạy học theo dự án để phát triển năng lực ở người học, giúp giáo viên thực hiện tốt mục tiêu kép trong dạy học nói chung và dạy học môn Sinh học nói riêng.

21. Quan sát của giáo viên trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông

21. Quan sát của giáo viên trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông

 09:23 16/01/2017

Bài báo trình bày vai trò của phương pháp quan sát của giáo viên trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông giúp điều chỉnh hoạt động, phát hiện sai lầm và hỗ trợ giáo viên đánh giá kết quả học tập.

14. Giảng dạy thơ Đường trong trường phổ thông bằng cách tiếp cận văn hóa

14. Giảng dạy thơ Đường trong trường phổ thông bằng cách tiếp cận văn hóa

 16:18 04/01/2017

Bài báo trình bày cách tiếp cận những tư tưởng triết học , tôn giáo, phong tục tập quán và truyền thống tư duy của người Trung Hoa ảnh hưởng sâu sắc đến thơ đường và tâm thức thi nhân giảng dạy thơ Đường trong trường phổ thông.

15. Một số lưu ý khi dạy học Thơ mới ở trường phổ thông

15. Một số lưu ý khi dạy học Thơ mới ở trường phổ thông

 16:18 04/01/2017

Bài báo trao đổi cùng đồng nghiệp một vài điểm cần lưu ý khi dạy các văn bản thơ mới nhằm giúp học sinh cảm nhận sâu sắc cái hay, cái đẹp trong văn bản khi dạy học Thơ mới ở trường phổ thông.

15. Một số năng lực sư phạm đặc thù của giáo viên Toán ở trường phổ thông

15. Một số năng lực sư phạm đặc thù của giáo viên Toán ở trường phổ thông

 15:04 04/01/2017

Bài báo trình bày một số năng lực sư phạm có tính chất đặc thù của giáo viên Toán ở trường phổ thông góp phần tích cực vào việc hình thành và rèn luyện các phẩm chất, năng lực sư phạm cho sinh viên Toán.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây