37. THÚC ĐẨY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH  THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM  TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

37. THÚC ĐẨY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC STEM TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 16:57 22/05/2020

Tóm tắt: Bảo vệ môi trường là một vấn đề sống còn của đất nước, của nhân loại. bảo vệ môi trường nói chung và giáo dục và đào tạo về bảo vệ môi trường nói riêng được Đảng, Nhà nước rất quan tâm và đã có nhiều chủ trương, biện pháp giải quyết các vấn đề môi trường, đặc biệt là công tác giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho học sinh thông qua những hoạt động thiết thực; trong đó các hoạt động giáo dục STEM là một trong những hoạt động thiết thực và quan trọng nhằm thúc đẩy nhận thức bảo vệ môi trường cho học sinh phổ thông hiện nay.
Từ khóa: Bảo vệ môi trường, giáo dục STEM, trường phổ thông, môi trường thế giới.

01. Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị nhà trường cho đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông

01. Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị nhà trường cho đội ngũ hiệu trưởng trường phổ thông

 22:39 04/01/2020

Tóm tắt: Sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, hội nhập quốc tế và trước bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi phải đổi mới tư duy, cách tổ chức, quản trị nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lí. Yêu cầu này được đặt ra như một vấn đề then chốt. Đó cũng chính là đòi hỏi đối với công tác bồi dưỡng cán bộ. Bài viết tác giả bàn về việc Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ cán bộ quản lí trường phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Từ khóa: Bồi dưỡng, năng lực quản trị, hiệu trưởng, trường phổ thông, đổi mới giáo dục.

44. GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUA KINH NGHIỆM CỦA NHẬT BẢN, TRUNG QUỐC VÀ SINGAPORE

44. GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG QUA KINH NGHIỆM CỦA NHẬT BẢN, TRUNG QUỐC VÀ SINGAPORE

 17:20 04/09/2019

Tóm tắt: Biến đổi khí hậu toàn cầu được xem là mối quan tâm hàng đầu của thế giới hiện nay, đe doạ đến mục tiêu phát triển bền vững và tương lai của toàn nhân loại. Châu Á, trong đó có Việt Nam, là một trong những khu vực chịu nhiều tổn thương và hậu quả nặng nề do biến đổi khí hậu gây ra. Vì vậy, bên cạnh các giải pháp về kinh tế, cơ sở hạ tầng, chính trị… thì giáo dục biến đổi khí hậu trong trường học được xem là giải pháp chiến lược và lâu dài đã được rất nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm, chú trọng. Phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục biến đổi khí hậu trong học đường ở một số quốc gia châu Á phát triển như Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore sẽ là những kinh nghiệm thiết thực để Việt Nam nâng cao hiệu quả giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu cho học sinh phổ thông.
Từ khóa: biến đổi khí hậu, giáo dục, trường phổ thông, châu Á, Việt Nam

04. Thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Lịch sử ở các trường trung học phổ thông tại thành phố Nam Định trong bối cảnh thực hiện đổi mới giáo dục

04. Thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Lịch sử ở các trường trung học phổ thông tại thành phố Nam Định trong bối cảnh thực hiện đổi mới giáo dục

 17:12 06/03/2019

Tóm tắt: Bài viết này tìm hiểu và phân tích thực trạng quản lí hoạt động dạy học môn Lịch sử ở các trường THPT tại Thành phố Nam Định để làm cơ sở đề xuất các biệp pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học bộ môn và giáo dục lịch sử địa phương trong trường THPT. Theo tác giả bài viết, cán bộ quản lí các nhà trường có biệp pháp quản lí hoạt động dạy học một cách khoa học và phù hợp sẽ nâng cao được chất lượng dạy học môn Lịch sử, làm tốt công tác giáo dục lịch sử địa phương đáp ứng được các yêu cầu của dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh hiện nay.
Từ khóa: Quản lí, hoạt động dạy học, Lịch sử, trường phổ thông, phát triển năng lực học sinh.

55. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC  Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU  CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

55. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

 18:12 04/01/2019

Tóm tắt: Ứng dụng cộng nghệ thông tin trong dạy học là một giải pháp quan trọng để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như đáp ứng những yêu cầu mới của quá trình giáo dục. Để thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin ở các nhà trường phổ thông hiện nay, cần quan tâm tới một số các biện pháp như: mỗi nhà trường phổ thông, mỗi giáo viên cần xác định rõ những nội dung ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình dạy học; làm tốt công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên về kiến thức, kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; xây dựng môi trường thuận lợi, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ cho quá trình dạy học. Bài viết đề cập một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường phổ thông đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Từ khóa: Công nghệ thông tin, dạy học, trường phổ thông, công nghiệp 4.0.

14. Sách điện tử và vấn đề phát triển sách giáo khoa điện tử trong trường phổ thông

14. Sách điện tử và vấn đề phát triển sách giáo khoa điện tử trong trường phổ thông

 08:56 21/09/2017

Tóm tắt: Sách điện tử là sự biểu thị xu hướng phát triển của khoa học công nghệ và văn hóa đọc thời hiện đại. Hiện nay sách điện tử phát triển mạnh ở nhiều quốc gia trên thế giới. Một số quốc gia đã có những dự án đưa sách điện tử vào nhà trường nhằm cung cấp cho học sinh, giáo viên và trường học một môi trường được bổ sung hoặc công cụ hướng dẫn có thể nâng cao chất lượng dạy học. Ở Việt Nam, sách giáo khoa điện tử chưa phát triển, tuy nhiên, Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển sách giáo khoa điện tử và cũng đang còn nhiều thách thức phải vượt qua. Nghiên cứu phát triển sách giáo khoa điện tử trong trường phổ thông là nhiệm vụ tất yếu để hiện đại nền giáo dục.
Từ khóa: sách giáo khoa điện tử, công nghệ, giáo dục, trường phổ thông.

53. Phòng học nguồn trong các trường phổ thông ở Ấn Độ

53. Phòng học nguồn trong các trường phổ thông ở Ấn Độ

 09:24 21/07/2017

Bài viết trình bày về khái niệm “phòng học nguồn”; phòng học nguồn trong các trường phổ thông ở Ấn Độ (chính sách; loại hình; nguồn lực và các dịch vụ được cung cấp trong các phòng học nguồn).

34.	Một số giải pháp về dạy đọc trong quá trình dạy học ngữ văn ở trường phổ thông

34. Một số giải pháp về dạy đọc trong quá trình dạy học ngữ văn ở trường phổ thông

 15:28 19/07/2017

Bài báo trình bày một số giải pháp về dạy đọc trong quá trình dạy ngữ văn ở trường phổ thông.

9.	Cán bộ quản lí giáo dục và công tác quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường phổ thông

9. Cán bộ quản lí giáo dục và công tác quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học tại trường phổ thông

 15:00 19/07/2017

Bài báo trình bày về QL hoạt động NCKH ở trường PT và đưa ra phương pháp QL hoạt động NCKH ở trường PT.

10.	 Bồi dưỡng quản lí chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí các trường phổ thông

10. Bồi dưỡng quản lí chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lí các trường phổ thông

 15:00 19/07/2017

Bài báo trình bày chương trình giáo dục theo hướng tiếp cận năng lực các yêu cầu trong QL thực hiện CTGDPT theo tiếp cận năng lực.

54.	Năng lực cơ bản của giáo viên khi dạy học phân hóa môn Ngữ văn ở trường phổ thông

54. Năng lực cơ bản của giáo viên khi dạy học phân hóa môn Ngữ văn ở trường phổ thông

 14:57 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Một số khái niệm cơ bản về năng lực, dạy học phân hóa; - Năng lực cơ bản cần có của giáo viên khi dạy học phân hóa môn Ngữ văn ở trường phổ thông như: Năng lực chuyên môn và năng lực nghề nghiệp. Năng lực phát hiện. Năng lực đánh giá, phân loại học sinh. Năng lực tổ chức thực hiện các hoạt động dạy học phù hợp. Năng lực tự học, tự bồi dưỡng nâng cao kiến thức.

38. Mối quan hệ dạy học theo dự án và phát triển năng lực của học sinh trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

38. Mối quan hệ dạy học theo dự án và phát triển năng lực của học sinh trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

 14:52 01/03/2017

Bài báo trình bày những khái niệm cơ bản về dạy học theo dự án, quy trình thực hiện dạy học theo dự án, hình thành và phát triển năng lực trong dạy học theo dự án. Thông qua dạy học theo dự án để phát triển năng lực ở người học, giúp giáo viên thực hiện tốt mục tiêu kép trong dạy học nói chung và dạy học môn Sinh học nói riêng.

21. Quan sát của giáo viên trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông

21. Quan sát của giáo viên trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông

 09:23 16/01/2017

Bài báo trình bày vai trò của phương pháp quan sát của giáo viên trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông giúp điều chỉnh hoạt động, phát hiện sai lầm và hỗ trợ giáo viên đánh giá kết quả học tập.

14. Giảng dạy thơ Đường trong trường phổ thông bằng cách tiếp cận văn hóa

14. Giảng dạy thơ Đường trong trường phổ thông bằng cách tiếp cận văn hóa

 16:18 04/01/2017

Bài báo trình bày cách tiếp cận những tư tưởng triết học , tôn giáo, phong tục tập quán và truyền thống tư duy của người Trung Hoa ảnh hưởng sâu sắc đến thơ đường và tâm thức thi nhân giảng dạy thơ Đường trong trường phổ thông.

15. Một số lưu ý khi dạy học Thơ mới ở trường phổ thông

15. Một số lưu ý khi dạy học Thơ mới ở trường phổ thông

 16:18 04/01/2017

Bài báo trao đổi cùng đồng nghiệp một vài điểm cần lưu ý khi dạy các văn bản thơ mới nhằm giúp học sinh cảm nhận sâu sắc cái hay, cái đẹp trong văn bản khi dạy học Thơ mới ở trường phổ thông.

15. Một số năng lực sư phạm đặc thù của giáo viên Toán ở trường phổ thông

15. Một số năng lực sư phạm đặc thù của giáo viên Toán ở trường phổ thông

 15:04 04/01/2017

Bài báo trình bày một số năng lực sư phạm có tính chất đặc thù của giáo viên Toán ở trường phổ thông góp phần tích cực vào việc hình thành và rèn luyện các phẩm chất, năng lực sư phạm cho sinh viên Toán.

17. Vận dụng nguyên tắc “đảo ngược” của Altshuller trong dạy học giải toán ở trường phổ thông

17. Vận dụng nguyên tắc “đảo ngược” của Altshuller trong dạy học giải toán ở trường phổ thông

 14:51 01/12/2016

Bài báo đề cập việc vận dụng nguyên tắc ( nguyên tắc thứ 13/40) “đảo ngược” của Altshuller vào việc tìm cách giải các bài tập trong dạy học Toán 10 ở trường phổ thông.

12. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học thơ đường trong nhà trường phổ thông

12. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học thơ đường trong nhà trường phổ thông

 09:18 01/12/2016

Bài báo trình bày thực trạng những khó khăn trong dạy học thơ đường trong trường phổ thông và một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học thơ đường trong nhà trường phổ thông.

13. Tổng quan về kiểm tra, đánh giá trong dạy học làm văn ở nhà trường phổ thông

13. Tổng quan về kiểm tra, đánh giá trong dạy học làm văn ở nhà trường phổ thông

 09:31 03/10/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày mục đích, yêu cầu của kiểm tra, đánh giá trong hoạt động dạy học làm văn ở nhà trường phổ thông, chủ thể tham gia vào quá trình kiểm tra, đánh giá trong dạy học làm văn, một số lĩnh vực cần được kiểm tra, đánh giá trong dạy học phân môn Làm văn ở trường phổ thông. Từ đó, tác giả khái quát một số hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trong dạy học làm văn ở nhà trường phổ thông, đó là đánh giá quá trình; đánh giá tổng kết; đánh giá bằng viết, vấn đáp, quan sát; tự đánh giá và đánh giá ngang hàng.
Từ khóa: tổng quan, kiểm tra, đánh giá, dạy học làm văn, trường phổ thông

2. Nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Bắc Kạn từ gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên với trường phổ thông

2. Nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Bắc Kạn từ gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên với trường phổ thông

 16:44 30/09/2016

Tóm tắt: Từ hoạt động nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên với tỉnh Bắc Kạn, bài viết phân tích các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cho địa phương, góp thêm kinh nghiệm trong cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa trường phổ thông và các cơ sở đào tạo giáo viên theo tinh thần đổi mới. Các giải pháp đó là: Phát triển chương trình giáo dục nhà trường theo hướng tiếp cận năng lực; Xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập của học sinh; Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học theo hướng tích hợp; Bồi dưỡng tăng cường năng lực giáo viên.
Từ khóa: chất lượng giáo dục, gắn kết hoạt động, nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, trường phổ thông, Bắc Kạn

10. Giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường phổ thông

10. Giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường phổ thông

 16:07 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập vai trò, nhiệm vụ của giáo dục ý thức về chủ quyền biển đảo cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường phổ thông; nội dung của hoạt động này gồm: giáo dục ý thức về chủ quyền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, về giá trị tiềm năng kinh tế - xã hội của biển đảo với xây dựng, phát triển đất nước; nắm vững kiến thức về biển đảo trong sự thống nhất biên giới, lãnh thổ quốc gia; giáo dục ý thức trách nhiệm và hành động cụ thể để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Từ đó, tác giả đề xuất biện pháp cụ thể giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh trong dạy học lịch sử Việt Nam ở trường phổ thông, qua các bài học chính khóa và ngoại khóa.
Từ khóa: giáo dục ý thức, chủ quyền biển đảo, học sinh, dạy học lịch sử, trường phổ thông

14. Hỗ trợ chất lượng dạy học môn Toán ở trường phổ thông theo tiếp cận ngôn ngữ

14. Hỗ trợ chất lượng dạy học môn Toán ở trường phổ thông theo tiếp cận ngôn ngữ

 15:15 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập những vấn đề: ý nghĩa của ngôn ngữ toán học trong dạy học Toán phổ thông; quan niệm về ngôn ngữ toán học trong môn Toán ở trường phổ thông; bài toán sư phạm về ngôn ngữ toán học trong dạy học môn Toán ở trường phổ thông; ngôn ngữ toán học trong sách giáo khoa toán phổ thông hiện hành; khía cạnh ngôn ngữ toán học trong các năng lực toán học theo yêu cầu PISA. Tác giả nhấn mạnh việc tiếp cận ngôn ngữ toán học cần được tiếp tục quan tâm nghiên cứu và thực hành trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và hướng tới xây dựng xã hội học tập.
Từ khóa: chất lượng dạy học, môn Toán, trường phổ thông, tiếp cận ngôn ngữ

18. Rèn luyện cho học sinh một số hoạt động trí tuệ nhằm phát triển khả năng chiếm lĩnh tri thức trong dạy học hình học ở một số trường phổ thông

18. Rèn luyện cho học sinh một số hoạt động trí tuệ nhằm phát triển khả năng chiếm lĩnh tri thức trong dạy học hình học ở một số trường phổ thông

 16:48 29/09/2016

Tóm tắt: Để góp phần nâng cao khả năng chiếm lĩnh tri thức cho học sinh trong dạy học hình học phổ thông, giáo viên cần bồi dưỡng cho học sinh các dạng hoạt động được đề cập trong bài viết, đó là: hoạt động liên tưởng và huy động kiến thức, hoạt động suy luận có lí và dự đoán. Mỗi dạng hoạt động đều được tác giả minh họa qua cách giải quyết các bài toán ví dụ nhằm phát triển khả năng chiếm lĩnh tri thức trong dạy học hình học ở một số trường phổ thông
Từ khóa: hoạt động trí tuệ, học sinh, khả năng chiếm lĩnh tri thức, dạy học, trường phổ thông

15. Giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh qua dạy học Lịch sử ở trường phổ thông

15. Giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh qua dạy học Lịch sử ở trường phổ thông

 15:48 29/09/2016

Tóm tắt: Giáo dục chủ quyền biển đảo đối với thế hệ trẻ nói chung và học sinh nói riêng là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, khi vấn đề Biển Đông ngày một phức tạp. Bài viết trình bày tình hình giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh qua dạy học Lịch sử ở trường phổ thông; nội dung của vấn đề giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh qua dạy học Lịch sử và cách thức khai thác triệt để các sự kiện trong bài học nội khóa và ngoại khóa nhằm giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo, lòng yêu quê hương đất nước cho học sinh phổ thông.
Từ khóa: ý thức chủ quyền biển đảo, dạy học Lịch sử, trường phổ thông

17. Dạy - học đọc hiểu văn bản ở nhà trường phổ thông trong chương trình chuẩn của Bang California (Hoa Kì)

17. Dạy - học đọc hiểu văn bản ở nhà trường phổ thông trong chương trình chuẩn của Bang California (Hoa Kì)

 14:29 29/09/2016

Tóm tắt: Dạy - học đọc hiểu văn bản là một trong những yêu cầu cơ bản trong chương trình phổ thông ở tất cả các nước. Bài viết giới thiệu Chương trình chuẩn của Bang California, trong đó tập trung vào các vấn đề: đối tượng, nội dung, phương pháp dạy - học đọc hiểu văn bản. Tác giả cũng điểm lại một số chuẩn chung và yêu cầu cần đạt trong đọc hiểu - hiểu văn bản ở một số môn và các khối/lớp của Bang California.
Từ khóa: Dạy học đọc hiểu văn bản, trường phổ thông, chương trình chuẩn, Bang California

17. Nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử ở trường phổ thông qua dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề

17. Nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử ở trường phổ thông qua dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề

 15:49 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập vấn đề chất lượng dạy học, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề (khái niệm, bản chất, cách tạo tình huống và giải quyết tình huống có vấn đề), minh họa qua những câu hỏi cụ thể trong dạy học Lịch sử, giúp phát huy hiệu quả tính tích cực học tập môn học này ở học trung học phổ thông.
Từ khóa: dạy học Lịch sử, chất lượng dạy học, trường phổ thông, phát hiện và giải quyết vấn đề

24. Đội ngũ giáo viên cốt cán của trường phổ thông: sứ mệnh và hành động sư phạm

24. Đội ngũ giáo viên cốt cán của trường phổ thông: sứ mệnh và hành động sư phạm

 14:30 28/09/2016

Tóm tắt: Đội ngũ giáo viên và nhất là giáo viên cốt cán trong trường phổ thông có vai trò và trách nhiệm rất lớn trong việc giáo dục, đào tạo học sinh. Bài viết phân tích sứ mệnh của giáo viên cốt cán, quan điểm dạy học xuất phát từ người học và tập trung vào người học; “tứ sức” của trò và “bốn phương thức dạy học”; phân hóa dạy học theo khả năng và tính cách người học, người thầy khéo léo sử dụng vai trò chủ đạo của mình; Hai chữ I và R của người thầy khi dạy học.
Từ khóa: đội ngũ giáo viên cốt cán, trường phổ thông, sứ mệnh, hành động sư phạm

20. Vai trò của bài tập thực hành trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

20. Vai trò của bài tập thực hành trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông

 14:22 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích khái niệm bài tập thực hành Sinh học, các căn cứ để phân chia các dạng bài tập Sinh học và vai trò của bài tập thực hành trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông trong việc giúp học sinh tìm tòi, phát hiện, chiếm lĩnh tri thức Sinh học, rèn luyện cho học sinh phương pháp, kĩ năng thực hành, phát triển tư duy và phương pháp nghiên cứu Sinh học.
Từ khóa: bài tập thực hành, dạy học Sinh học, trường phổ thông

18. Công tác giáo dục lịch sử địa phương các trường phổ thông thành phố Thái Nguyên

18. Công tác giáo dục lịch sử địa phương các trường phổ thông thành phố Thái Nguyên

 17:03 27/09/2016

Tóm tắt: Lịch sử địa phương có nghĩa quan trọng trong đối với việc học tập và nghiên cứu lịch sử dân tộc. Qua khảo sát công tác dạy và học lịch sử địa phương ở một số trường phổ thông TP. Thái Nguyên, bài viết đánh giá những điểm tích cực và các mặt hạn chế của công tác này, từ đó đề xuất một số biện pháp giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn TP. Thái Nguyên.
Từ khóa: giáo dục lịch sử địa phương, trường phổ thông, thành phố Thái Nguyên

18. Phát huy tính tích cực của học sinh qua phương pháp học theo góc trong giáo dục mĩ thuật ở trường phổ thông

18. Phát huy tính tích cực của học sinh qua phương pháp học theo góc trong giáo dục mĩ thuật ở trường phổ thông

 11:15 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập tới tổ chức dạy học theo góc theo hướng thiết kế các hoạt động học tập lấy người học làm trung tâm của quá trình dạy học. Trên cơ sở đó, đáp ứng và nâng cao hiệu quả giáo dục thẩm mĩ, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong dạy học Mĩ thuật ở trường phổ thông.
Từ khóa: tính tích cực, học sinh, dạy học theo góc, giáo dục mĩ thuật, trường phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây