02. Kinh nghiệm quốc tế trong quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm

02. Kinh nghiệm quốc tế trong quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm

 21:48 29/03/2020

Tóm tắt: Bài viết trình bày kinh nghiệm trong quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm ở một số nước trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Pháp và Úc. Đổi mới hệ thống sư phạm của các nước cho thấy yêu cầu cấp thiết trong quy hoạch mạng lưới sư phạm ở Việt Nam hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Bài viết đã rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc tổ chức, sắp xếp lại các trường sư phạm và đổi mới cơ chế quản lí trong đào tạo giáo viên. Nghiên cứu cũng cho thấy cần hình thành một số trường sư phạm trọng điểm để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tạo sự lan tỏa về đổi mới cho toàn hệ thống sư phạm.
Từ khóa: Quy hoạch, quy hoạch mạng lưới, mạng lưới sư phạm, trường sư phạm, đào tạo giáo viên.

02. Mô hình đào tạo giáo viên của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

02. Mô hình đào tạo giáo viên của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

 18:04 01/03/2020

Tóm tắt: Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hội nhập quốc tế, mô hình đào tạo giáo viên (GV) cần có những thay đổi cho phù hợp. Bài viết tập trung tổng kết các mô hình và xu hướng đào tạo GV của một số nước có nền giáo dục tiên tiến tại châu Âu, Hoa Kỳ, Đông Á và một số nước khác. Vấn đề đào tạo GV được đề cập trong bài viết liên quan đến mô hình đào tạo, chương trình đào tạo, hệ thống cơ sở đào tạo GV và các cơ chế, chính sách đối với GV. Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm của các nước, bài viết đề xuất bài học kinh nghiệm cho Việt Nam về quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm, đổi mới mô hình đào tạo và quản lí GV nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
Từ khóa: Mô hình đào tạo giáo viên, đào tạo giáo viên, cơ sở đào tạo giáo viên, trường sư phạm, giáo viên.

03. Giáo dục phẩm chất, đạo đức người giáo viên - một yêu cầu cấp thiết đối với sinh viên các trường sư phạm

03. Giáo dục phẩm chất, đạo đức người giáo viên - một yêu cầu cấp thiết đối với sinh viên các trường sư phạm

 10:44 08/04/2019

Tóm tắt: Trên cơ sở khẳng định tầm quan trọng của việc giáo dục phẩm chất, đạo đức người giáo viên đối với sinh viên các trường sư phạm, bài viết tập trung trình bày và phân tích nội dung những phẩm chất đạo đức của người giáo viên mà sinh viên sư phạm cần rèn luyện. Từ đó, đề xuất một số biện pháp giáo dục, rèn luyện và tự giáo dục, tự rèn luyện cho sinh viên khi còn ngồi trên ghế trường đại học cũng như trong môi trường dạy học ở trường phổ thông.
Từ khóa: Phẩm chất, đạo đức, trường sư phạm, cảm xúc, tự chủ, đạo đức nghề nghiệp.

18. QUẢN LÍ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

18. QUẢN LÍ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

 09:03 19/12/2017

Tóm tắt: Từ việc phân tích vai trò, nhiệm vụ của các trường sư phạm là đào tạo đội ngũ giảng viên đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, bài viết đề cập những nội dung quản lí bồi dưỡng cán bộ, giảng viên các trường sư phạm trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: bồi dưỡng, cán bộ, giảng viên, trường sư phạm

22.	Xây dựng hồ sơ học tập trực tuyến-biện pháp tăng cường mối quan hệ giữa trường sư phạm với thị trường lao động

22. Xây dựng hồ sơ học tập trực tuyến-biện pháp tăng cường mối quan hệ giữa trường sư phạm với thị trường lao động

 08:44 14/07/2017

Bài viết trình bày một số vấn đề chung về mối quan hệ giữa nhà trường sư phạm và thị trường lao động; hồ sơ học tập và hồ sơ học tập điện tử; xây dựng hồ sơ học tập trực tuyến để tăng cường mối quan hệ giữa trường sư phạm với thị trường lao động.

20. Đổi mới hội thi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc giữa các trường sư phạm

20. Đổi mới hội thi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc giữa các trường sư phạm

 15:44 17/02/2017

Bài báo đề xuất một số giải pháp đổi mới hội thi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc giữa các trường sư phạm nhằm nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm.

05. Dạy tiếng Việt theo phương pháp giao tiếp ở trường sư phạm

05. Dạy tiếng Việt theo phương pháp giao tiếp ở trường sư phạm

 18:04 07/02/2017

Tóm tắt: Bài viết này đề cập tới việc dạy tiếng Việt theo phương pháp giao tiếp ở môi trường Sư phạm; lí giải vì sao cần dạy tiếng Việt ở trường Sư phạm theo phương pháp giao tiếp; nhận diện những khó khăn cơ bản khi áp dụng phương pháp giao tiếp trong dạy tiếng Việt cho SV bản ngữ, khoa Ngữ văn, trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên; đề xuất một số biện pháp dạy học tích cực theo phương pháp giao tiếp nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học tiếng Việt ở môi trường Sư phạm.
Từ khóa: tiếng Việt, phương pháp giao tiếp, SV bản ngữ, trường Sư phạm, biện pháp dạy học tích cực.

3. Thế mạnh của đội ngũ giảng viên nữ trong nhà trường sư phạm

3. Thế mạnh của đội ngũ giảng viên nữ trong nhà trường sư phạm

 14:53 30/09/2016

Tóm tắt: Hiện nay, trong các trường sư phạm, đội ngũ giảng viên nữ chiếm tỉ lệ khá lớn; vì vậy, việc quản lí phát triển lực lượng cán bộ đông đảo này cần được quan tâm, nghiên cứu để có thể phát huy được sức mạnh tiềm tàng của đội ngũ lao động đông đảo trong nhà trường. Từ thực tế này, bài viết trình bày khảo sát về hoạt động giảng dạy của giảng viên Trường Đại học Sư phạm những năm gần đây để tìm hiểu và lí giải sự khác biệt giữa giảng viên nam và giảng viên nữ, đồng thời chỉ ra thế mạnh của giảng viên nữ - là cơ sở để quản lí và phát triển đội ngũ giáo viên nữ trong các trường đại học.
Từ khóa: đội ngũ giảng viên nữ, thế mạnh, trường sư phạm

14. Vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học môn giáo dục học ở các trường sư phạm

14. Vận dụng lí thuyết kiến tạo trong dạy học môn giáo dục học ở các trường sư phạm

 14:28 30/09/2016

Tóm tắt: Bài viết bàn về nội dung, chương trình, phương pháp dạy học môn Giáo dục học theo lí thuyết kiến tạo và phân tích hoạt động của giảng viên - sinh viên, hoạt động kiểm tra, đánh giá trong dạy học môn học này. Tiếp đó, tác giả đưa ra quy trình dạy học môn Giáo dục học theo lí thuyết kiến tạo, gồm các bước: huy động trải nghiệm; kết nối tri thức; tranh luận khoa học; vận dụng tri thức và phân tích các yếu tố khách quan, chủ quan ảnh hưởng đến dạy học Giáo dục học theo lí thuyết kiến tạo.
Từ khóa: lí thuyết kiến tạo, dạy học môn Giáo dục học, trường sư phạm

20. Bồi dưỡng kĩ năng thiết kế bài toán mới cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở các trường sư phạm

20. Bồi dưỡng kĩ năng thiết kế bài toán mới cho sinh viên ngành Giáo dục tiểu học ở các trường sư phạm

 16:48 29/09/2016

Tóm tắt: Từ việc điểm lại các chức năng của dạy học giải toán ở trường phổ thông, bài viết bàn về định hướng thiết kế bổ sung các bài toán mới ở tiểu học và một số phương pháp thiết kế bổ sung các bài toán mới ở tiểu học, bao gồm: thiết kế bài toán mới tương tự các bài toán đã cho; thiết kế bài toán mới ngược với bài toán đã giải; thiết kế bài toán mới bằng cách ghép nối các bài toán đơn, các bài toán điển hình lại với nhau; thiết kế bài toán mới bằng cách khái quát hóa; thiết kế bài toán mới chứa những nội dung thực tế đã cho trước.
Từ khóa: kĩ năng thiết kế bài toán mới, sinh viên, Giáo dục tiểu học, trường sư phạm

10. Vai trò của giảng viên và sinh viên khi tham gia seminar trong dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực ở trường sư phạm

10. Vai trò của giảng viên và sinh viên khi tham gia seminar trong dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực ở trường sư phạm

 15:42 29/09/2016

Tóm tắt: Tổ chức seminar trong dạy học môn Giáo dục học là quá trình giảng viên tổ chức, hướng dẫn, điều khiển và sinh viên trình bày, thảo luận, tranh luận về chủ đề nhằm phát triển ở sinh viên những năng lực phù hợp với mục tiêu đào tạo giáo viên theo Chuẩn đầu ra ngành sư phạm. Bài viết phân tích cụ thể vai trò của giảng viên khi tổ chức seminar trong dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận năng lực ở trường sư phạm (xây dựng, lựa chọn chủ đề; biên soạn giáo trình, xây dựng kế hoạch seminar; tổ chức tập huấn, hướng dẫn sinh viên thực hiện; làm trọng tài cố vấn và định hướng quá trình tranh luận; đánh giá và hướng dẫn sinh viên tự đánh giá kết quả seminar) và vai trò của sinh viên trong seminar (tự xây dựng kế hoạch nghiên cứu; tiến hành seminar toàn lớp; tổ chức hoạt động tự học, tự nghiên cứu các chủ đề seminar).
Từ khóa: seminar, môn Giáo dục học, giảng viên, sinh viên, tiếp cận năng lực, trường sư phạm

1. Phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy trong các trường/khoa đại học sư phạm

1. Phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy trong các trường/khoa đại học sư phạm

 10:51 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết khẳng định sự cần thiết nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lí về vai trò của giảng viên bộ môn phương pháp giảng dạy, nội dung xây dựng, quy hoạch, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ này trong các trường/khoa sư phạm. Phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn phương pháp giảng dạy đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu và nâng cao trình độ đội ngũ này là nhiệm vụ trung tâm của các trường/khoa sư phạm, đáp ứng yêu cầu phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: bộ môn phương pháp giảng dạy, giảng viên, trường sư phạm, khoa sư phạm

5. Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học sư phạm

5. Thực trạng và một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên trung học phổ thông theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học sư phạm

 08:37 27/09/2016

Đào tạo theo hệ thống tín chỉ là hình thức đào tạo có nhiều ưu điểm mà các trường đại học đang tích cực áp dụng trong quá trình đào tạo hiện nay. Bài viết phân tích thực trạng của việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở một số trường đại học, qua đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường đại học sư phạm trong tình hình hiện nay.

16. Hệ thống những kĩ năng nghề nghiệp cần hình thành cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trong các trường sư phạm

16. Hệ thống những kĩ năng nghề nghiệp cần hình thành cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non trong các trường sư phạm

 12:06 19/09/2016

Tóm tắt: Trong những năm gần đây, giáo dục mầm non là một ngành học được xã hội quan tâm. Chính vì vậy, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực thuộc về lĩnh vực Giáo dục Việt Nan đang tăng lên rất nhanh cả về số lượng và chất lượng.
Từ khóa: kĩ năng nghề nghiệp, sinh viên, Giáo dục mầm non, trường sư phạm.

11. Xây dựng chương trình giáo dục biến đổi khí hậu cho các trường sư phạm theo quan điểm giáo dục hiện đại

11. Xây dựng chương trình giáo dục biến đổi khí hậu cho các trường sư phạm theo quan điểm giáo dục hiện đại

 15:46 15/09/2016

Tóm tắt: Bài viết là cái nhìn tổng quan về giáo dục biến đổi khí hậu trên thế giới; các chương trình giáo dục biến đổi khí hậu ở bậc đại học và cao đẳng trên thế giới; qua đó đề xuất xây dựng chương trình biến đổi khí hậu cho các trường sư phạm Việt Nam
Từ khóa: giáo dục, biến đổi khí hậu, trường sư phạm, giáo dục hiện đại.

3. Một góc nhìn mới trong đào tạo sinh viên ở các trường sư phạm

3. Một góc nhìn mới trong đào tạo sinh viên ở các trường sư phạm

 08:47 15/09/2016

Yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng đang là vấn đề rất được quan tâm hiện nay, đặc biệt là trong các trường đào tạo nghề, các trường sư phạm. Làm thế nào để phát huy tiềm năng của mỗi sinh viên và nâng cao chất lương đào tạo trong các trường sư phạm đang là vấn đề lớn được đặt ra cho các nhà trường, nhà quản lí và ngành Giáo dục. Bài viết đề cập đến một góc nhìn mới trong đào tạo sinh viên ở các trường sư phạm hiện nay.

3. Các thành tố cơ bản của chất lượng đào tạo trong trường/khoa sư phạm

3. Các thành tố cơ bản của chất lượng đào tạo trong trường/khoa sư phạm

 17:21 12/09/2016

Bài viết trình bày về các thành tố của chất lượng đào tạo trong trường/khoa sư phạm bao gồm: chương trình đào tạo, hoạt động đào tạo, đội ngũ cán bộ quản lí và giảng viên, sinh viên, nghiên cứu và ứng dụng khoa học giáo dục và hợp tác quốc tế, tổ chức và quản lí.

5. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm – một biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng quản lí hoạt động liên kết đào tạo của một số trường sư phạm ở Hà Nội

5. Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm – một biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng quản lí hoạt động liên kết đào tạo của một số trường sư phạm ở Hà Nội

 10:10 05/08/2016

Bài viết trình bày về vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong hoạt động liên kết đào tạo; một số hạn chế của đội ngũ giáo viên trong hoạt động liên kết đào tạo tại một số trường sư phạm ở Hà Nội; một số biện pháp bồi dưỡng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm để nâng cao hiệu qua hoạt động liên kết đào tạo.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây