10. Hình thành và phát triển năng lực nhận thức thế giới tự nhiên thông qua hoạt động trải nghiệm trong học tập môn Khoa học lớp 4

10. Hình thành và phát triển năng lực nhận thức thế giới tự nhiên thông qua hoạt động trải nghiệm trong học tập môn Khoa học lớp 4

 12:24 24/12/2019

Tóm tắt: Năng lực nhận thức thế giới tự nhiên là một trong những năng lực thành phần của năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội ở tiểu học. Đây là năng lực nền tảng để giúp học sinh phát triển các năng lực thành phần khác như năng lực tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên và năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn và ứng xử phù hợp với tự nhiên, con người. Vì vậy, nếu giúp học sinh phát triển tốt năng lực này cũng chính là góp phần phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên và xã hội cho học sinh tiểu học. Bài viết đề cập đến việc hình thành và phát triển năng lực nhận thức thế giới tự nhiên thông qua hoạt động trải nghiệm trong học tập môn khoa học lớp 4.
Từ khóa: Năng lực, thế giới tự nhiên, tự nhiên và xã hội, trải nghiệm.

06. Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức dạy học trải nghiệm cho giáo viên tiểu học

06. Phát triển năng lực thiết kế và tổ chức dạy học trải nghiệm cho giáo viên tiểu học

 15:40 26/08/2019

Tóm tắt: Trong chương trình Giáo dục phổ thông mới, dạy học trải nghiệm được chú trọng trong các môn học. Để thực hiện được yêu cầu này, giáo viên cần có năng lực dạy học trải nghiệm. Bài viết đề cập một số biện pháp phát triển năng lực dạy học trải nghiệm cho giáo viên tiểu học, cụ thể là năng lực thiết kế bài học và năng lực tổ chức dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: năng lực thiết kế, tổ chức dạy học, trải nghiệm, giáo viên, tiểu học.

43.  GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH KIÊN GIANG

43. GIÁO DỤC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO HỌC SINH TIỂU HỌC TỈNH KIÊN GIANG

 16:38 08/07/2019

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu tầm quan trọng của giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học, đồng thời làm rõ những thành quả đạt được, những hạn chế, bất cập từ thực tiễn về những vấn đề trên. Theo đó, bài viết tập trung nghiên cứu cơ sở hệ thống luận cứ khoa học, thực tiễn, giáo dục lịch sử địa phương thông qua hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học hiện nay.
Từ khóa: giáo dục, lịch sử, địa phương, trải nghiệm, tiểu học.

32. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG QUAN SÁT, TRẢI NGHIỆM CHO TRẺ MẦM NON  TẠI THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH

32. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG QUAN SÁT, TRẢI NGHIỆM CHO TRẺ MẦM NON TẠI THÀNH PHỐ UÔNG BÍ, TỈNH QUẢNG NINH

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Dạy học thông qua quan sát, trải nghiệm là phương pháp có nhiều ưu điểm, kích thích được các tiềm năng trí tuệ của trẻ. Hoạt động quan sát, trải nghiệm là cách học thông qua thực hành với quan niệm việc học là quá trình tạo ra tri thức mới trên cơ sở trải nghiệm thực tế, dựa trên những đánh giá, phân tích những kinh nghiệm, kiến thức sẵn có. Thông qua đó, trẻ được cung cấp kiến thức kĩ năng, hình thành năng lực, phẩm chất và kinh nghiệm. Bài viết trình bày nội dung tổ chức các hoạt động quan sát, trải nghiệm cho trẻ mầm non tại TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Từ khóa: trải nghiệm, hoạt động quan sát trải nghiệm, trẻ mầm non

56. XÂY DỰNG MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM  TRONG DẠY HỌC MĨ THUẬT Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

56. XÂY DỰNG MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC MĨ THUẬT Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Xây dựng mô hình hoạt động trải nghiệm trong dạy học mĩ thuật ở trường phổ thông nhằm định hướng, tạo điều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động thực tiễn; khuyến khích, động viên học sinh tích cực quan sát, suy nghĩ, nghiên cứu, tìm ra những giải pháp mới, sáng tạo những cái mới trên cơ sở kiến thức mĩ thuật đã học trong nhà trường và những gì đã trải qua trong thực tiễn cuộc sống, từ đó hình thành ý thức, phẩm chất, kĩ năng sống và năng lực cho học sinh. Nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động trải nghiệm trong môn mĩ thuật nhằm đáp ứng mục tiêu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nói chung và giáo dục nghệ thuật - mĩ thuật nói riêng. Bài viết trình bày bản chất của hoạt động trải nghiệm, từ đó đề xuất mô hình hoạt động trải nghiệm trong môn Mĩ thuật.
Từ khoá: trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm, mĩ thuật, học sinh.

14. Vườn thực nghiệm - mô hình trải nghiệm hướng nghiệp trong dạy học môn Sinh học, Công nghệ nông nghiệp nội dung giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị

14. Vườn thực nghiệm - mô hình trải nghiệm hướng nghiệp trong dạy học môn Sinh học, Công nghệ nông nghiệp nội dung giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị

 14:09 12/06/2019

Tóm tắt: Thiết kế mô hình trải nghiệm, hướng nghiệp là một bước quan trọng trong quá trình dạy học cấp Trung học phổ thông. Tổ chức, quản lý tốt hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp tạo cơ hội cho học sinh hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi được tuyên bố trong chương trình tổng thể. Bài viết giới thiệu mô hình và kết quả đạt được từ hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp trong dạy học tích hợp môn Sinh học, Công nghệ nông nghiệp như một cách tiếp cận mới về thực hiện nội dung giáo dục của địa phương, giáo dục đạo lý đền ơn, đáp nghĩa, bảo vệ môi trường và hướng nghiệp cho học sinh cấp Trung học phổ thông tại tỉnh Quảng Trị.
Từ khoá: Tích hợp, trải nghiệm, hướng nghiệp, giáo dục địa phương, sinh học, công nghệ nông nghiệp.

36. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC  PHẦN “ĐỊA LÍ DU LỊCH VIỆT NAM” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

36. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC PHẦN “ĐỊA LÍ DU LỊCH VIỆT NAM” Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á

 15:07 11/04/2019

Tóm tắt: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông và giáo dục đại học hiện nay chính là phát triển năng lực người học. Vấn đề này đang được nhiều giáo viên, giảng viên các trường đại học, trường phổ thông nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới. Có nhiều cách tiếp cận để phát triển năng lực người học; trong đó, hoạt động trải nghiệm thực tế của người học là cách tiếp cận được đánh giá có hiệu quả cao. Thông qua trải nghiệm thực tế, người học vừa tự mình tìm kiếm được tri thức môn học, vừa rèn luyện được nhiều kĩ năng, cách giải quyết vấn đề và phát triển được các năng lực cơ bản. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với sinh viên ngành Du lịch nói chung, đặc biệt là Du lịch lữ hành nói riêng. Bài viết đề cập đến một số phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần “Địa lí du lịch Việt Nam” cho sinh viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Đông Á - Đà Nẵng.
Từ khóa: Trải nghiệm, sáng tạo, hoạt động trải nghiệm, dạy học, địa lí du lịch.

06. Tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi nhận biết độ dài thời gian qua hoạt động làm thí nghiệm

06. Tổ chức cho trẻ 5-6 tuổi nhận biết độ dài thời gian qua hoạt động làm thí nghiệm

 10:50 08/04/2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày vai trò của việc dạy trẻ nhận biết độ dài thời gian, việc cho trẻ làm thí nghiệm để phát triển kỹ năng nhận biết độ dài thời gian, mối quan hệ thời gian, điều chỉnh tốc độ hoạt động phù hợp thời gian quy định; trình tự tổ chức hoạt động làm thí nghiệm cho trẻ trải nghiệm độ dài thời gian và giới thiệu một số thí nghiệm giúp trẻ 5-6 tuổi nhận biết độ dài thời gian phù hợp với đặc điểm và nhu cầu nhận thức của trẻ mà tác giả đã thực nghiệm ở trường mầm non.
Từ khóa: Nhận biết độ dài thời gian, thí nghiệm, trải nghiệm, mối quan hệ thời gian, điều chỉnh.

11. Thực trạng về tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển năng lực thể chất cho học sinh trong dạy Sinh học cơ thể người ở trường trung học cơ sở

11. Thực trạng về tổ chức hoạt động trải nghiệm nhằm phát triển năng lực thể chất cho học sinh trong dạy Sinh học cơ thể người ở trường trung học cơ sở

 17:49 06/03/2019

Tóm tắt: Bài báo đề cập tới các khái niệm về hoạt động trải nghiệm, năng lực thể chất; thực trạng tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học phần Sinh học cơ thể người cho học sinh ở trường trung học cơ sở thông qua các kết quả điều tra. Trên cơ sở đó, đề xuất 4 nhóm giải pháp thuộc về cơ quan quản lí; về phía giáo viên; các yếu tố về cơ sở vật chất, tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo; Các yếu tố môi trường xã hội góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở trường trung học cơ sở.
Từ khóa: Trải nghiệm, năng lực, năng lực thể chất, tổ chức hoạt động trải nghiệm.

09. Dạy học bằng trải nghiệm qua hình thức kịch hóa văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí của tác giả Ngô gia văn phái (Ngữ văn 9, tập 1) nhằm phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh tại Trường Trung học cơ sở Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

09. Dạy học bằng trải nghiệm qua hình thức kịch hóa văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí của tác giả Ngô gia văn phái (Ngữ văn 9, tập 1) nhằm phát triển năng lực đọc hiểu cho học sinh tại Trường Trung học cơ sở Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

 17:16 06/03/2019

Tóm tắt: Để nâng cao năng lực đọc hiểu trong học tập môn Ngữ văn, giáo viên cần chủ động đa dang hóa các phương pháp dạy học. Trong bài viết này, chúng tôi đề cập vấn đề dạy học bằng trải nghiệm qua hình thức kịch hóa văn bản Hoàng Lê nhất thống chí (Ngô gia văn phái) tại Trường Trung học cơ sở Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, góp phần hình thành phát triển các năng lực nói chung và năng lực đọc hiểu nói riêng cho học sinh.
Từ khóa: Năng lực đọc hiểu, trải nghiệm, kịch hóa.

05. Phát triển năng lực dạy học trải nghiệm đối với giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

05. Phát triển năng lực dạy học trải nghiệm đối với giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 17:00 10/01/2019

Tóm tắt: Dạy học trải nghiệm đã được các nhà khoa học nghiên cứu về lí luận và thực tiễn cho thấy khả năng phát triển năng lực và phẩm chất người học nếu được thực hiện có hiệu quả. Năng lực giáo viên là một trong những nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả giáo dục. Việc xác định nội hàm năng lực dạy học trải nghiệm và vai trò của nó đối với mục tiêu đổi mới giáo dục sẽ giúp việc định hướng đào tạo, bồi dưỡng đạt hiệu quả cao hơn. Bài viết đề cập 3 nội dung: Năng lực dạy học trải nghiệm; Những cơ sở lí luận và thực tiễn đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực dạy học trải nghiệm cho giáo viên; Nâng cao năng lực dạy học trải nghiệm cho giáo viên được thực hiện thông qua những tiếp cận khác nhau
Từ khóa: trải nghiệm, năng lực, dạy học trải nghiệm, năng lực giáo viên.

47. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH

47. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH

 18:03 04/01/2019

Tóm tắt: Đổi mới phương pháp dạy học và các hình thức tổ chức dạy học là một trong những việc làm có hiệu quả trong việc đổi mới GD-ĐT nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục trong thời đại mới. Hoạt động trải nghiệm là một bộ phận trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, do đó tổ chức dạy học theo hướng trải nghiệm trong giai đoạn hiện nay là phù hợp với mục tiêu đổi mới và nhu cầu học tập của học sinh. Bài viết vận dụng quy trình tổ chức hoạt động trải nghiệm vào tổ chức dạy học Vật lí nội dung kiến thức về “Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng”, qua đó hình thành phẩm chất và năng lực cho học sinh.
Từ khóa: Hoạt động giáo dục, trải nghiệm, dạy học phát triển năng lực.

62. Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi khám phá văn hóa ẩm thực Bạc Liêu

62. Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi khám phá văn hóa ẩm thực Bạc Liêu

 22:17 26/10/2018

Tóm tắt: Khả năng nhận thức của trẻ 5- 6 tuổi ngày càng phát triển, kĩ năng vận động và giao tiếp của trẻ cũng trở nên tốt hơn, mối quan hệ xã hội và hiểu biết của trẻ với môi trường ngày càng được mở rộng... Đó là điều kiện quan trọng giúp trẻ có thể tham gia vào các hoạt động trải nghiệm trong và ngoài trường mầm non để khám phá văn hóa truyền thống Bạc Liêu nói chung và văn hóa ẩm thực nói riêng. Bài viết trình bày một số biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi khám phá ẩm thực Bạc Liêu.
Từ khóa: trải nghiệm, ẩm thực, trẻ mầm non.

33.  THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG  TRẢI NGHIỆM NGÀY LỄ, NGÀY HỘI TRONG HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC MẦM NON CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

33. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM NGÀY LỄ, NGÀY HỘI TRONG HỌC PHẦN GIÁO DỤC HỌC MẦM NON CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

 10:48 16/11/2017

Tóm tắt: Xây dựng mô hình hoạt động trải nghiệm là một bước quan trọng trong quá trình dạy học. Tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm sẽ đạt được mục tiêu dạy học Giáo dục học mầm non: hình thành cho học sinh kiến thức, năng lực, kĩ năng sống. Bài viết xác định rõ định nghĩa, đặc điểm của hoạt động trải nghiệm làm cơ sở cho việc xây dựng mô hình hoạt động trải nghiệm trong dạy học học phần giáo dục học mầm non. Mô hình hoạt động trải nghiệm cần đảm bảo: mục tiêu dạy học, tính chính xác, tính khoa học, tính thực tiễn, tính đa dạng. Thiết kế hoạt động trải nghiệm trong dạy học Giáo dục học mầm non cho sinh viên sẽ phát triển được đa năng lực của các em.
Từ khóa: Mô hình, trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm, ngày lễ hội; ngày bé đến trường, dạy học giáo dục học mầm non.

76. QUY TRÌNH TỔ CHỨC TRẢI NGHIỆM GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC VIÊN QUA HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

76. QUY TRÌNH TỔ CHỨC TRẢI NGHIỆM GIÁ TRỊ NGHỀ NGHIỆP CHO HỌC VIÊN QUA HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAY

 00:16 02/10/2017

Tóm tắt: Thực hành sư phạm là con đường quan trọng trong giáo dục nhân cách nghề nghiệp nói chung và hình thành định hướng giá trị nghề nghiệp nói riêng cho học viên sư phạm. Do vậy, cần tích cực đưa học viên vào các hoạt động thực hành sư phạm để trải nghiệm các giá trị nghề nghiệp sư phạm. Bài viết trình bày nội dung và quy trình tổ chức trải nghiệm giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự cho học viên thông qua hoạt động thực hành sư phạm ở các trường đại học trong quân đội hiện nay.
Từ khóa: Thực hành sư phạm, học viên, trải nghiệm, giá trị nghề nghiệp.

21. GIÁO DỤC THẨM MĨ LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM  THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI

21. GIÁO DỤC THẨM MĨ LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI

 16:17 23/08/2017

Giáo dục thẩm mĩ lấy trẻ làm trung tâm theo phương pháp giáo dục Montessori không nhằm hướng đến đào tạo nên những đứa trẻ hát hay, múa đẹp, tạo hình như một danh hoạ nhí với những kiểu mẫu ý tưởng rập khuôn mà hướng đến giáo dục trẻ phát huy năng lực cảm quan trong chính môi trường trẻ được sinh hoạt hằng ngày. Vì vậy, người giáo viên có nhiệm vụ tạo môi trường để trẻ trải nghiệm theo năng lực của mình bằng cách quan sát và thể hiện “nghệ thuật” theo cách riêng của trẻ.

57. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO  TRONG DẠY HỌC PHẦN "SINH THÁI HỌC" (SINH HỌC 12)

57. THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO TRONG DẠY HỌC PHẦN "SINH THÁI HỌC" (SINH HỌC 12)

 10:18 23/08/2017

Học tập thông qua trải nghiệm hướng tới hình thành và phát triển kiến thức, kĩ năng và năng lực cho học sinh như năng lực tự học, năng lực sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác. Trong bài viết này, chúng tôi đề xuất quy trình thiết kế hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Sinh học và ví dụ vận dụng quy trình để thiết kế một số dạng hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Sinh thái học (Sinh học 12).

10. Giúp học sinh lớp 4 trải nghiệm lập dàn ý bài Luyện tập văn miêu tả cây cối bằng sơ đồ tư duy

10. Giúp học sinh lớp 4 trải nghiệm lập dàn ý bài Luyện tập văn miêu tả cây cối bằng sơ đồ tư duy

 15:45 20/07/2017

Tóm tắt: Sơ đồ tư duy là một phương tiện dạy học phát huy được tính tích cực của học sinh đang được vận dụng trong dạy học tất cả các môn học ở tiểu học, trong đó có dạy học làm văn. Bài viết này hướng tới giúp học sinh lớp 4 trải nghiệm lập dàn ý bài Luyện tập văn miêu tả cây cối bằng sơ đồ tư duy. Từ đó, học sinh thể hiện được khả năng tư duy, ghi nhớ và sự sáng tạo của mỗi cá nhân một cách tốt nhất.
Từ khóa: Trải nghiệm, lập dàn ý, văn miêu tả cây cối, sơ đồ tư duy.

30.Xây dựng và triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học công nghệ ở trường phổ thông

30.Xây dựng và triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học công nghệ ở trường phổ thông

 21:39 16/07/2017

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là những hoạt động giáo dục nhằm giúp cho học sinh phát huy cao tính sáng tạo, từ đó học sinh tích cực, chủ động tiếp thu kiến thức và vận dụng linh hoạt trong cuộc sống. Bài viết đề cập đến một hoạt động trải nghiệm sáng tạo được xây dựng và triển khai trong dạy học môn Công nghệ theo đúng định hướng phát triển năng lực cho học sinh.

37.	 Nâng cao nghiệp vụ và phát triển cá nhân qua trải nghiệm thực tế, thực tập sư phạm ở Thái Lan

37. Nâng cao nghiệp vụ và phát triển cá nhân qua trải nghiệm thực tế, thực tập sư phạm ở Thái Lan

 09:22 14/07/2017

Bài viết trình bày phương pháp, đối tượng và kết quả nghiên cứu là những bài học kinh nghiệm từ quá trình trải nghiệm thực tế, thực tập sư phạm ở Thái Lan: về vấn đề giao lưu tìm hiểu văn hóa và hệ thống giáo dục; về sử dụng ngôn ngữ khi giao tiếp, làm việc nhóm; về phát triển nghề nghiệp; về phát triển cá nhân.

59. Định hướng phát triển năng lực trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi thông qua các hoạt động trải nghiệm

59. Định hướng phát triển năng lực trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi thông qua các hoạt động trải nghiệm

 14:50 13/07/2017

Bài báo trình bày tóm lược về năng lực trí tuệ; năng lực trí tuệ của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi; mối liên hệ giữa việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm với môi trường với việc phát triển năng lực trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi; định hướng phát triển năng lực trí tuệ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi qua các hoạt động trải nghiệm với môi trường xung quanh.

24. Về việc tích hợp mục tiêu giáo dục trong hoạt động trải nghiệm của trẻ mầm non

24. Về việc tích hợp mục tiêu giáo dục trong hoạt động trải nghiệm của trẻ mầm non

 14:29 13/07/2017

Bài viết trình bày về tích hợp mục tiêu giáo dục trong quá trình tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non (tích hợp mục tiêu giáo dục trẻ mầm non; hoạt động trải nghiệm và vai trò của nó đối với việc tích hợp mục tiêu giáo dục trẻ mầm non).

04. Giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm non

04. Giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm non

 10:16 26/05/2017

Tóm tắt: Kĩ năng xã hội là một trong những kĩ năng quan trọng và cần thiết của mỗi người. KNXH cần phải được giáo dục ngay từ giai đoạn lứa tuổi mầm non vì kĩ năng xã hội giúp trẻ hoàn thiện bản thân, thích ứng với cuộc sống. Việc giáo dục kĩ năng xã hội cho trẻ có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau, trong đó, trải nghiệm (vui chơi, các hoạt động thực hành, trải nghiệm thực tiễn…) là một phương tiện giáo dục hiệu quả.
Từ khóa: Kĩ năng xã hội, trải nghiệm, giáo dục trải nghiệm.

31.	VĂN HỌC DÂN GIAN MIỀN NÚI PHÍA BẮC VỚI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

31. VĂN HỌC DÂN GIAN MIỀN NÚI PHÍA BẮC VỚI HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

 14:28 24/04/2017

Trong bài báo, chúng tôi đề cập đến mối quan hệ và sự tương tác giữa văn học dân gian ở khu vực miền núi phía Bắc của Việt Nam với hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Dựa trên mối quan hệ tự nhiên và thích hợp, chúng tôi tìm hiểu khả năng, hiệu quả và đưa ra một cách tiếp cận của việc sử dụng văn học dân gian là một vấn đề quan trọng kinh nghiệm sáng tạo ở trường.

22.	VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HỌC QUA TRẢI NGHIỆM TRONG TỔ CHỨC TẠO HÌNH Ở TRƯỜNG MẦN NON.

22. VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC HỌC QUA TRẢI NGHIỆM TRONG TỔ CHỨC TẠO HÌNH Ở TRƯỜNG MẦN NON.

 08:37 24/04/2017

Học tập thông qua trải nghiệm là một trong nhiều phương pháp phát huy tính tích cực, chủ động của người học, từ đó kích thích hứng thú, thúc đẩy ý thức, khám phá và sáng tạo trong quá trình giáo dục, đồng thời làm cơ sở bồi dưỡng cho lòng ham học hỏi, học tập suốt đời của trẻ ngay từ khi đến trường. Trong khuôn khổ bài viết này, người viết không thể chia sẻ rất nhiều ý tưởng về việc xin học hỏi kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động tạo hình ở trường mầm non, hy vọng việc trao đổi trên có thể phần nào gợi ý cho những ý tưởng dạy học mới hơn, giúp trẻ mạnh dạn hơn, tự tin hơn và phát triển năng lượng hơn cho trẻ em trong hoạt động tạo hình.

13. Giúp trẻ trải nghiệm với môi trường xung quanh thông qua trò chơi thí nghiệm

13. Giúp trẻ trải nghiệm với môi trường xung quanh thông qua trò chơi thí nghiệm

 10:05 29/03/2017

Những yêu cầu của những trò chơi thí nghiệm an toàn cho trẻ là để học và khám phá môi trường xung quanh. Trẻ có cơ hội để trải nghiệm với thực tế và thúc đẩy sự tham gia hoạt động của trẻ trong nhiều hoạt động khác nhau.Để tổ chức những trò chơi thí nghiệm, giáo viên cần phải có một sự hiểu biết thông suốt những yêu cầu, luật và quy trình của trò chơi đó và kiến thức tốt về xã hội và thế giới tự nhiên cũng như tâm lý của trẻ. Do đó, họ sẽ có thể khiến cho trẻ tham gia tích cực vào trò chơi và tổ chức trò chơi thành công.

18.  Dạy học buổi 2 theo hướng trải nghiệm, khám phá bài “Luyện tập về phép chia cho số có 2 chữ số” (Toán 4)

18. Dạy học buổi 2 theo hướng trải nghiệm, khám phá bài “Luyện tập về phép chia cho số có 2 chữ số” (Toán 4)

 09:22 14/09/2016

Hiện nay, một trong số những giải pháp tích cực nhằm khích lệ, lôi cuốn học sinh học tập là giáo viên thiết kế bài dạy theo hướng trải nghiệm, khám phá. Bài viết đề cập một cách tiếp cận về dạy học buổi 2 bài “Luyện tập về phép chia cho số có 2 chữ số” (Toán 4) theo hướng tổ chức cho học sinh trải nghiệm, khám phá.

17. Dạy học môn toán ở trường phổ thông trên cơ sở tổ chức các hoạt động trải nghiệm, khám phá và phát hiện để học sinh tự lực tiếp cận kiến thức

17. Dạy học môn toán ở trường phổ thông trên cơ sở tổ chức các hoạt động trải nghiệm, khám phá và phát hiện để học sinh tự lực tiếp cận kiến thức

 15:24 13/09/2016

Bài viết đề xuất quy trình hướng học sinh tự lực tiếp cận kiến thức thông qua các hoạt động trải nghiệm, khám phá, phát hiện gồm các bước cơ bản: trải nghiệm; lập cơ sở khoa học; thực hành; ứng dụng; hoạt động hỗ trợ và đưa ra ví dụ minh họa cho quy trình.

13. Tổ chức cho học sinh trung học cơ sở hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học toán

13. Tổ chức cho học sinh trung học cơ sở hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học toán

 09:08 05/08/2016

Bài viết trình bày: - Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Toán ở trung học cơ sở; - Minh họa việc vận dụng hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học Toán ở Trung học cơ sở.

13. Hướng dẫn học sinh trải nghiệm hoạt động trước khi đọc trong dạy học đọc hiểu văn bản môn Ngữ văn ở nhà trường phổ thông

13. Hướng dẫn học sinh trải nghiệm hoạt động trước khi đọc trong dạy học đọc hiểu văn bản môn Ngữ văn ở nhà trường phổ thông

 10:51 03/08/2016

Tóm tắt: Bản chất của hoạt động đọc hiểu là hết sức năng động và phức tạp, trong đó, người đọc phải vận dụng tổng hợp các thao tác tư duy, các khả năng nhận thức, siêu nhận thức, cùng tình cảm, thái độ... để tương tác với văn bản. Bài viết trình bày một số hoạt động của giáo viên: hướng dẫn học sinh huy động và bổ sung tri thức nền; hướng dẫn học sinh xác định mục tiêu đọc để giúp học sinh được trải nghiệm các bước đọc hiểu văn bản, dần hình thành và phát triển kĩ năng đọc.
Từ khoá: trải nghiệm, dạy học, đọc hiểu, văn bản, phổ thông.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây