28. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI TRONG TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI CÓ CHỦ ĐỀ  Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI HÀ NỘI

28. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI TRONG TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI CÓ CHỦ ĐỀ Ở MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON TẠI HÀ NỘI

 07:54 28/10/2019

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng giải quyết vấn đề cho 5-6 tuổi đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ. Tuy nhiên, trên thực tế việc giáo dục kĩ năng giải quyết vấn đề tại một số trường mầm non chưa đạt hiệu quả tương xứng với tầm quan trọng của nó. Bài viết đề cập thực trạng giáo dục kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ 5-6 tuổi trong trò chơi đóng vai có chủ đề ở một số trường mầm non tại Hà Nội.
Từ khóa: Kĩ năng giải quyết vấn đề, trò chơi đóng vai có chủ đề, trẻ 5-6 tuổi.

03. Thao tác “đảo ngược” trong tư duy của trẻ 5-6 tuổi tỉnh Sơn La

03. Thao tác “đảo ngược” trong tư duy của trẻ 5-6 tuổi tỉnh Sơn La

 04:27 26/08/2019

Tóm tắt: “Đảo ngược” được coi là một trong hai yếu tố then chốt quyết định sự xuất hiện thao tác tư duy ở trẻ em. Bài viết tập trung phân tích kết quả khảo sát thực trạng mức độ thao tác đảo ngược của trẻ 5-6 tuổi; phân tích kết quả thực nghiệm hành động và thực nghiệm hành động theo quy trình các bước hình thành hành động trí tuệ của P.Ia.Galperin trong việc phát triển thao tác này ở trẻ 5-6 tuổi tỉnh Sơn La. Trên cơ sở đó, đưa ra những kết luận có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục nhận thức, trí tuệ cho trẻ và giúp cho công tác chuẩn bị cho trẻ học tập ở phổ thông đạt hiệu quả cao.
Từ khóa: Đảo ngược, thao tác tư duy, trẻ 5-6 tuổi.

08. Một số biện pháp rèn luyện thao tác tư duy cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động làm quen với phép đếm

08. Một số biện pháp rèn luyện thao tác tư duy cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động làm quen với phép đếm

 03:02 12/06/2019

Tóm tắt: làm quen với biểu tượng sơ đẳng về phép đếm có vị trí, vai trò quan trọng trong cuộc sống của trẻ, giúp trẻ mẫu giáo lớn nhận thức thế giới xung quanh trong các mối liên hệ về hình dạng, kích thước, vị trí trong không gian, liên hệ về số lượng. Bài viết đề cập một số biện pháp rèn luyện các thao tác tư duy cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động làm quen với phép đếm.
Từ khóa: thao tác tư duy, trẻ 5-6 tuổi, hoạt động, làm quen với phép đếm.

05. Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hiểu nghĩa của từ thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học ở một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

05. Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi hiểu nghĩa của từ thông qua hoạt động làm quen với tác phẩm văn học ở một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 22:56 06/05/2019

Tóm tắt: Sự phát triển ngôn ngữ trẻ em rất đa dạng, phong phú ở nhiều khía cạnh khác nhau. Đặc biệt, vấn đề giúp trẻ hiểu nghĩa của từ trong hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học ở một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Vinh còn nhiều hạn chế.
Bài viết đã đưa ra được một số biện pháp nhằm giúp giáo viên vận dụng, đánh giá, nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề giúp trẻ 5 – 6 tuổi hiểu nghĩa của từ trong hoạt động cho trẻ làm quen tác phẩm văn học.
Từ khóa: trẻ 5-6 tuổi, hiểu nghĩa, làm quen với tác phẩm văn học.

26. MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN THAO TÁC TƯ DUY CHO TRẺ 5-6 TUỔI  THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI HÌNH DẠNG

26. MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN THAO TÁC TƯ DUY CHO TRẺ 5-6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI HÌNH DẠNG

 05:35 04/01/2019

Tóm tắt: Làm quen với hình dạng có vai trò quan trọng trong cuộc sống của trẻ, giúp trẻ mẫu giáo lớn nhận thức thế giới xung quanh trong các mối liên hệ về kích thước, vị trí của các vật trong không gian; đồng thời, giúp trẻ chuẩn bị về kiến thức, kĩ năng làm tiền đề để bước vào cấp tiểu học. Bài viết đưa ra các biện pháp rèn luyện các thao tác tư duy cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động làm quen với hình dạng.
Từ khóa: thao tác tư duy, trẻ 5-6 tuổi, biện pháp, làm quen với hình dạng.

09. Thực trạng và biện pháp sử dụng trò chơi dân gian dân tộc Thái nhằm phát triển hứng thú nhận thức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

09. Thực trạng và biện pháp sử dụng trò chơi dân gian dân tộc Thái nhằm phát triển hứng thú nhận thức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi ở thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

 11:52 27/10/2018

Tóm tắt: Bài viết tìm và hiểu phân tích thực trạng phát triển hứng thú nhận thức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua trò chơi dân gian dân tộc Thái ở một số trường mầm non thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La nhằm phát triển hứng thú nhận thức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong các hoạt động giáo dục ở trường mầm non, từ đó tìm ra các biện pháp nâng cao hiệu quả phát triển hứng thú nhận thức cho trẻ mẫu giáo qua trò chơi dân gian.
Từ khóa: trò chơi dân gian, dân tộc Thái, hứng thú nhận thức, trẻ 5-6 tuổi, trường mầm non.

09. Thực trạng giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua làm quen với văn học thiếu nhi

09. Thực trạng giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua làm quen với văn học thiếu nhi

 03:58 19/10/2017

Tóm tắt: Giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua làm quen với văn học thiếu nhi là một con đường giáo dục có hiệu quả. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, công tác này còn tồn tại một số hạn chế trong việc lựa chộn nội dung, phương pháp và cách thức tiến hành các phương pháp nên hiệu quả giáo dục chưa cao. Vì thế cần thiết phải đưa ra những biện pháp giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi qua làm quen với văn học thiếu nhi.
Từ khóa: Văn học thiếu nhi, trẻ mẫu giáo, trẻ 5-6 tuổi, hành vi đạo đức.

18. THỬ NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHÚ Ý CÓ CHỦ ĐỊNH  CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI

18. THỬ NGHIỆM CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CHÚ Ý CÓ CHỦ ĐỊNH CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5-6 TUỔI

 22:13 22/08/2017

Bài báo trình bày nghiên cứu thử nghiệm các biện pháp nhằm nâng cao khả năng chú ý có chủ định của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Qua đó, nghiên cứu cho thấy tính hiệu quả và khả năng áp dụng các biện pháp này trong thực tiễn rèn luyện khả năng chú ý có chủ định cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi.

60. Một số quan điểm về phát triển kĩ năng so sánh của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với Toán

60. Một số quan điểm về phát triển kĩ năng so sánh của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với Toán

 03:50 13/07/2017

Bài viết trình bày tóm lược về hoạt động làm quen với Toán; phát triển kĩ năng so sánh cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với Toán.

32.	Những biểu hiện kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong các hoạt động ở trường mầm non

32. Những biểu hiện kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong các hoạt động ở trường mầm non

 03:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi: Giáo dục kĩ năng hợp tác. Ý nghĩa của việc giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi; - Phương tiện giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi như: Hoạt động vui chơi. Hoạt động học tập. Hoạt động lao động; - Những biểu hiện cơ bản của kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi gồm: Biết lắng nghe. Biết thảo luận. Biết phân công công việc hợp lí. Biết chia sẻ. Biết giải quyết xung đột.

40.	Biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm non

40. Biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm non

 03:33 11/07/2017

Bài viết trình bày: - Vai trò của biện pháp giáo dục kĩ năng hoạt động cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi; - Một số biện pháp giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động vui chơi ở trường mầm non như: Tận dụng không gian và vật liệu chơi gần gũi để tạo các nhóm chơi ổn định, bền vững. Khuyến khích trẻ cùng nhau làm đồ chơi. Hướng đến hoạt động nhóm. Sử dụng “mô hình” hướng dẫn trẻ phối hợp hành động với nhau khi chơi.

33. GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC TRONG TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI  CÓ CHỦ ĐỀ CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

33. GIÁO DỤC KĨ NĂNG HỢP TÁC TRONG TRÒ CHƠI ĐÓNG VAI CÓ CHỦ ĐỀ CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON

 21:32 10/07/2017

Bài viết đã nêu tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ, đặc biệt là trẻ 5-6 tuổi, xác định con đường để giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ chính là trò chơi đóng vai có chủ đề - trò chơi chủ đạo của trẻ mẫu giáo. Đồng thời, tác giả đã xác định được nội dung, hình thức, phương pháp, biện pháp, phương tiện để giáo dục kĩ năng hợp tác cho trẻ và đề xuất quy trình giáo dục kĩ năng hợp tác trong trò chơi đóng vai có chủ đề cho trẻ.

15. Kết quả nghiên cứu giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm non

15. Kết quả nghiên cứu giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm non

 21:59 06/06/2017

Tóm tắt: Giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi qua trải nghiệm là một quá trình lâu dài đòi hỏi phải có sự phối kết hợp chặt chẽ với gia đình. Tác giả đi sâu phân tích kết quả nghiên cứu về giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5-6 tuổi trải nghiệm ở trường mầm non. Hoạt động giáo dục lòng nhân ái ở trường mầm non đã có tác động tích cực đến mức độ hình thành lòng nhân ái của trẻ 5-6 tuổi.
Từ khóa: lòng nhân ái, trẻ 5-6 tuổi, nhận thức, tình cảm, hành vi.

7. CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  CHO TRẺ 5-6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN

7. CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO TRẺ 5-6 TUỔI THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN

 05:17 24/04/2017

Phát triển kĩ năng GQVĐ cho trẻ 5-6 tuổi là nhiệm vụ quan trọng của giáo dục mầm non nhằm giúp trẻ dễ dàng thích nghi vơi cuộc sống. Việc xây dựng một số biện pháp phát triển kĩ năng GQVĐ cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động LQVT cần dựa vào bản chất của quá trình GQVĐ và cuộc sống thực của trẻ. Việc xây dựng và phối hợp sử dụng linh hoạt các nhóm biện pháp phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ 5-6 tuổi thông qua hoạt động LQVT như: Hình thành khả năng phát hiện vấn đề cho trẻ thông qua hoạt động LQVT; Tổ chức cho trẻ luyện tập cách GQVĐ; Tổ chức cho trẻ đánh giá kết quả GQVĐ sẽ góp phần nâng cao mức độ phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho trẻ.

25. Giáo dục kĩ năng giao tiếp góp phần phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ

25. Giáo dục kĩ năng giao tiếp góp phần phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ

 22:29 12/03/2017

Bài báo trình bày về ý nghĩa của việc giáo dục kĩ năng giao tiếp đối với việc phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ 5-6 tuổi; nội dung của giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ 5-6 tuổi; một số biện pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp góp phần phát triển kĩ năng xã hội cho trẻ 5-6 tuổi.

09. Thực trạng về tính tự tin và giáo dục tính tự tin cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua trò chơi "đóng kịch" ở một số trường mầm non thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

09. Thực trạng về tính tự tin và giáo dục tính tự tin cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua trò chơi "đóng kịch" ở một số trường mầm non thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

 00:43 17/10/2016

Tóm tắt: Tính tự tin là phẩm chất nhân cách quan trọng, là tiền đề đảm bảo con người phát huy cao độ mọi tiềm năng để vươn tới thành công. Giáo dục tính tự tin ngay từ lứa tuổi mầm non là nhiệm vụ quan trọng bởi đây là giai đoạn "vàng" của giáo dục. Trò chơi đóng kịch có ưu thế trong giáo dục tính tự tin bởi đây là cơ hội để trẻ bộc lộ, phát huy được nhiều thế mạnh của bản thân. Thực tế giáo dục tính tự tin cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua trò chơi đóng kịch còn nhiều điểm đáng lưu tâm. Hầu hết giáo viên chưa tìm ra giải pháp tối ưu để giáo dục tính tự tin, mức độ biểu hiện tính tự tin của trẻ chưa đạt kết quả như mong đợi. Có thể thực hiện nhiệm vụ này theo hướng tạo điều kiện cho trẻ có nhiều cơ hội "đắm mình luyện tập" và biểu diễn trong trò chơi đóng kịch, từ đó giúp trẻ tự tin thể hiện bản thân trước mọi người.
Từ khóa: giáo dục tính tự tin, trò chơi đóng kịch, trẻ 5-6 tuổi.

10. Tạo hứng thú đọc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua góc thư viện ở trường mầm non

10. Tạo hứng thú đọc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua góc thư viện ở trường mầm non

 04:09 03/10/2016

Bài viết trình bày về hứng thú và hứng thú đọc của trẻ 5-6 tuổi; một số biện pháp tạo hứng thú đọc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua góc thư viện (bố trí, cách sắp xếp, sự thay đổi, phối hợp với gia đình, …).

12. Thực trạng việc phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ 5-6 tuổi về các hiện tượng tự nhiên qua hoạt động ngoài trời

12. Thực trạng việc phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ 5-6 tuổi về các hiện tượng tự nhiên qua hoạt động ngoài trời

 05:59 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu về việc phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ 5-6 tuổi về các hiện tượng tự nhiên qua hoạt động ngoài trời, qua nhận thức của giáo viên, nội dung khám phá các hiện tượng tự nhiên qua hoạt động nhận thức của trẻ, những thuận lợi và khó khăn trong việc phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ và biện pháp được giáo viên sử dụng để phát huy tính tích cực nhận thức của trẻ về các hiện tượng tự nhiên qua hoạt động ngoài trời.
Từ khóa: tính tích cực nhận thức, trẻ 5-6 tuổi, hiện tượng tự nhiên, hoạt động ngoài trời

9. Nghiên cứu ý chí của trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi học tập

9. Nghiên cứu ý chí của trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi học tập

 05:17 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu thực trạng mức độ biểu hiện ý chí của trẻ 5-6 tuổi thông qua các trò chơi học tập ở trường mầm non cho thấy giáo viên cần có nhận thức sâu sắc hơn tầm quan trọng của ý chí trong sự phát triển toàn diện nhân cách của trẻ mầm non nói chung và trẻ 5-6 tuổi nói riêng.
Từ khóa: ý chí, trẻ 5-6 tuổi, trò chơi học tập.

10. Sử dụng trò chơi học tập nhằm phát triển biểu tượng về số cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với Toán

10. Sử dụng trò chơi học tập nhằm phát triển biểu tượng về số cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động làm quen với Toán

 04:14 19/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến đặc điểm của trò chơi học tập; đặc điểm phát triển biểu tượng số của trẻ 5-6 tuổi qua đó đề xuất một số trò chơi học tập theo mức độ phát triển biểu tượng số từ thấp đến cao.
Từ khóa: trò chơi học tập, biểu tượng về số, trẻ 5-6 tuổi, Toán.

7. Khả năng khái quát hóa của trẻ 5-6 tuổi tại thành phố Huế

7. Khả năng khái quát hóa của trẻ 5-6 tuổi tại thành phố Huế

 23:15 13/09/2016

Bài viết trình bày khái niệm khả năng khái quát hóa, đặc điểm của khả năng khái quát hóa của trẻ 5-6 tuổi; thực trạng khả năng khái quát hóa của trẻ 5-6 tuổi tại thành phố Huế vào tháng 7/2014, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng khái quát hóa của trẻ mầm non thành phố Huế.

18. Thực trạng giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

18. Thực trạng giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

 09:29 03/09/2016

Bài báo trình bày về nhận thức của giáo viên về giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non 10-3 và trường mầm non Hoa Cúc; biện pháp giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non 10-3 và trường mầm non Hoa Cúc; kĩ năng hoạt động của trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non 10-3 và trường mầm non Hoa Cúc ở thành phố Buôn Ma Thuột.

5. Bước đầu tìm hiểu khả năng sẵn sàng học đọc, viết của trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

5. Bước đầu tìm hiểu khả năng sẵn sàng học đọc, viết của trẻ 5-6 tuổi ở một số trường mầm non tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

 04:21 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số vấn đề về việc chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1; bước đầu tìm hiểu về sự sẵn sàng học đọc và viết của trẻ mẫu giáo; kết quả tìm hiểu sự sẵn sàng học đọc của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trên địa bàn thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.
Từ khóa: khả năng, học đọc, viết, trẻ 5-6 tuổi, Sơn La.

7. Hoạt động giáo dục phát triển năng lực hợp tác nhóm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non.

7. Hoạt động giáo dục phát triển năng lực hợp tác nhóm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non.

 12:38 14/07/2016

Năng lực hợp tác nhóm có vai trò rất quan trọng, tạo nền tảng, cơ sở chuẩn bị hành trang cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non bước vào lớp 1. Bài báo trình bày các phương pháp, nhóm phương pháp phát triển năng lực cho trẻ. Đặc biệt bài viết tập trung vào phân tích hoạt động chơi nhằm phát triển năng lực hợp tác nhóm cho trẻ 5-6 tuổi: đặc điểm của hoạt động chơi của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi; tính hiệu quả và cách thức, lưu ý trong tổ chức các hoạt động chơi để phát triển năng lực hợp tác nhóm cho trẻ.

7. Giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non

7. Giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non

 05:14 07/07/2016

Bài báo trình bày những phân tích về biểu hiện của kĩ năng hoạt ộng nhóm của trẻ 5-6 tuỏi trong hoạt động vui chơi (biết lắng nghe bạn, chờ đến lượt mình phát biểu ý kiến; phối hợp hnàh động với các bạn trong nhóm để thực hiện công việc chung; chấp nhận sự phân công nhiệm vụ của nhóm và hoàn thành nhiệm vụ; hỗ trợ và yêu cầu bạn hỗ trợ một cách tự tin, chân thực, cởi mở; chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng của mình với các bạn trong nhóm chơi). Tiếp đó, tác giả trình bày về khái niệm, ý nghĩa, nội dung và các hoạt động giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non.

Từ khoá: hoạt động nhóm, kĩ năng, trẻ 5-6 tuổi, hoạt động vui chơi, trường mầm non

4. Hình thành kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi  thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề

4. Hình thành kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề

 09:35 03/07/2016

Bài báo trình bày về: kĩ năng giải quyết vấn đề; trò chơi đóng vai theo chủ đề và vai trò của trò chơi đóng vai theo chủ đề với việc hình thành kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ 5-6 tuổi. Từ việc phân tích thực trạng mức độ hình thành kĩ năng giải quyết vấn đề của trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề, tác giả trình bày một số giải pháp hình thành kĩ năng giải quyết vấn đề cho trẻ 5-6 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề: - tạo môi trường hoạt động làm nảy sinh vấn đề cho trẻ; - sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm gợi ý trẻ phát hiện vấn đề; - khuyến khích trẻ tự đánh giá, nhận xét kết quả giải quyết vấn đề.
Từ khoá: kĩ năng, giải quyết vấn đề, trò chơi đóng vai, theo chủ đề, trẻ 5-6 tuổi

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây