10. Rèn luyện kĩ năng tư duy thông qua dạy - học môn Triết học cho sinh viên không chuyên ngành trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay

10. Rèn luyện kĩ năng tư duy thông qua dạy - học môn Triết học cho sinh viên không chuyên ngành trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay

 15:58 26/08/2019

Tóm tắt: Kĩ năng tư duy là một trong những kĩ năng quan trọng của người lao động trong thời đại hiện nay. Bài viết làm rõ một số kĩ năng tư duy có thể rèn luyện cho sinh viên thông qua dạy - học Triết học như: kĩ năng tư duy lí luận, tư duy logic; kĩ năng tư duy phản biện; kĩ năng tư duy mềm dẻo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.
Từ khoá: Triết học, kĩ năng tư duy lí luận, kĩ năng tư duy phản biện, kĩ năng tư duy mềm dẻo.

13. Phương pháp truyền thống và hiện đại trong dạy học Triết học

13. Phương pháp truyền thống và hiện đại trong dạy học Triết học

 14:09 12/06/2019

Tóm tắt: Sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay đặt ra cho giáo dục yêu cầu không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội. Do đặc thù của triết học nên việc đổi mới phương pháp dạy học hỏi cần có sự kết hợp giữa phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học hiện đại.
Bài viết này đề cập một số vấn đề về việc sử dụng kết hợp phương pháp dạy học truyền thống và phương pháp dạy học hiện đại trong dạy học triết học.
Từ khóa: Triết học, Phương pháp dạy học truyền thống, Phương pháp dạy học hiện đại.

56. Cơ sở lí luận của việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học - môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay

56. Cơ sở lí luận của việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học - môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin hiện nay

 22:00 26/10/2018

Tóm tắt: Đánh giá có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình dạy học, là cơ sở đề điều chỉnh hoạt động của giảng viên và sinh viên nhằm đạt được mục tiêu dạy học; là khâu “đột phá” để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay. Môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin là nội dung quan trọng trong hệ thống các môn Lí luận chính trị thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương bắt buộc trong chương trình đào tạo ở các trường đại học, cao đẳng. Để nghiên cứu tốt vấn đề này, phải nghiên cứu cơ sở lí luận của việc đánh giá NL giải quyết vấn đề trong dạy học nói chung, đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học, môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin nói riêng, đề xuất được những biện pháp nâng cao hiệu quả việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề.
Từ khóa: Giải quyết vấn đề, năng lực, những nguyên lí cơ bản, Triết học, cơ sở lí luận.

57. Những nguyên tắc cơ bản trong việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên khi dạy học phần Triết học - trong môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

57. Những nguyên tắc cơ bản trong việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên khi dạy học phần Triết học - trong môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

 22:00 26/10/2018

Tóm tắt: Trong công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay, kiểm tra, đánh giá được coi là khâu đột phá và có ý nghĩa quan trọng. Qua thực tiễn việc dạy học và đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên trong dạy học phần Triết học - Môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, bài viết đưa ra những nguyên tắc cơ bản trong việc đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của sinh viên, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học bộ môn ở các trường đại học, cao đẳng trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Đánh giá năng lực, giải quyết vấn đề, nguyên tắc cơ bản, Triết học.

74.	Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần Triết học)

74. Vận dụng dạy học giải quyết vấn đề môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (phần Triết học)

 22:42 23/07/2017

Những nguyên lícơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đặc biệt là môn Triết học rất trừu tượng và lí thuyết, do đó đôi khi sinh viên rất nản lòng khi học bởi lượng kiến thức lí thuyết rất lớn. Áp dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong giảng dạy Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (module Triết học) là để giúp sinh viên đạt được kiến thức bằng cách tự giải quyết vấn đề. Phương pháp giảng dạy này thúc đẩy tính tích cực và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn một cách linh hoạt cho sinh viên, góp phần nâng cao hiệu quả học tập Triết học tại các trường cao đẳng và đại học.

56. Sử dụng phương pháp dạy học  bằng tình huống trong dạy học triết học tại các trường chính trị

56. Sử dụng phương pháp dạy học bằng tình huống trong dạy học triết học tại các trường chính trị

 14:49 13/07/2017

Bài báo trình bày về sự cần thiết phải sử dụng phương pháp dạy học tình huống trong dạy học Triết học tại các trường chính trị; các bước thực hiện khi sử dụng phương pháp dạy học Triết học ở các trường chính trị bằng bài tập tình huống.

56.	ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KHÁI NIỆM TRIẾT HỌC TRONG HỌC PHẦN NGUYÊN LÍ I [MÔN “ NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LENIN’] CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

56. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KHÁI NIỆM TRIẾT HỌC TRONG HỌC PHẦN NGUYÊN LÍ I [MÔN “ NHỮNG NGUYÊN LÍ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MAC – LENIN’] CHO SINH VIÊN HIỆN NAY

 15:00 24/04/2017

Khái niệm là hình thức của tâm trừu tượng để phản ánh các tính năng cơ bản và đặc trưng của các đối tượng và hiện tượng trong thực tế khách quan. Trong ngành phức tạp của khoa học, có nhiều loại khác nhau của hệ thống khái niệm. Tuy nhiên, khái niệm thường được coi là yếu tố chung cấu thành trong mỗi chủ đề khoa học hoặc nghề nghiệp.
Ngoài làm rõ bản chất của giảng dạy triết học và sự cần thiết phải cải cách phương pháp dạy các khái niệm triết học, bài viết này sẽ trình bày một số yêu cầu trong việc cải cách phương pháp giảng dạy triết lý nhằm nâng cao năng lực giảng dạy khái niệm triết học cho sinh viên Việt Nam ngày nay.

38. Phát triển năng lực biện chứng trong dạy học "Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin" về triết học cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

38. Phát triển năng lực biện chứng trong dạy học "Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin" về triết học cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh

 09:40 05/04/2017

Dạy "Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin" đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển năng lực tư duy biện chứng cho sinh viên. Bằng việc sử dụng nhiều phương pháp dạy học tích cực như nêu rõ vấn đề, minh họa tình huống, giáo viên có thể giúp sinh viên tích cực thực hành trong những hoạt động học, nâng cao năng lực tư duy và giải quyết vấn đề trong việc học cũng như trong cuộc sống theo phương pháp biện chứng.

69. Đổi mới về nội dung giảng dạy triết học trong các trường cao đẳng và đại học hiện nay

69. Đổi mới về nội dung giảng dạy triết học trong các trường cao đẳng và đại học hiện nay

 14:46 04/04/2017

Nhằm để nâng cao vai trò của giảng dạy triết học trong đào tạo và thực hành khả năng tư duy biện chứng cho sinh viên sư phạm, chúng ta nên thống nhất nhận thức cho tất cả mọi người trong toàn các khoa và xã hội đầu tiên. Chúng ta cần phải làm cho giảng viên và sinh viên, cũng như các cấp lãnh đạo và quản lí đào tạo... nhận thức sâu sắc về vị trí và vai trò của việc dạy triết học trong hệ thống các môn học cũng như cần thiết để nâng cao vai trò của giảng dạy triết học trong đào tạo và thực hành khả năng tư duy biện chứng cho người học.

55. Biện chứng giữa chủ thể và khách thể trong dạy học triết học

55. Biện chứng giữa chủ thể và khách thể trong dạy học triết học

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày về biện chứng giữa chủ thể và khách thể trong dạy học triết học: biện chứng giữa chủ thể và khách thể, biện chứng giữa chủ thể và khách thể trong dạy học triết học cho sinh viên các trường đại học sư phạm.

18. Vận dụng phép biện chứng duy vật trong dạy học toán ở phổ thông

18. Vận dụng phép biện chứng duy vật trong dạy học toán ở phổ thông

 14:59 09/02/2017

Bài báo trình bày một số cặp phạm trù cơ bản của triết học duy vật biện chứng, những quy luật của triết học duy vật biện chứng trong dạy học toán ở phổ thông.

23. Bàn thêm về các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy các bài triết học trong trương trình giáo dục công dân 10

23. Bàn thêm về các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy các bài triết học trong trương trình giáo dục công dân 10

 10:37 31/10/2016

Bài báo tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn của tác giả trong quá trình dạy học môn giáo dục công dân 10.

19. Sử dụng mối quan hệ nhân - quả trong giảng dạy để phát triển năng lực toán học cho học sinh trung học phổ thông

19. Sử dụng mối quan hệ nhân - quả trong giảng dạy để phát triển năng lực toán học cho học sinh trung học phổ thông

 16:08 14/09/2016

Trong Triết học, nguyên lí về mối liên hệ phổ biến biểu hiện rõ thông qua sáu cặp phạm trù cơ bản. Trong quá trình giảng dạy, việc thể hiện rõ sáu cặp phạm trù này, tùy theo từng dạng toán sẽ làm cho học sinh hiểu sâu sắc hơn vấn đề đang học, sẽ phát triển được năng lực nói chung và năng lực học Toán nói riêng. Bài viết này nêu lên một hướng nhỏ nhằm phát triển năng lực toán học cho học sinh dựa vào việc phân tích cặp phạm trù nguyên nhân - kết quả.

8. Vai trò của triết học trong việc hình thành thế giới quan khoa học cho học sinh – sinh viên hiện nay

8. Vai trò của triết học trong việc hình thành thế giới quan khoa học cho học sinh – sinh viên hiện nay

 17:21 12/09/2016

Bài viết trình bày những vấn đề lí luận về triết học và thế giới quan, vai trò của triết học trong việc hình thành thế giới quan khoa học. Qua đó, khẳng định việc giảng dạy và nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin nói chung là việc làm cần thiết và là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây