06. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông tại Nghệ An

06. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của học sinh trung học phổ thông tại Nghệ An

 15:53 08/06/2018

Tóm tắt: Kết quả khảo sát ở 9 trường trung học phổ thông tại Nghệ An cho thấy 7 yếu tố: bản thân học sinh; gia đình; xu hướng phát triển KT-XH; tư vấn hướng nghiệp của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; nhà trường; bạn bè và hoạt động của truyền thông có ảnh hưởng đến quá trình định hướng nghề nghiệp của học sinh. Trong đó, 2 yếu tố quan trọng nhất là cá nhân người học và gia đình. Từ đó, đề xuất một số giải pháp thiết thực nhằm định hướng cho học sinh trung học phổ thông trong quá trình định hướng nghề nghiệp.
Từ khoá: học sinh, định hướng nghề nghiệp, cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp.

64. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG  CHO HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Ở TP. HỒ CHÍ MINH

64. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP Ở TP. HỒ CHÍ MINH

 09:28 11/07/2017

Giáo dục chính trị cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay có vai trò quan trọng, nhằm trang bị thế giới quan duy vật, phương pháp luận khoa học cho học sinh; đào tạo lớp học sinh có bản lĩnh chính trị, có ý thức kỉ luật cao; sống có văn hóa, có sức khỏe, tri thức, phát triển con người toàn diện trong thời đại mới. Bài viết nghiên cứu về vấn đề này.

8. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Đăk Lắk

8. Một số biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Đăk Lắk

 14:56 03/04/2017

Trường trung cấp chuyên nghiệp có nhiệm vụ tổng thể đào tạo lực lượng lao động trung gian có cả kiến thức và những kĩ năng nghề nghiệp để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung. Đánh giá chất lượng và tìm kiếm những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và đào tạo nghề luôn luôn là những vấn đề phải đối mặt của nhiều nước. Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, việc phát triển các tiêu chuẩn giáo dục nghề nên được khuyến khích.Một trong những tiêu chuẩn quan trọng là chuẩn trong chương trình đào tạo, tài năng của giáo viên, nhân viên quản lí và thúc đẩy sự hợp tác giữa trường trung cấp chuyên nghiệp và doanh nghiệp. Đồng thời, chất lượng của đào tạo nghề nên được thiết lập trong nhà trường do đó mỗi thành viên phải nhận thức được trách nhiệm của chính họ đối với chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo bởi nhà trường, dẫn đến nhận thức vào sự tin tưởng về chất lượng.

8. Đội ngũ giáo viên môn giáo dục chính trị trường trung cấp chuyên nghiệp hiện nay - thực trạng và giải pháp

8. Đội ngũ giáo viên môn giáo dục chính trị trường trung cấp chuyên nghiệp hiện nay - thực trạng và giải pháp

 16:21 30/03/2017

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện trong giáo dục và đào tạo, dưới tinh thần nghị quyết 29-NQ/TW của Phiên họp toàn thể lần thứ 8 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản (XI) đã đặt ra những yêu cầu mới cho chất lượng, kiến thức và năng lực của nhà giáo trung cấp chuyên nghiệp nói chung và cho giáo viên giáo dục chính trị trong trường trung cấp chuyên nghiệp, nói riêng. Do đó, đánh giá hiệu quả của tình hình hiện nay của đội ngũ giáo viên giáo dục chính trị để tìm ra một giải pháp cơ bản trong việc cải thiện năng lực của họ trong những trường trung cấp chuyên nghiệp có một vai trò quan trọng và cần thiết.

4. Xây dựng cơ chế đảm bảo chất lượng ở các trường trung cấp chuyên nghiệp

4. Xây dựng cơ chế đảm bảo chất lượng ở các trường trung cấp chuyên nghiệp

 15:56 13/02/2017

Bài báo trình bày vai trò của trường trung cấp chuyên nghiệp và một số đề xuất xây dựng cơ chế đảm bảo chất lượng ở các trường trung cấp chuyên nghiệp.

5. Kiểm định chất lượng đào tạo các trường trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

5. Kiểm định chất lượng đào tạo các trường trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh

 15:56 13/02/2017

Bài báo trình bày vai trò của công tác kiểm định trong quản lí chất lượng đào tạo các trường trung cấp chuyên nghiệp; hạn chế và nguyên nhân cùng những đề xuất nhằm phát huy vai trò công tác kiểm định để đảm bảo, nâng cao chất lượng đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh.

20. Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục chính trị nhằm phát huy tính tích cực học tập cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp

20. Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục chính trị nhằm phát huy tính tích cực học tập cho học sinh các trường trung cấp chuyên nghiệp

 08:54 27/09/2016

Sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học là một trong các yếu tố góp phần nâng cao hiệu quả dạy học trong tình hình hiện nay. Bài viết phân tích các nguyên tắc khi sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học môn Giáo dục chính trị, cũng như các điều kiện để sử dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong dạy học môn Giáo dục chính trị ở trường trung cấp chuyên nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

20. Phương hướng nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Giáo dục chính trị ở trường trung cấp chuyên nghiệp

20. Phương hướng nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Giáo dục chính trị ở trường trung cấp chuyên nghiệp

 14:34 14/09/2016

Bài viết đưa ra một số phương hướng nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học môn Giáo dục chính trị ở trường trung cấp chuyên nghiệp, gồm: xây dựng kho tư liệu tương tác đa phương tiện; sử dụng phần mềm dựng sơ đồ tư duy; xây dựng bài giảng điện tử; ứng dụng trong kiểm tra, đánh giá; một số ứng dụng công nghệ thông tinh khác.

3. Đổi mới quản lí đào tạo ở các trường trung cấp chuyên nghiệp theo triết lí TQM

3. Đổi mới quản lí đào tạo ở các trường trung cấp chuyên nghiệp theo triết lí TQM

 22:13 13/09/2016

Bài viết trình bày về sự cần thiết phải đổi mới quản lí đào tạo trong trường trung cấp chuyên nghiệp; đặc trưng và các nội dung chủ yếu của thuyết quản lí chất lượng tổng thể; đổi mới quản lí đào tạo trong trường trung cấp chuyên nghiệp theo triết lí quản lí chất lượng tổng thể.

2. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên ở các trường trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

2. Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giáo viên ở các trường trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 20:58 03/09/2016

Bài báo trình bày vấn đề nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giáo viên, một yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn; những tố chất của giáo viên đáp ứng yêu cầu nghiên cứu khoa học; một số biện pháp bồi dưỡng năng lực nghiên cứu khoa học cho giáo viên ở các trường trung học phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp.

4. Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học theo TQM ở các trường trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Đông Nam bộ

4. Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học theo TQM ở các trường trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền Đông Nam bộ

 15:29 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về đặc trưng và các nội dung chủ yếu của thuyết quản lí chất lượng tổng thể (TQM); thực trạng quản lí nghiên cứu khoa học ở các trường trung cáp chuyên nghiệp các tỉnh miền Đông Nam bộ và việc vận dụng TQM trong quản lí nghiên cứu khoa học ở các trường trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn nghiên cứu.
Từ khóa: quản lí, hoạt động nghiên cứu khoa học, TQM, trung cấp chuyên nghiệp, Đông Nam bộ.

4. Một số vấn đề về công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội

4. Một số vấn đề về công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội

 14:51 09/08/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày sơ lược về công tác kiểm tra, đánh giá trong các trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội; một số biện pháp cơ bản để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy học trong các trường trung cấp chuyên nghiệp quân đội.
Từ khoá: kiểm tra, đánh giá, dạy học, trung cấp chuyên nghiệp, quân đội.

1. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố Hải Phòng

1. Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố Hải Phòng

 23:22 14/07/2016

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố Hải Phòng; phân tích những nguyên nhân dẫn đến những khó khăn tồn tại trong công tác tuyển sinh hệ trung cấp chuyên nghiệp ở thành phố Hải Phòng. Từ đó, tác giả trình bày các giải phấp nâng cao chất lượng tuyển sinh mà các cơ sở đào tạo và thành phố Hải Phòng có thể thực hiện để nâng cao chất lượng tuyển sinh hệ đào tạo này.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây