1. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

1. PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

 17:34 11/12/2020

Tóm tắt: Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục thường xuyên ở xã/phường/thị trấn, có chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động giáo dục đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời cho mọi người, góp phần xây dựng xã hội học tập và xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, hiện nay tổ chức và hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng còn có những hạn chế nhất định vì vậy cần nghiên cứu đề xuất giải pháp phát huy vai trò của trung tâm. Nghiên cứu cho thấy trung tâm học tập cộng đồng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp cơ hội học tập cho người dân ở cộng đồng, đóng góp cụ thể, thiết thực vào xây dựng xã hội học tập và các chỉ số xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu đã đề xuất 6 giải pháp để phát huy vai trò của trung tâm học tập cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập và nông thôn mới. Thực hiện các giải pháp để phát huy vai trò của trung tâm học tập cộng đồng trong việc xây dựng xã hội học tập và nông thôn mới là việc làm cần thiết trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay.
Từ khóa: giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng, xã hội học tập, nông thôn mới

1. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THÔNG QUA SỰ KẾT NỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

1. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THÔNG QUA SỰ KẾT NỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

 17:16 11/12/2020

Tóm tắt: Trung tâm học tập cộng đồng là cơ sở giáo dục thường xuyên ở cấp xã được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người dân trong cộng đồng. Được thí điểm thành lập năm 1997, đến nay, có ở 10.917 Trung tâm học tập cộng đồng tại xã/phường/thị trấn của Việt Nam. Phát triển nhanh về số lượng nhưng chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân và cộng đồng, nhất là trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0. Nguyên nhân chính là do các nguồn lực và đội ngũ quản lí của Trung tâm còn rất hạn chế. Bài viết này nghiên cứu và đưa ra một số giải pháp xây dựng sự kết nối giữa các cơ sở giáo dục đại học với các Trung tâm học tập cộng đồng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
Từ khóa: Trung tâm học tập cộng đồng, hiệu quả hoạt động, cơ sở giáo dục đại học, kết nối

21.  MỘT SỐ VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

21. MỘT SỐ VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP

 10:54 30/06/2018

Tóm tắt: Đáp ứng nhu cầu “cần gì học nấy”, các trung tâm học tập cộng đồng đã và đang trở thành trường học tiện ích của người dân. Thời gian qua, mạng lưới các trung tâm phát triển ngày một mạnh và rộng khắp cả nước, mang lại nhiều cơ hội học tập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Bài báo đề cập một số vấn đề lí luận về xã hội học tập; trung tâm học tập cộng đồng, hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và quản lí hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng theo định hướng xây dựng xã hội học tập.
Từ khóa: trung tâm học tập cộng đồng, quản lí, xã hội học tập.

82.	Một số kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán bộ quản lí Trung tâm Học tập cộng đồng tỉnh Hòa Bình

82. Một số kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán bộ quản lí Trung tâm Học tập cộng đồng tỉnh Hòa Bình

 22:42 23/07/2017

Bài báo phân tích thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lítrung tâm học tập cộng đồng ở tỉnh Hòa Bình về số lượng, cơ chế và chất lượng. Ngoài ra, bài viết chỉ ra những lợi thế và bất lợi của việc phát triển đội ngũ quản lí. Qua đó, tác giả chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lí của trung tâm học tập cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình. Những kinh nghiệm này được xem là tài liệu tham khảo cho các tỉnh khác để xây dựng trung tâm học tập cộng đồng.

16. Một số vấn đề tổ chức hoạt động chuyển giao kĩ thuật nông nghiệp của các trung tâm học tập cộng đồng tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

16. Một số vấn đề tổ chức hoạt động chuyển giao kĩ thuật nông nghiệp của các trung tâm học tập cộng đồng tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh

 14:22 13/07/2017

Bài báo trình bày về vai trò và tầm quan trọng của trung tâm học tập cộng đồng đối với hoạt động chuyển giao kĩ thuật nông nghiệp cho nông dân; vài nét về thực trạng hoạt động chuyển giao kĩ thuật nông nghiệp; một số biện pháp tổ chức hoạt động chuyển giao kĩ thuật nông nghiệp của các trung tâm học tập cộng đồng tại huyện Hải Hà, Quảng Ninh.

60. Tổ chức hoạt động thể dục dưỡng sinh đối với việc nâng cao hiệu quả học tập cho học viên trong các trung tâm học tập cộng đồng

60. Tổ chức hoạt động thể dục dưỡng sinh đối với việc nâng cao hiệu quả học tập cho học viên trong các trung tâm học tập cộng đồng

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày về một số hạn chế của các trung tâm học tập cộng đồng, phương pháp thể dục dưỡng sinh Thái cực quyền với việc nâng cao năng lực nhận thức; chương trình học tập trong các trung tâm học tập cộng đồng ưu điểm của việc đưa thể dục dưỡng sinh và chương trình hoạt động thường xuyên của các trung tâm học tập cộng đồng.

18. Phối hợp giữa trung tâm học tập cộng đồng và các đơn vị doanh nghiệp khảo sát nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu nhân lực tại tỉnh Hải Dương

18. Phối hợp giữa trung tâm học tập cộng đồng và các đơn vị doanh nghiệp khảo sát nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp để đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu nhân lực tại tỉnh Hải Dương

 15:27 27/02/2017

Bài báo trình bày về mục tiêu của việc phối hợp giữa trung tâm học tập cộng đồng với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; từ đó, tác giả trình bày các biện pháp: phối hợp trong việc nâng cao và phát huy các điều kiện đảm bảo chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng với nhiệm vụ bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực; phối hợp khảo sát, xác định sát thực cụ thể nhu cầu lao động của các doanh nghiệp địa phương; tạo việc làm cho học viên sau đào tạo theo hướng xây dựng cam kết giữa trung tâm học tập cộng đồng với doanh nghiệp.

4. Những khó khăn của giám đốc trong quản lí Trung tâm học tập cộng đồng

4. Những khó khăn của giám đốc trong quản lí Trung tâm học tập cộng đồng

 16:18 04/01/2017

Bài báo trình bày thực trạng, nguyên nhân và một số biện pháp khắc phục những khó khăn của giám đốc trong quản lí Trung tâm học tập cộng đồng.

3. Thực trạng xã hội hóa trung tâm học tập cộng đồng trong quá trình xã hội hóa giáo dục

3. Thực trạng xã hội hóa trung tâm học tập cộng đồng trong quá trình xã hội hóa giáo dục

 14:35 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích nội dung xã hội hóa giáo dục và xã hội hóa trung tâm học tập cộng đồng, thực trạng xã hội hóa trung tâm học tập cộng đồng (sự phát triển nhanh về quy mô, phong phú về hình thức, những hạn chế và khó khăn) và đưa ra một số kiến nghị để công tác này thực sự đem lại hiệu quả, đáp ứng mục tiêu xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: xã hội hóa giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng

7.  Kinh nghiệm một số nước về phát triển trung tâm học tập cộng đồng vận dụng vào Việt Nam

7. Kinh nghiệm một số nước về phát triển trung tâm học tập cộng đồng vận dụng vào Việt Nam

 16:09 10/09/2016

Trung tâm học tập cộng đồng là một loại thiết chế giáo dục thường xuyên được tổ chức trên địa bàn xã, phường và thị trấn; là tổ chức giáo dục được đưa đến tận người dân, đặc biệt là những người lao động không có điều kiện tới nhà trường chính quy và những người nghèo, những người trong các nhóm yếu thế rất ít có cơ hội học tập. Gần đây, Trung tâm học tập cộng đồng được hầu hết các nước châu Á quan tâm, xây dựng ngày càng nhiều. Bài viết đề cập đến kinh nghiệm của một số nước về phát triển trung tâm học tập cộng đồng và việc vận dụng vào Việt Nam.

2. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lí, dạy học ở trung tâm học tập cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long

2. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lí, dạy học ở trung tâm học tập cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long

 13:58 29/08/2016

Bài báo trình bày một số nội dung cơ bản của việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các trung tâm học tập cộng đồng; thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông ở các trung tâm học tập cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long; một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lí, dạy học để phát triển các trung tâm học tập cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Mừng Đảng mừng xuân
Chúc mừng năm mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây