59. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY

59. MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CHO SINH VIÊN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY

 23:04 24/06/2019

Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu về: 1) Mâu thuẫn giữa truyền thống với hiện đại, kế thừa và đổi mới trong giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Việt Nam hiện nay; 2) Mâu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao đối với việc giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Việt Nam với những bất cập trong công tác giáo dục giá trị đạo đức truyền thống hiện nay; 3) Mâu thuẫn trong việc giữ gìn giá trị đạo đức truyền thống với những tác động tiêu cực từ mặt trái của quá trình toàn cầu hóa. Kết quả nghiên cứu có thể sử dụng trong việc giảng dạy cho sinh viên.
Từ khóa: Mâu thuẫn, truyền thống, hiện đại, giáo dục, giá trị đạo đức truyền thống.

62. TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO LÍ “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN” CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG

62. TĂNG CƯỜNG GIÁO DỤC ĐẠO LÍ “UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN” CHO SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG

 18:21 04/01/2019

Tóm tắt: Trong lịch sử giữ nước của dân tộc, nhiều thế hệ người Việt Nam đã tự nguyện chiến đấu, hi sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đảng, Nhà nước, nhân dân và tuổi trẻ cả nước đã có nhiều hoạt động nhằm thực hiện “đạo lí uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người có công với nước. Bài viết đề cập những cống hiến, hi sinh to lớn của các thế hệ người Việt trong sự nghiệp giữ nước, một số kết quả công tác “đền ơn đáp nghĩa” đối với các đối tượng hưởng chính sách người có công trong cả nước, từ đó đề cập một số giải pháp tăng cường giáo dục đạo lí “uống nước nhớ nguồn” cho thế hệ trẻ nói chung, cho sinh viên Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang nói riêng.
Từ khóa: uống nước nhớ nguồn, thế hệ trẻ, truyền thống, lịch sử, cống hiến, hi sinh.

08. Quản trị trường đại học nhìn từ hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông 

08. Quản trị trường đại học nhìn từ hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông 

 10:50 05/10/2017

Tóm tắt: Bài viết hệ thống hóa các hệ thống công nghệ thông tin và truyền thông liên quan tới quản lí các cơ sở giáo dục đại học, tập trung vào khía cạnh quản trị nhà trường, với mục đích là cung cấp cho các hoạch định chính sách và quản lí một cái nhìn tổng quan về công nghệ thông tin và truyền thông, cách thức sử dụng trong các phương diện khác nhau của các cơ sở giáo dục, cùng với một số khuyến nghị và đề xuất.
Từ khóa: công nghệ thông tin, truyền thông, giáo dục đại học.

41. ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (VNEN) - NHÌN TỪ THỰC TẾ DẠY VÀ HỌC

41. ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI (VNEN) - NHÌN TỪ THỰC TẾ DẠY VÀ HỌC

 10:09 23/08/2017

Đổi mới mô hình trường học mới (VNEN) xuất phát từ mô hình trường học mới (EN) được thực hiện tại Colombia. Mô hình này áp dụng tại Việt Nam đã đạt được những thành công nhất định từ quá trình chuyển đổi mô hình truyền thống trên cơ sở thực tế đổi mới phương pháp dạy và học, mô hình tổ chức lớp học cho đến đổi mới tài liệu dạy học. Theo đó, người học thực sự là trung tâm của quá trình giáo dục. Giáo viên trở thành người hướng dẫn, tổ chức cho học sinh trải nghiệm, tự rút ra kiến thức mới.

47.Câu lạc bộ MCO - Nơi kết nối đam mê hội họa, truyền thông

47.Câu lạc bộ MCO - Nơi kết nối đam mê hội họa, truyền thông

 21:52 16/07/2017

Hội họa có ảnh hưởng quan trọng đến nhân cách và trí thông minh của con người và nó được coi là một công cụ tuyệt vời để thể hiện cảm giác, niềm đam mê khám phá các nền văn hoá khác nhau và tạo ra những ý tưởng mới. MCO (Making Color Organization) là một tổ chức của Trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành được thành lập để đáp ứng nhu cầu vẽ tranh của học sinh và giúp các em phát triển khả năng của mình. Hơn nữa, câu lạc bộ là để kết nối niềm đam mê hội họa để truyền đạt các thông điệp có ý nghĩa.

25. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHUYÊN MỤC GIÁO DỤC  GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN  TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

25. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHUYÊN MỤC GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG

 08:14 11/07/2017

Hệ thống biện pháp quản lí truyền thông giáo dục GTS cho HS, SV hiện nay là chỉnh thể thống nhất, quan hệ gắn bó chặt chẽ qua lại và tương tác lẫn nhau. Mỗi biện pháp liên quan đến kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra truyền thông giáo dục GTS cho HS, SV đều có những thế mạnh ở một phương diện nào đó nhằm không ngừng hoàn thiện nâng cao chất lượng và hiệu quả truyền thông. Bài báo đề cập biện pháp Xây dựng kế hoạch và cụ thể hóa thành các chuyên đề, chuyên mục truyền thông giáo dục GTS đóng vai “xương sống” và cũng là “đòn bẩy”, từ đó đưa ra mục tiêu, nội dung của biện pháp, cách thức tiến hành... nhằm nâng cao hiệu quả công tác truyền thông giáo dục GTS cho HS, SV.

14. Vai trò của giáo dục giá trị đạo đức truyền thống với sự phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay

14. Vai trò của giáo dục giá trị đạo đức truyền thống với sự phát triển nhân cách sinh viên Việt Nam hiện nay

 10:34 26/05/2017

Tóm tắt: Sinh viên một tầng lớp xã hội đặc thù, luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, giáo dục và rèn luyện. Trong bối cảnh hiện nay, giáo dục cho sinh viên trở thành chủ nhân tương lai của nước nhà, cần phải đẩy mạnh giáo dục giá trị đạo đức truyền thống để xây dựng nhân cách con người mới - con người xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa: Nhân cách, giá trị, đạo đức, truyền thống, chuẩn mực.

50. Giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn

50. Giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày vai trò của việc giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho sinh viên trong nhà trường nói chung. Tác giả cũng trình bày những kết quả đạt được trong việc thực hiện giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc ở trường Cao đẳng sư phạm Sơn La và những biện pháp cụ thể để đạt được kết quả đó.

50. Sự biến đổi giá trị đạo đức truyền thống trước tác động của nền kinh tế thị trường ở nước ta

50. Sự biến đổi giá trị đạo đức truyền thống trước tác động của nền kinh tế thị trường ở nước ta

 14:19 28/02/2017

Bài báo trình bày về giá trị đạo đức truyền thống và vai trò của nó trong đời sống xã hội; sự biến đổi của giá trị đạo đức truyền thống trước tác động của nền kinh tế thị trường.

52. Truyền thông trong nhà trường và công tác giáo dục lối sống cho sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học

52. Truyền thông trong nhà trường và công tác giáo dục lối sống cho sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học

 14:19 28/02/2017

Bài báo trình bày về quan niệm về truyền thông trong nhà trường và lối sống của sinh viên ở các cơ sở đào tạo; vai trò của truyền thông trong nhà trường và công tác giáo dục lối sống cho sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học; một số biện pháp nâng cao hiệu quả tác động của truyền thông trong nhà trường và công tác giáo dục lối sống cho sinh viên ở các cơ sở giáo dục đại học.

15. Cung ứng nguồn lực đáp ứng yêu cầu truyền thông giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ

15. Cung ứng nguồn lực đáp ứng yêu cầu truyền thông giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ

 15:27 27/02/2017

Bài báo trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến truyền thông giáo dục giá trị sống trên các phương tiện truyền thông đại chúng và các biện pháp phát triển nguồn lực đảm bảo thực hiện truyền thông giáo dục giá trị sống.

11. Công nghệ thông tin - truyền thông với việc hiện thực hóa phương châm “lấy người học làm trung tâm”

11. Công nghệ thông tin - truyền thông với việc hiện thực hóa phương châm “lấy người học làm trung tâm”

 15:06 13/01/2017

Bài báo trình bày vai trò của công nghệ thông tin - truyền thông với việc hiện thực hóa phương châm “lấy người học làm trung tâm” nhằm đáp ứng đòi hỏi của xã hội hiện tại với các năng lực tương ứng: năng lực giao tiếp, hợp tác toàn cầu, sáng tạo và phát minh, năng lực truyền thông, tư duy phê phán…

2. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lí, dạy học ở trung tâm học tập cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long

2. Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lí, dạy học ở trung tâm học tập cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long

 13:58 29/08/2016

Bài báo trình bày một số nội dung cơ bản của việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong các trung tâm học tập cộng đồng; thực trạng việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông ở các trung tâm học tập cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long; một số biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lí, dạy học để phát triển các trung tâm học tập cộng đồng vùng đồng bằng sông Cửu Long.

2. Một số giải pháp quản lí nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ

2. Một số giải pháp quản lí nâng cao hiệu quả truyền thông giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ

 23:25 14/07/2016

Quản lí truyền thông giáo dục giá trị sống là một quá trình có kế hoach, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra nhằm tạo ra sự thống nhất giữa các cơ quan quản lí báo chí, xuất bản, các Sở Giáo dục và Đào tạo. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu thực trạng thực hiện công tác thuyền thông giáo dục giá trị sống hiện nay, một số hạn chế và nguyên nhân. Tiếp đó, tác giả trình bày các giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông như: tổ chức quán triệt nhận thức về giáo dục giá trị sống, vai trò của truyền thông giáo dục giá trị sống; lập kế hoạch, xây dựng các chương trình, chuyên mục truyền thông; chỉ đạo triển khai truyền thông giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ; giám sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả; phát triển nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện truyền thông giáo dục giá trị sống; hoàn thiện chế độ chính sách, cung ứng điều kiện tài lực đảm bảo truyền thông giáo dục giá trị sống cho thế hệ trẻ.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây