11. Công tác sưu tầm, nghiên cứu và giảng dạy đàn, hát then tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

11. Công tác sưu tầm, nghiên cứu và giảng dạy đàn, hát then tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

 15:14 29/05/2020

Tóm tắt: Hát Then là ngành có rất nhiều học sinh, sinh viên dân tộc Tày - Nùng ở trung du miền núi phía Bắc theo học. Bài viết trình bày khái quát về tình hình sưu tầm, nghiên cứu và giảng dạy hát Then ở Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc và những giải pháp phát triển nghệ thuật diễn xướng dân gian hát Then, đàn tính - những giá trị văn hóa âm nhạc đặc sắc của vùng cao Việt Bắc và nâng cao hiệu quả giảng dạy và học tập bộ môn nghệ thuật này ở nhà trường.
Từ khóa: hát Then, văn hóa, gìn giữ, giảng dạy, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc.

55. GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG VÀ THỊ HIẾU THẨM MĨ CHO SINH VIÊN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY

55. GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG VÀ THỊ HIẾU THẨM MĨ CHO SINH VIÊN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY

 16:58 22/05/2020

Tóm tắt: Thị hiếu thẩm mĩ là một trong những yếu tố góp phần cấu thành nhân cách con người. Nó là cơ sở để hình thành tư tưởng, tình cảm, cách ứng xử, đồng thời là thước đo đánh giá năng lực thẩm mĩ của mỗi cá nhân; góp phần thôi thúc khát vọng, lí tưởng, động cơ, hình thành lối sống, học tập và lao động có mục đích, hướng đến giá trị chân - thiện - mĩ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, sinh viên Việt Nam đang ngày càng ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với đất nước. Tuy nhiên, sinh viên cũng có những nhược điểm về tâm - sinh lí, hạn chế về thế giới quan khiến cho việc giáo dục tư tưởng và thị hiếu thẩm mĩ gặp phải không ít những khó khăn. Từ thực trạng đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức và thị hiếu thẩm mĩ của sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay.
Từ khóa: Sinh viên, giáo dục tư tưởng, thị hiếu thẩm mĩ, văn hóa, Việt Nam.

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA VÀ VẬN DỤNG TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA VÀ VẬN DỤNG TRONG XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG CHO SINH VIÊN HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

 16:16 22/05/2020

Tóm tắt: Văn hóa học đường là môi trường rất quan trọng để rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ những chủ nhân tương lai của đất nước, những con người sống có hoài bão, có lí tưởng, có nhân cách, có đủ tri thức để trở thành những công dân tốt, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh. Bài viết trình bày vấn đề xây dựng văn hóa học đường theo tư tưởng văn hóa của Hồ Chí Minh cho sinh viên Học viện Phụ nữ Việt Nam.
Từ khóa: Văn hóa, văn hóa học đường, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, sinh viên.

06. Thực trạng nhận thức về hành vi giao tiếp có văn hoá trong học đường của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

06. Thực trạng nhận thức về hành vi giao tiếp có văn hoá trong học đường của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định

 11:12 20/01/2020

Tóm tắt: Bài viết tìm hiểu nhận thức về hành vi giao tiếp có văn hoá trong học đường của sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định. Nhận thức về hành vi giao tiếp có văn hoá thông qua ngôn ngữ giao tiếp, cách cư xử khi giao tiếp, trang phục khi đến trường, cử chỉ, điệu bộ trong giao tiếp. Kết quả khảo sát cho thấy, sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định có nhận thức về hành vi giao tiếp có văn hoá trong học đường ở mức độ cao.
Từ khóa: Văn hoá, giao tiếp, hành vi giao tiếp có văn hoá.

03. Nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa quân sự cho học viên dân tộc ít người Trường Đại học Trần Quốc Tuấn hiện nay

03. Nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa quân sự cho học viên dân tộc ít người Trường Đại học Trần Quốc Tuấn hiện nay

 14:11 04/01/2020

Tóm tắt: Văn hóa quân sự là một bộ phận hợp thành của nền văn hóa Việt Nam, có vai trò quan trọng đối với hình thành nhân cách quân nhân - nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”. Ngay nay, đứng trước yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng mới đặt ra vấn đề phải nâng cao chất lượng giáo dục văn hóa quân sự cho các đối tượng trong quân đội, đặc biệt là học viên dân tộc ít người đang học tập tại Trường Đại học Trần Quốc Tuấn.
Từ khóa: Chất lượng giáo dục, Văn hóa, Văn hóa quân sự, Học viên dân tộc ít người.

01. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên hiện nay

01. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên hiện nay

 10:42 19/12/2019

Tóm tắt: Quá trình hội nhập và giao lưu văn hóa hiện nay, bên cạnh những tác động tích cực cũng tồn tại không ít những ảnh hưởng tiêu cực đến lối sống của sinh viên nước ta. Vì vậy, việc xây dựng lối sống văn hóa cho sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vấn đề cấp bách nhằm hình thành lớp người chủ nhân tương lai của đất nước. Từ những tư tưởng cơ bản của Hồ Chí Minh về xây dựng lối sống mới và thực trạng lối sống của sinh viên hiện nay, bài viết đề xuất các biện pháp xây dựng lối sống văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên, đáp ứng yêu cầu của sự phát triển con người Việt Nam trong điều kiện mới.
Từ khóa: Hồ Chí Minh, lối sống, văn hóa, sinh viên.

15. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG  GIÁO DỤC VĂN HÓA SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

15. THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VĂN HÓA SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

 16:06 08/07/2019

Tóm tắt: Quản lí hoạt động giáo dục văn hóa sử dụng mạng xã hội cho sinh viên là tác động của chủ thể quản lí đến hoạt động giáo dục văn hóa sử dụng mạng xã hội cho sinh viên nhằm đạt mục tiêu quản lí. Trên cơ sở phân tích thực trạng, bài viết đã đề xuất một số biện pháp quản lí hoạt động giáo dục văn hóa sửa dụng mạng xã hội cho sinh viên.
Từ khóa: Quản lí, giáo dục, văn hóa, sử dụng, mạng xã hội.

07. Một số biện pháp phát triển văn hóa toán học cho học sinh trong dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông

07. Một số biện pháp phát triển văn hóa toán học cho học sinh trong dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông

 09:46 08/07/2019

Tóm tắt: Dạy học môn Toán ở trường trung học phổ thông không chỉ là trang bị tri thức, kĩ năng toán học cho học sinh, mà một nhiệm vụ rất quan trọng là phát triển văn hóa toán học cho học sinh. Bài báo này trình bày một số biện pháp phát triển văn hóa toán học cho học sinh trong dạy học hình học không gian ở trường trung học phổ thông.
Từ khóa: Văn hóa, văn hóa toán học, biện pháp, phát triển, hình học không gian.

37. GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA, TRUYỀN THỐNG ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG TÂY BẮC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THÔNG QUA MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

37. GIÁO DỤC GIÁ TRỊ VĂN HÓA, TRUYỀN THỐNG ĐỊA PHƯƠNG CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG TÂY BẮC TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ THÔNG QUA MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM

 17:52 04/01/2019

Tóm tắt: Trải nghiệm là một hoạt động trong chương trình giáo dục phổ thông. Đặc điểm nổi bật của hoạt động trải nghiệm là gắn với các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, với thực tiễn cuộc sống. Từ những phân tích lí thuyết về hoạt động trải nghiệm, ý nghĩa giáo dục của hoạt động trải nghiệm, bài viết đề cập cách thức tiến hành một số hoạt động trải nghiệm nhằm giáo dục cho học sinh trung học phổ thông vùng Tây Bắc giá trị văn hóa, truyền thống địa phương.
Từ khóa: giáo dục, văn hóa, truyền thống địa phương, hoạt động trải nghiệm, học sinh, trung học phổ thông.

16. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG

16. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG

 17:16 04/01/2019

Tóm tắt: Giáo dục và văn hóa là hai thành tố cốt lõi trong trường học, nơi đào tạo ra những sản phẩm có ích cho xã hội, là nền tảng thúc đẩy con người hướng đến Chân - Thiện - Mĩ. Trong trường học, ngoài việc dạy chữ thì dạy người cũng phải được quan tâm, chú trọng và cân bằng với dạy chữ. Do vậy, xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường là nhiệm vụ không thể thiếu trong nhà trường trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT hiện nay. Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận về phát triển văn hóa nhà trường làm cơ sở cho các nghiên cứu lí luận, đánh giá thực trạng văn hóa nhà trường.
Từ khóa: Giáo dục, văn hóa, giáo dục văn hóa, văn hóa nhà trường.

14. XÂY DỰNG VĂN HOÁ NHÀ TRƯỜNG THEO MÔ HÌNH “TỔ CHỨC BIẾT HỌC HỎI” Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

14. XÂY DỰNG VĂN HOÁ NHÀ TRƯỜNG THEO MÔ HÌNH “TỔ CHỨC BIẾT HỌC HỎI” Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM LIÊN, QUẬN ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

 10:40 30/06/2018

Tóm tắt: Tổ chức biết học hỏi là một tổ chức khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để mỗi cá nhân tự học tập phát triển bản thân, đồng thời các thành viên trong tổ chức học tập lẫn nhau để cùng phát triển. Bài viết đề cập đến đến khái niệm, đặc điểm, mô hình của tổ chức biết học hỏi và thực trạng xây dựng văn hóa nhà trường theo mô hình tổ chức biết học hỏi ở Trường Tiểu học Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội. Từ đó đề xuất một số biện pháp để nâng cao hiệu quả việc xây dựng văn hóa nhà trường theo mô hình tổ chức biết học hỏi.
Từ khóa: Văn hoá, văn hoá nhà trường, tổ chức biết học hỏi, trường tiểu học.

2. HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  ĐỂ XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC NGƯỜI THẦY TRONG TRƯỜNG SƯ PHẠM

2. HỌC TẬP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỂ XÂY DỰNG VĂN HÓA ĐẠO ĐỨC NGƯỜI THẦY TRONG TRƯỜNG SƯ PHẠM

 16:43 28/06/2018

Tóm tắt: Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá cao vai trò, sứ mệnh của những thầy giáo, cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ… Để hoàn thành được sứ mệnh vẻ vang đó, mỗi người thầy giáo, cô giáo phải không ngừng rèn luyện để luôn tiến bộ, phải có kiến thức và phương pháp giảng dạy tốt, có nhân cách đạo đức và có tình thương yêu học sinh (HS), say mê với nghề nghiệp…
Bài viết này nêu rõ tầm quan trọng của việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để xây dựng văn hóa đạo đức người Thầy trong trường sư phạm.
Từ khóa: văn hóa, tư tưởng, đạo đức, sư phạm, Hồ Chí Minh.

46. DẠY HỌC VĂN BẢN “ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ” (NGỮ VĂN 8)  TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA

46. DẠY HỌC VĂN BẢN “ĐÁNH NHAU VỚI CỐI XAY GIÓ” (NGỮ VĂN 8) TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA

 23:40 01/10/2017

Tóm tắt: Văn bản “Đánh nhau với cối xay gió” trích từ một tiểu thuyết độc đáo trong lịch sử văn chương thế giới là tác phẩm Đon-ki-hô-tê của văn hào Xec-van-tét, được giảng dạy trong chương trình Ngữ văn 8. Nhiều giáo viên bộ môn đã vận dụng những phương pháp, biện pháp, cách thức dạy học mới mẻ, hiện đại dạy học văn bản này và thu được nhưng kết quả mong muốn. Nhưng có lẽ chưa một giờ nào đạt được hiệu quả tối ưu và vẫn còn không ít những “ngậm ngùi” khi kết thúc giờ dạy. Vậy, còn thiếu điều gì? Cái gì chưa hợp lí ở đây? Phải chăng cần trang bị thêm một góc nhìn văn hóa. Trong phạm vi bài báo này, chúng tôi muốn hướng đến từ góc nhìn văn hóa để có một cách dạy học thích hợp hơn.
Từ khóa: văn bản, văn hóa, văn bản “Đánh nhau với cối xay gió”

25. LĨNH VỰC VĂN HÓA TRONG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI

25. LĨNH VỰC VĂN HÓA TRONG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC MONTESSORI

 13:04 26/09/2017

Tóm tắt: Văn hóa là một trong các lĩnh vực giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non, là một trong 5 góc hoạt động của lớp học Montessori. Trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu của những người đi trước và quá trình 22 năm quan sát, thử nghiệm trên các đối tượng trẻ khác nhau, Montessori đã xây dựng chương trình và phương pháp giáo dục phù hợp với trẻ mầm non. Nội dung giáo dục văn hóa rất đa dạng, giúp trẻ thích nghi với thời đại và môi trường sống của mình. Đặc trưng của phương pháp hướng dẫn trẻ hoạt động ở góc văn hóa đó là giáo dục thông qua sự trải nghiệm giác quan và bài học 3 bước. Phương pháp này có thể áp dụng rộng rãi cho các nội dung giáo dục khác trong chương trình giáo dục mầm non Việt Nam.
Từ khóa: Văn hóa, góc văn hóa, trải nghiệm giác quan, bài học ba bước.

68. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA

68. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN CHỦ TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA

 12:15 23/08/2017

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một hệ thống tư tưởng giá trị cho toàn Đảng và dân tộc Việt Nam. Trong hệ thống di sản đó, tư tưởng về dân chủ, đặc biệt tư tưởng dân chủ trên lĩnh vực văn hóa có vị trí rất quan trọng. Hiện nay, văn hóa không chỉ là mục tiêu, động lực thúc đẩy nền kinh tế - xã hội mà còn có vị trí quan trọng trong việc hình thành và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của con người. Thực tiễn đòi hỏi chúng ta phải tìm hiểu, nghiên cứu sâu sắc tư tưởng dân chủ trên lĩnh vực văn hóa của Người, nhằm rút ra những bài học và vận dụng vào thực tiễn, phù hợp với bối cảnh mới, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

1. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  VỀ KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI  TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ VIỆT NAM HIỆN NAY

1. VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI TRONG PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ VIỆT NAM HIỆN NAY

 15:40 10/05/2017

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong phát triển văn hóa là một nội dung có ý nghĩa lí luận và thực tiễn to lớn. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, lôgic và lịch sử để làm rõ tư tưởng này của Người, đồng thời cho thấy sự vận dụng của Đảng trong thời kì đổi mới. Điều này càng có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay, khi chúng ta xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển bền vững của đất nước.

53. MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HOÁ NHÀ TRƯỜNG   Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ HIỆN NAY

53. MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG VĂN HOÁ NHÀ TRƯỜNG Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ HIỆN NAY

 09:27 04/05/2017

Trong thời kì hội nhập, sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ như hiện nay, nền giáo dục nước nhà cũng vận hành theo xu thế ấy. Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực, mặt trái của nó cũng đang tiềm ẩn và ảnh hưởng ít nhiều đến xã hội, đặc biệt nó đang lấn dần vào nhà trường. Bởi thế, vấn đề văn hóa nói chung, văn hóa nhà trường nói riêng cần được chú trọng và có sự quan tâm đúng mức. Bài viết này đề cập một số giải pháp nhằm xây dựng văn hóa nhà trường ở Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị trong bối cảnh hiện nay.

74.	Một số biện pháp dạy học thơ Haiku trong chương trình Ngữ văn 10 từ góc nhìn văn hoá

74. Một số biện pháp dạy học thơ Haiku trong chương trình Ngữ văn 10 từ góc nhìn văn hoá

 16:42 13/03/2017

Bài báo trình bày một số biện pháp dạy học thơ Haiku từ góc nhìn văn hoá: đọc thơ của Haiku để hiểu về giá trị văn hoá, chiều sâu tư tưởng, giá trị thẩm mĩ được kết tụ trong mỗi bài thơ; cắt nghĩa từ, câu, hình ảnh, … để hiểu được sự độc đáo của mỗi bài thơ, thi pháp thơ Haikhu; chú giải sâu để hiểu được tâm hồn Nhật Bản, mĩ học và lí Thiền tông…; so sánh văn học.

50. Giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn

50. Giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm Lạng Sơn

 15:23 01/03/2017

Bài báo trình bày vai trò của việc giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc cho sinh viên trong nhà trường nói chung. Tác giả cũng trình bày những kết quả đạt được trong việc thực hiện giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc ở trường Cao đẳng sư phạm Sơn La và những biện pháp cụ thể để đạt được kết quả đó.

14. Dạy từ xưng hô trong mối quan hệ với văn hóa giao tiếp tiếng Việt cho học sinh người H’Mông

14. Dạy từ xưng hô trong mối quan hệ với văn hóa giao tiếp tiếng Việt cho học sinh người H’Mông

 15:44 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng xưng hô, tìm hiểu về hệ thống từ xưng hô tiếng H’mông và phương pháp dạy từ xưng hô trong mối quan hệ với văn hóa giao tiếp tiếng Việt cho học sinh người H’Mông.

10. Một số giải pháp phát triển văn hóa nhà trường tiểu học Việt Nam theo quan điểm hiệu quả

10. Một số giải pháp phát triển văn hóa nhà trường tiểu học Việt Nam theo quan điểm hiệu quả

 15:56 13/02/2017

Bài báo trình bày một số giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa nhà trường tiểu học Việt Nam theo quan điểm hiệu quả dựa trên những kết quả đánh giá về thực trạng văn hóa nhà trường tiểu học và bộ tiêu chí văn hóa đã thự nghiệm.

13. Áp dụng mô hình trường Tô- mô- e, trường thân thiện lí tưởng của Nhật Bản, để xây dựng văn hóa trường học thân thiện ở Việt Nam

13. Áp dụng mô hình trường Tô- mô- e, trường thân thiện lí tưởng của Nhật Bản, để xây dựng văn hóa trường học thân thiện ở Việt Nam

 14:59 09/02/2017

Bài báo giới thiệu mô hình trường học đã từng hình thành và phát triển ở Nhật Bản từ thế kỉ trước, trường Tô- mô- e, trường thân thiện lí tưởng của Nhật Bản, để xây dựng văn hóa góp phần vào việc quản lí và phát triển trường học thân thiện ở Việt Nam.

8. Tác động của văn hóa đến việc hình thành nhân cách của giáo viên mầm non

8. Tác động của văn hóa đến việc hình thành nhân cách của giáo viên mầm non

 15:06 26/10/2016

Bài báo trình bày tác động của văn hóa đến định hướng giá trị, hình thành tiềm năng, khả năng, kĩ năng hoạt động nghề nghiệp, phẩm chất, nếp sống, thói quen của giáo viên mầm non.

11. Biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường sư phạm ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

11. Biện pháp xây dựng văn hóa nhà trường sư phạm ở Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

 15:26 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết trình bày những vấn đề cơ bản của văn hóa nhà trường, đặc biệt là văn hóa nhà trường sư phạm, đánh giá thực trạng xây dựng văn hóa nhà trường sư phạm ở trường Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; qua đó, đề xuất các biện pháp cụ thể để xây dựng văn hóa nhà trường sư phạm. Thường xuyên đánh giá thực trạng văn hóa nhà trường và thực hiện các biện pháp đồng bộ là giải pháp cho vấn đề được đề cập trong bài.
Từ khóa: văn hóa, nhà trường sư phạm, xây dựng văn hóa nhà trường, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

17. Một số đặc trưng văn hóa Trung Quốc và việc giảng dạy cho sinh viên học tiếng Hán ở Việt Nam

17. Một số đặc trưng văn hóa Trung Quốc và việc giảng dạy cho sinh viên học tiếng Hán ở Việt Nam

 17:13 16/09/2016

Bài viết đề cập một số đặc trưng văn hóa Trung Quốc và việc giảng dạy cho sinh viên học tiếng Hán ở Việt Nam, trong đó tập trung phân tích các nội dung chính như: vấn đề xác định đặc trưng văn hóa; một số đặc trưng của văn hóa Trung Quốc, việc giảng dạy văn hóa Trung Quốc cho sinh viên học tiếng Hán ở Việt Nam; một số đề xuất kiến nghị để nâng cao hiệu quả dạy học vấn đề này trong tình hình hiện nay.

1. Mô hình phát triển văn hóa chất lượng trong trường đại học

1. Mô hình phát triển văn hóa chất lượng trong trường đại học

 15:24 13/09/2016

Bài viết đề xuất mô hình phát triển văn hóa chất lượng trong trường đại học là một chu trình “nói-nghe-làm” như một phương pháp hỗ trợ hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong.

15. Tích hợp kiến thức lịch sử - văn hóa trong dạy học phần văn học trung đại (ngữ văn 11)

15. Tích hợp kiến thức lịch sử - văn hóa trong dạy học phần văn học trung đại (ngữ văn 11)

 17:21 12/09/2016

Bài viết trình bày về vai trò của tích hợp, một số định hướng tích hợp kiến thức lịch sử - văn hóa trong dạy học phần văn học trung đại: sử dụng tư liệu lịch sử, sử dụng tư liệu về các tác phẩm nghệ thuật, sử dụng tài liệu địa lí, sử dụng tài liệu ngôn ngữ học, sử dụng tài liệu các lĩnh vực văn hóa khác; một số yêu cầu khi xây dựng bài giảng theo hướng tích hợp kiến thức liên môn.

19. Dạy học tiếng Việt cho người Hàn Quốc nhìn từ góc độ lịch sử - văn hóa

19. Dạy học tiếng Việt cho người Hàn Quốc nhìn từ góc độ lịch sử - văn hóa

 09:28 12/09/2016

Nhu cầu học tiếng Việt của người Hàn Quốc ngày một cao, số lượng học viên người Hàn Quốc học tiếng Việt ở các trường đại học, các trung tâm ngoại ngữ ngày một lớn. Dạy học tiếng Việt cho người nước ngoài là rất khó bởi những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa… Tuy nhiên, việc dạy học tiếng Việt cho người Hàn Quốc có những thuận lợi nhất định do có sự tương đồng về lịch sử, văn hóa giữa 2 dân tộc Việt - Hàn. Bài viết đề cập về vấn đề này.

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây