7. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ  Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH

7. MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN YÊN KHÁNH, TỈNH NINH BÌNH

 10:03 19/04/2021

Tóm tắt: Văn hóa ứng xử trong nhà trường ngày càng thu hút sự quan tâm của ngành Giáo dục nói riêng và xã hội nói chung. Kết quả của những phong trào xây dựng văn hóa ứng xử ở trường phổ thông là hầu hết học sinh, sinh viên sống có trách nhiệm, ứng xử có văn hóa, lễ phép, kính trọng thầy cô giáo, người lớn tuổi, có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Bài báo đề xuất một số biện pháp quản lí xây dựng văn hóa ứng xử tại các trường trung học cơ sở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất cho thấy, đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên các trường trung học cơ sở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình đều đánh giá các biện pháp là có tính khả thi. Các trường cần thực hiện đồng bộ các biện pháp để nâng cao được hiệu quả quản lí xây dựng văn hóa ứng xử tại các trường trung học cơ sở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Từ khóa: văn hóa ứng xử, trung học cơ sở, quản lí, xây dựng

10. THỰC HIỆN VĂN HÓA ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ  CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SÓC TRĂNG

10. THỰC HIỆN VĂN HÓA ỨNG XỬ NƠI CÔNG SỞ CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH SÓC TRĂNG

 11:00 17/11/2020

Tóm tắt: Văn hóa ứng xử thể hiện trình độ đạo đức, thẩm mĩ, diện mạo nhân cách của cá nhân trong cộng đồng. Xuất phát từ yêu cầu của xã hội về một môi trường làm việc văn minh, lành mạnh và thực trạng yếu kém trong văn hóa ứng xử nơi công sở. Bài viết trình bày sự cần thiết phải xây dựng văn hóa ứng xử nơi công sở và những nội dung văn hóa ứng xử cần thực hiện đối với giảng viên Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng. Ứng xử có văn hóa cần được dựa trên sự tôn trọng nhau, trên tinh thần hợp tác làm việc và cần được nghiêm túc thực hiện.
Từ khóa: công sở, văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp, giảng viên, trường chính trị

19. TÍCH HỢP GIÁO DỤC VĂN HOÁ ỨNG XỬ  QUA DẠY HỌC BÀI TẬP ĐỌC “CHUỖI NGỌC LAM” CHO HỌC SINH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG PHA, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA

19. TÍCH HỢP GIÁO DỤC VĂN HOÁ ỨNG XỬ QUA DẠY HỌC BÀI TẬP ĐỌC “CHUỖI NGỌC LAM” CHO HỌC SINH LỚP 5 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHIỀNG PHA, HUYỆN THUẬN CHÂU, TỈNH SƠN LA

 16:09 29/07/2020

Tóm tắt: Tích hợp giáo dục trong môn Tiếng Việt ở tiểu học là định hướng dạy học quan trọng giúp học sinh có cơ hội vận dụng kiến thức, kĩ năng của nhiều lĩnh vực khác nhau để giải quyết các vấn đề trong học tập và đời sống, phát triển các phẩm chất và năng lực mà chương trình môn học hướng tới. Bài viết nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học bài tập đọc “Chuỗi ngọc lam” theo hướng tích hợp giáo dục văn hoá ứng xử cho học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Chiềng Pha, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Qua đó góp phần giúp học sinh biết sống hòa nhập trong xã hội, biết tự trọng và tôn trọng mọi người, biết cách giao tiếp và ứng xử hợp lí với các tình huống trong cuộc sống.
Từ khóa: tích hợp, giáo dục, văn hóa ứng xử, “Chuỗi ngọc lam”.

2. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ  Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

2. QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VĂN HÓA ỨNG XỬ Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG

 09:47 29/07/2020

Tóm tắt: Văn hóa ứng xử ở trường phổ thông là một mặt quan trọng trong văn hóa nhà trường đang có những hạn chế nhất định. Một trong những nguyên nhân chính là do quản lí việc xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường chưa được thực hiện tốt. Quản lí xây dựng văn hóa ứng xử của hiệu trưởng là thực hiện các chức năng quản lí (lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra), nhằm tác động toàn diện đến 5 hoạt động cơ bản trong xây dựng văn hóa ứng xử: hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng văn hóa ứng xử; hoạt động xây dựng và triển khai Bộ quy tắc ứng xử; hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh; hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng xử văn hóa và năng lực giáo dục văn hóa ứng xử cho tập thể nhà trường; hoạt động phối hợp của nhà trường với gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử. Hiệu trưởng trường phổ thông cần quản lí tốt việc xây dựng văn hóa ứng xử, chú trọng quản lí nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và tài chính phục vụ hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường.
Từ khóa: Quản lí, văn hóa ứng xử, xây dựng văn hóa ứng xử, trường phổ thông.

25. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC VĂN HÓA ỨNG XỬ  CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN  TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

25. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC VĂN HÓA ỨNG XỬ CHO HỌC VIÊN CÁC TRƯỜNG CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

 16:40 22/05/2020

Tóm tắt: Văn hóa ứng xử đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách của học viên công an nhân dân, góp phần xây dựng bản chất cách mạng, rèn luyện đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của học viên công an nhân dân. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số biện pháp để giáo dục, rèn luyện văn hóa ứng xử cho học viên các trường Công an nhân dân trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: Giáo dục, rèn luyện, văn hóa ứng xử, Công an nhân dân.

04. Một số vấn đề lí luận về giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh ở trường tiểu học

04. Một số vấn đề lí luận về giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh ở trường tiểu học

 22:46 04/01/2020

Tóm tắt: Giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh là nhiệm vụ cần thiết và quan trọng của các trường tiểu học nhằm hình thành và phát triển toàn diện nhân cách học sinh, góp phần xây dựng văn hóa học đường an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Bài viết hệ thống hóa các vấn đề lí luận cơ bản về giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh ở trường tiểu học, như mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức, đánh giá kết quả của giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh và các điều kiện hỗ trợ thực hiện giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh ở trường tiểu học.
Từ khóa: văn hóa ứng xử, giáo dục văn hóa ứng xử, trường tiểu học.

24. GIẢI PHÁP ĐỂ GIÁO DỤC VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN  Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

24. GIẢI PHÁP ĐỂ GIÁO DỤC VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

 16:43 03/05/2017

Ô nhiễm MTTN đang diễn ra ở nhiều nơi trên cả nước và do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân là do sự ứng xử của con người với tự nhiên. Vì vậy, việc đưa ra các giải pháp để giáo dục văn hóa ứng xử với MTTN đối với mỗi chủ thể là việc làm cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

35. Một số giải pháp giáo dục văn hoá ứng xử cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh

35. Một số giải pháp giáo dục văn hoá ứng xử cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh

 14:08 28/02/2017

Bài báo trình bày quan niệm về văn hoá ứng xử; nhận thức về văn hoá ứng xử và những biểu hiện trong văn hoá ứng xử của sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh; một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục văn hoá ứng xử cho sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh.

7. Một số biện pháp giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

7. Một số biện pháp giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc

 09:51 24/10/2016

Bài báo trình bày các biện pháp giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên như: lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục văn hóa ứng xử vào giảng dạy các môn học có ưu thế; Nâng cao nhận thức về văn hóa cho sinh viên thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp; Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, chống tiêu cực; nêu gương sáng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; phối hợp các lực lượng giáo dục; tăng cường kiểm tra đánh giá và tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa ứng xử.

14. Bồi dưỡng văn hóa ứng xử cho học sinh qua đoạn trích “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm

14. Bồi dưỡng văn hóa ứng xử cho học sinh qua đoạn trích “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm

 15:48 29/09/2016

Tóm tắt: Đoạn trích “Đất nước” của Nguyễn Khoa Điềm mang trong mình giá trị văn hóa ứng xử sâu sắc: ứng xử với môi trường tự nhiên và ứng xử với môi trường xã hội, chứa đựng những giá trị giáo dục nhân sinh ở các mức độ, bình diện khác nhau. Bài viết tìm hiểu, phân tích mối tương tác giữa con người và thiên nhiên, lối ứng xử của con người trong cuộc sống (tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình, ứng xử cộng đồng) trong đoạn trích “Đất nước” và liên hệ với thực tiễn cuộc sống nhằm gợi mở những bài học ứng xử gần gũi để học sinh tiếp nhận tác phẩm văn chương một cách sâu sắc, đồng thời giúp các em hình thành quan điểm sống đúng đắn trong thời đại hội nhập
Từ khóa: văn hóa ứng xử, học sinh, “Đất nước”, Nguyễn Khoa Điềm

4. Một số biện pháp giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

4. Một số biện pháp giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

 14:51 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số biện pháp giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên Cao đẳng Sư phạm Hà Giang: lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên vào việc giảng dạy các môn học; nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên thông qua tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; thông qua sinh hoạt chính trị; thông qua tấm gương đạo đức của thầy cô giáo; tăng cường kiểm tra, đánh giá, khuyến khích học sinh, sinh viên tự kiểm tra, tự đánh giá, xây dựng và thực hiện quy chế khen thưởng, trách phạt rõ ràng, hợp lí.
Từ khóa: biện pháp, giáo dục, văn hóa ứng xử, sinh viên, Cao đẳng Sư phạm Hà Giang.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây