9. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ THÁI ĐỘ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ  CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

9. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘNG CƠ HỌC TẬP VÀ THÁI ĐỘ HỌC TẬP MÔN VẬT LÍ CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TẠI THÀNH PHỐ LONG XUYÊN, TỈNH AN GIANG

 10:46 30/07/2020

Tóm tắt: Vật lí là một ngành học khoa học tự nhiên, có những đóng góp quan trọng cho sự tiến bộ của khoa học công nghệ. Duy trì và phát triển động cơ học tập môn Vật lí của học sinh phổ thông là yếu tố quan trọng đối với chất lượng, hiệu quả và thái độ học tập của người học. Nhằm nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến động cơ học tập và sự ảnh hưởng của nó đến thái độ học tập, chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu với học sinh của một trường trung học cơ sở và hai trường trung học phổ thông thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Kết quả cho thấy, các yếu tố bao gồm gia đình, bạn bè, năng lực, sở thích, nhận thức và tầm quan trọng của môn Vật lí đều ảnh hưởng đến động cơ học tập của học sinh. Ngoài ra, có mối quan hệ mang ý nghĩa thống kê giữa động cơ học tập và thái độ học tập môn Vật lí ở mẫu khảo sát.
Từ khóa: động cơ học tập, thái độ học tập, Vật lí, phổ thông, học sinh

11. Thực trạng và một số biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên Sư phạm Vật lí, Trường Đại học Cần Thơ

11. Thực trạng và một số biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên Sư phạm Vật lí, Trường Đại học Cần Thơ

 16:01 23/01/2018

Tóm tắt: Bài viết phân tích những thuận lợi và hạn chế trong việc xây dựng chương trình đào tạo nhằm rèn luyện các kĩ năng dạy học tích hợp cho sinh viên bộ môn sư phạm Vật lí, Trường Đại học Cần Thơ. Thông qua đó, bài viết cũng nêu một số biện pháp bồi dưỡng, nâng cao chất lượng của sinh viên sư phạm, giúp họ có thể đáp ứng nhu cầu mới về người giáo viên trong tương lai.
Từ khóa: dạy học tích hợp, sinh viên sư phạm, Vật lí.

15. Sử dụng hệ thống E- learning vật lí hỗ trợ quá trình học tập của học sinh

15. Sử dụng hệ thống E- learning vật lí hỗ trợ quá trình học tập của học sinh

 15:26 22/02/2017

Bài báo giới thiệu 3 cấu trúc tiêu biểu của hệ thống E- learning vật lí (tìm kiếm thông tin, kiểm tra kiến thức, tự học ) hỗ trợ quá trình học tập của học sinh.

18. Tích hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học ở cấp trung học cơ sở chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình mới sau 2015

18. Tích hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học ở cấp trung học cơ sở chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình mới sau 2015

 00:50 08/01/2017

Bài báo giới thiệu quan điểm tích hợp môn học, tích hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học ở cấp trung học cơ sở ở Việt Nam chuẩn bị cho việc xây dựng chương trình mới sau 2015 góp phần nâng cao năng lực cho người học

14. Tăng cường dạy học các bài tập thí nghiệm có liên hệ với thực tiễn nhằm phát triển tư duy cho học sinh cấp trung học cơ sở

14. Tăng cường dạy học các bài tập thí nghiệm có liên hệ với thực tiễn nhằm phát triển tư duy cho học sinh cấp trung học cơ sở

 11:12 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến bài tập thí nghiệm trong dạy học Vật lí, phát triển tư duy và rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm cho học sinh trung học cơ sở thông qua dạy học các bài tập thí nghiệm thông qua một số ví dụ.
Từ khóa: dạy học, bài tập thí nghiệm, tư duy, học sinh, trung học cơ sở, Vật lí.

15. Vận dụng Định luật Ôm tổng quát cho các loại đoạn mạch điện trong dạy học Vật lí ở trung học phổ thông

15. Vận dụng Định luật Ôm tổng quát cho các loại đoạn mạch điện trong dạy học Vật lí ở trung học phổ thông

 11:12 27/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một công thức đơn giản của định luật Ôm tổng quát nhằm giúp học sinh trung học phổ thông hiểu và vận dụng dễ dàng đối với các loại đoạn mạch điện.
Từ khóa: định luật Ôm, đoạn mạch điện, Vật lí, trung học phổ thông.

21. Đánh giá kết quả học tập môn Vật lí của học sinh trung học phổ thông theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

21. Đánh giá kết quả học tập môn Vật lí của học sinh trung học phổ thông theo chuẩn kiến thức, kĩ năng

 10:43 27/09/2016

Tóm tắt: Đánh giá kết quả học tập của học sinh là một trong những thành tố quan trọng của quá trình dạy học. Việc đánh giá kịp thời và chính xác sẽ giúp cho học sinh thấy được kết quả học tập của cá nhân, từ đó có các biện pháp phấn đấu, điều chỉnh quá trình học tập của bản thân, đồng thời cung cấp các thông tin phản hồi hữu ích giúp giáo viên và cán bộ quản lí có các quyết định phù hợp nhằm đạt được mục tiêu giáo dục đề ra.
Từ khóa: đánh giá, kết quả học tập, Vật lí, học sinh, trung học phổ thông, chuẩn kiến thức, kĩ năng.

22. Chế tạo và sử dụng thí nghiệm tự tạo trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông

22. Chế tạo và sử dụng thí nghiệm tự tạo trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông

 10:43 27/09/2016

Tóm tắt: Vật lí là môn khoa học thực nghiệm, vì vậy, để nâng cao chất lượng dạy học Vật lí ở trường phổ thông trước hết phải tăng cường việc sử dụng thí nghiệm trong quá trình dạy học. Bài viết nghiên cứu thiết kế, chế tạo và sử dụng thí nghiệm tự tạo khảo sát sóng dừng trên dây (Vật lí 12).
Từ khóa: chế tạo, sử dụng, thí nghiệm tự tạo, Vật lí.

18. Tiến trình dạy học dự án trong dạy học Vật lí ở trung học cơ sở

18. Tiến trình dạy học dự án trong dạy học Vật lí ở trung học cơ sở

 17:17 26/09/2016

Tóm tắt: Dạy học dự án thường chú trọng đến việc học sinh vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tiễn cũng như phát triển năng lực hành động cho học sinh trong đó có năng lực sáng tạo. Kiến thức Vật lí có nhiều ứng dụng trong thực tiễn nên rất thuận lợi cho việc tổ chức dạy học dự án.
Từ khóa: dạy học dự án, Vật lí, trung học cơ sở.

19. Đánh giá mức độ tư duy Vật lí của học sinh trong dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông

19. Đánh giá mức độ tư duy Vật lí của học sinh trong dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông

 14:51 19/09/2016

Bài viết đề cập đánh giá mức độ tư duy vật lí của học sinh trong dạy học vật lí ở trường trung học phổ thông, với việc tập trung vào các nội dung cơ bản như: tư duy vật lí và các biểu hiện cơ bản về tư duy vật lí của học sinh trung học phổ thông các tiêu chuẩn đánh giá mức độ tư duy vật lí.

22. Phát triển năng lực tự học của sinh viên sư phạm Vật lí Trường Đại học Tây Bắc với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

22. Phát triển năng lực tự học của sinh viên sư phạm Vật lí Trường Đại học Tây Bắc với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin

 22:36 15/09/2016

Bài viết đề cập phát triển năng lực tự học của sinh viên sư phạm Vật lí Trường Đại học Tây Bắc với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, trong đó tập trung phân tích các nội dung cơ bản như: năng lực tự học; vai trò của công nghệ thông tin trong hoạt động tự học của sinh viên; thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin; một số biện pháp nâng cao năng lực tự học cho sinh viên sư phạm Vật Lí với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin.

18. Sử dụng bảng phụ và máy chiếu vật thể tự làm trong dạy học môn Vật lí ở trung học phổ thông theo phương pháp dạy học tích cực

18. Sử dụng bảng phụ và máy chiếu vật thể tự làm trong dạy học môn Vật lí ở trung học phổ thông theo phương pháp dạy học tích cực

 15:00 13/09/2016

Bài viết đề xuất cách sử dụng bảng phụ và máy chiếu vật thể tự làm trong dạy học vật lí nhằm phát huy tính tích cực trong học tập của học sinh. Hai phương tiện này có thế dùng độc lập hoặc đồng thời để hỗ trợ nhau, tùy theo mục đích, điều kiện phương tiện và cách thức tổ chức dạy học.

14. Xây dựng chuyên đề dạy học tích hợp về mặt thiết bị kĩ thuật trong dạy học vật lí ở trường phổ thông

14. Xây dựng chuyên đề dạy học tích hợp về mặt thiết bị kĩ thuật trong dạy học vật lí ở trường phổ thông

 16:17 03/09/2016

Bài báo đề cập việc xây dựng chủ đề dạy học tích hợp về một thiết bị trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông: vai trò của dạy học tích hợp, ý nghĩa của thiết bị kĩ thuật, đặc tính tích hợp của thiết bị kĩ thuât, quy trình xây dựng chuyên đề về dạy học tích hợp thiết bị kĩ thuật và các ví dụ cụ thể trong xây dựng chuyên đề dạy học tích hợp “Tìm hiểu về xe đạp”.

14. Mức độ sử dụng kênh  hình trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

14. Mức độ sử dụng kênh hình trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

 10:51 29/08/2016

Bài báo trình bày khái niệm và cách phân loại kênh hình; vai trò của kênh hình trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông; các mức độ sử dụng kênh hình: minh họa, hỗ trợ cho kênh chữ; định hướng học sinh khai thác thông tin, giải quyết vấn đề học tập; định hướng, gợi mở học sinh tìm tòi, sáng tạo và giải quyết vấn đề.

12. Xây dựng bộ thí nghiệm từ vật liệu quen thuộc nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Vật lí ở trường trung học cơ sở

12. Xây dựng bộ thí nghiệm từ vật liệu quen thuộc nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Vật lí ở trường trung học cơ sở

 15:27 28/08/2016

Bài báo trình bày thực trạng của bộ thí nghiệm Vật lí giáo khoa hiện hành ở các trường trung học cơ sở tỉnh Lạng Sơn và một số sản phẩm nhóm nghiên cứu thiết kế, cải tiến đã được áp dụng và mang lại hiệu quả trong quá trình dạy học.

15. Phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

15. Phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

 15:31 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về khái niệm năng lực tự học của học sinh; thực trạng phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Vật í ở trường trung học phổ thông và đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông.
Từ khóa: năng lực tự học, dạy học, Vật lí, học sinh, trung học phổ thông.

13. Lực chọn bài tập Vật lí theo định hướng phát triển năng lực ở học sinh

13. Lực chọn bài tập Vật lí theo định hướng phát triển năng lực ở học sinh

 10:27 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số vấn đề lí luận về kĩ năng năng lực (khái niệm, phân loại; các yếu tố cấu thành năng lực trong dạy học môn khoa học); một số ví dụ về bài tập Vật lí theo định hướng phát triển năng lực ở học sinh.
Từ khóa: bài tập, Vật lí, phát triển, năng lực, học sinh.

20. Xây dựng khái niệm năng lực khoa học của học sinh trong học tập môn Vật lí ở trường trung học phổ thông

20. Xây dựng khái niệm năng lực khoa học của học sinh trong học tập môn Vật lí ở trường trung học phổ thông

 13:56 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái niệm năng lực khoa học, xây dựng chuẩn năng lực khoa học của học sinh và một số ví dụ minh họa trong dạy học Vật lí.
Từ khóa: xây dựng, khái niệm, năng lực khoa học, học sinh, Vật lí.

19. Thực trạng vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong môn Vật lí ở trường trung học phổ thông tại Nghệ An

19. Thực trạng vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong môn Vật lí ở trường trung học phổ thông tại Nghệ An

 10:54 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày nhận thức của giáo viên đối với phương pháp dạy học tích cực ở trung học phổ thông; các hoạt động học tập trong giảng dạy Vật lí; các phương pháp dạy học Vật lí được áp dụng phổ biến, tần suất sử dụng phương tiện dạy học của giáo viên trong dạy học Vật lí; giảng dạy trên lớp của giáo viên; nguyên nhân và một số khó khăn trong quá trình giáo viên vận dụng phương pháp dạy học tích cực.
Từ khóa: thực trạng, vận dụng, phương pháp dạy học, tích cực, Vật lí, trung học phổ thông, Nghệ An.

17. Vận dụng tích hợp giữa môn Toán và Vật lí khi dạy hình học vectơ trong mặt phẳng (Hình học 10)

17. Vận dụng tích hợp giữa môn Toán và Vật lí khi dạy hình học vectơ trong mặt phẳng (Hình học 10)

 08:32 22/08/2016

Bài báo trình bày về khái niệm dạy học tích hợp ở trường phổ thông; ví dụ về việc vận dụng tích hợp giữa môn Toán và Vật lí khi dạy “hình học vectơ trong mặt phẳng” (Hình học 10).

20. Xây dựng E-learning trong hỗ trợ dạy - tự học Vật lí cho học sinh trung học phổ thông

20. Xây dựng E-learning trong hỗ trợ dạy - tự học Vật lí cho học sinh trung học phổ thông

 14:34 16/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày khái lược về E-learning; tự học và dạy - tự học và mô hình tự học Vật lí có hướng dẫn của giáo viên với sự hỗ trợ của E-learning.
Từ khóa: e-learning, tự học, Vật lí, học sinh, phổ thông.

15. Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

15. Đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học Vật lí ở trường trung học phổ thông

 02:41 15/07/2016

Bài báo trình bày về năng lực giải quyết vấn đề, đề xuất quy trình, xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề trong dạy học Vật lí nhằm giúp giáo viên đánh giá chính xác năng lực của học sinh. Đặc biệt, bài báo trình bày các ví dụ cụ thể cho phương pháp đánh giá năng lực giải quyết vấn đề: đánh giá thông qua điểm số; đánh giá thông qua sản phẩm học tập; đánh giá thông qua quan sát (bằng phiếu quan sát).

Các số đã ra
Hỗ trợ
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây