10.     THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC        XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ GIỮA GIA ĐÌNH - NHÀ TRƯỜNG - XÃ HỘI CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÒA BÌNH, HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

10. THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ GIỮA GIA ĐÌNH - NHÀ TRƯỜNG - XÃ HỘI CHO GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÒA BÌNH, HUYỆN THỦY NGUYÊN, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

 17:01 04/01/2019

Tóm tắt: Xây dựng mối quan hệ giữa Gia đình - Nhà trường - Xã hội là một nhiệm vụ quan trọng của mỗi nhà trường trong quá trình thực hiện mục tiêu giáo dục. Nhiệm vụ này vừa của nhà trường vừa phải được triển khai thành nhiệm vụ của mỗi giáo viên. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng và từ đó đề xuất một số biện pháp phát triển năng lực xã hội mối quan hệ giữa gia đình - nhà trường - xã hội cho giáo viên Trường trung học cơ sở Hoà Bình, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng.
Từ khoá: thực trạng, biện pháp, năng lực, gia đình, nhà trường, xã hội.

11. SỰ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG - GIA ĐÌNH - XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC TRẺ ĐIẾC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

11. SỰ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƯỜNG - GIA ĐÌNH - XÃ HỘI TRONG GIÁO DỤC TRẺ ĐIẾC Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG

 15:04 06/12/2017

Tóm tắt: Đối với trẻ phát triển bình thường việc giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện các phẩm chất và năng lực nhằm giúp trẻ phát triển nhân cách một cách toàn diện là một quá trình lâu dài liên tục. Song, đối với trẻ điếc thì quá trình này diễn ra phức tạp và lâu dài hơn nữa ở và diễn ra ở nhiều môi trường khác nhau, liên quan rất nhiều đến các mối quan hệ xã hội phức tạp. Trong đó sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục trẻ điếc là một sợi dây quan trọng. Bài viết sẽ trả lời hai câu hỏi chính: vì sao phải có sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục trẻ điếc? cần phải làm gì, và làm như thế nào để phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục trẻ điếc.
Từ khóa: phối hợp, nhà trường, gia đình, xã hội, giáo dục, trẻ điếc.

7. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

7. Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương

 08:36 21/07/2017

Nâng cao chất lượng đào tạo là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cơ sở đào tạo nói chung và trường CĐSPTƯ nói riêng. Bài viết đề xuất 6 giải pháp nâng cáo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực ngành giáo dục đặc biệt giúp sinh viên tốt nghiệp đáp ứng được nhu cầu xã hội và qua đó khẳng định chất lượng đào tạo của nhà trường.

36. Vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục đạo đức - nhân cách cho sinh viên hiện nay

36. Vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc giáo dục đạo đức - nhân cách cho sinh viên hiện nay

 10:20 10/07/2017

Tóm tắt: Để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, bên cạnh việc thường xuyên tạo điều kiện, cơ hội tốt giúp họ học tập nâng cao trình độ khoa học - kĩ thuật, nắm bắt công nghệ mới hiện đại, cần quan tâm đúng mức đến công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống cho sinh viên. Bài viết này đề cập việc kết hợp gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức cho sinh viên hiện nay.
Từ khóa: Gia đình, nhà trường, xã hội, giáo dục đạo đức, sinh viên.

32. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở từ quan điểm thực tiễn và trách nhiệm của nhà trường gia đình và xã hội

32. Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học cơ sở từ quan điểm thực tiễn và trách nhiệm của nhà trường gia đình và xã hội

 10:07 10/07/2017

Tóm tắt: Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong các nhà trường nói chung, trong trường trung học cơ sở nói riêng là một trong những mục tiêu giáo dục quan trọng hiện nay, vì quá trình này đảm bảo vai trò chủ đạo của giáo dục và có thể đem lại hiệu quả cao hơn nhờ tính khoa học và tính chuyên nghiệp. Quá trình giáo dục được xây dựng một cách hệ thống và có tính thống nhất và được bắt nguồn từ nhu cầu thực tiễn đặt ra cũng như sự phù hợp với từng học sinh trong quá trình giáo dục. Bài viết này đề cập về trách nhiệm phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường trung học cơ sở hiện nay.
Từ khóa: giáo dục kĩ năng sống, học sinh trung học cơ sở, gia đình, nhà trường, xã hội.

49.	SỬ DỤNG BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỰ NHIÊN – XÃ HỘI Ở TIỂU HỌC

49. SỬ DỤNG BÀI TẬP TRONG DẠY HỌC HỌC PHẦN PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TỰ NHIÊN – XÃ HỘI Ở TIỂU HỌC

 14:45 24/04/2017

Bài tập đóng một vai trò quan trọng đặc biệt là trong các hoạt động giảng dạy và học tập, bài tập cung cấp một liên kết giữa lý thuyết và thực hành. Vì vậy, sử dụng các bài tập trong quá trình dạy học sẽ góp phần rất lớn trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày làm thế nào để sử dụng bài tập trong dạy tự nhiên và xã hội.

6. Quản lí bồi dưỡng kĩ năng xã hội cho thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

6. Quản lí bồi dưỡng kĩ năng xã hội cho thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 14:44 01/03/2017

Bài báo trình bày một số khái niệm liên quan đến bồi dưỡng kĩ năng xã hội cho thanh niên nói chung và cho thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đồng thời đề xuất một số biện pháp quản lí, bồi dưỡng kĩ năng xã hội cho thanh niên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh để giúp thanh niên hoạt động có hiệu quả trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

18. Giáo dục trải nghiệm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học

18. Giáo dục trải nghiệm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học

 09:00 01/11/2016

Bài báo trình bày việc vận dụng mô hình giáo dục trải nghiệm trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở tiểu học nhằm góp phần đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục học sinh.

6. Liên kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ hiện nay

6. Liên kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ hiện nay

 08:55 03/10/2016

Tóm tắt: Bài viết đề cập những tiêu cực trong đạo đức, lối sống của giới trẻ, phân tích nguyên nhân dẫn đến những tiêu cực đó và trình bày hướng liên kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội - yếu tố quan trọng trong giáo dục thế hệ trẻ hiện nay. Tác giả nhấn mạnh, để sự liên kết gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng môi trường giáo dục ngày càng thực chất, hiệu quả, hằng năm cần rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế và phát huy những mặt tích cực.
Từ khóa: giáo dục, thế hệ trẻ, gia đình, nhà trường, xã hội

11.Tìm hiểu về tính tích cực xã hội của học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay

11.Tìm hiểu về tính tích cực xã hội của học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay

 09:13 19/09/2016

Tính tích cực xã hội là điều kiện để học sinh, sinh viên đóng góp nhiều hơn cho công cuộc xây dựng đất nước, giảm thiểu các tệ nạn xã hội, mà còn góp phần hoàn thiện chính bản thân các em. Bài viết tìm hiểu về tính tích cực xã hội của học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay, với các nội dung chủ yếu như: phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên cứu; đề xuất một số giải pháp giáo dục tính tích cực cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học hiện nay.

4. Ảnh hưởng của học hợp tác đến các phương diện học thuật, tâm lí, tình cảm và xã hội của người học

4. Ảnh hưởng của học hợp tác đến các phương diện học thuật, tâm lí, tình cảm và xã hội của người học

 11:12 04/09/2016

Bài báo trình bày về các vấn đề: thành công học thuật; sự ghi nhớ kiến thức; các yếu tố môi trường, thái độ và niềm tin; nghiên cứu học hợp tác tại Việt Nam.

5. Quản lí đào tạo giáo viên dạy nghề đáp ứng nhu cầu xã hội

5. Quản lí đào tạo giáo viên dạy nghề đáp ứng nhu cầu xã hội

 16:14 03/09/2016

Quản lí đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội thực chất là quản lí ”cung” đáp ứng “cầu” lực lượng lao động xã hội về số lượng, chất lượng và cơ cấu ngành nghề. Quản lí đào tạo đáp ứng nhu cầu thể hiện ở từng khâu của quá trình đào tạo (đầu vào, kế hoạch tuyển sinh được xác lập trên cơ sở quy hoạch …). Qua trình dạy – học được tổ chức phù hợp với sản phẩm đầu vào và yêu cầu của đầu ra. Sản phẩm đào tạo trước hết phải đáp ứng được mục tiêu ngành học về phẩm chất, kiến thức và kĩ năng, thỏa mãn yêu cầu của thị trường lao động, có khả năng học tập và tự học ở trình độ cao hơn.

2. Tiếp cận CDIO trong xây dựng chương trình đào tạo liên thông nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

2. Tiếp cận CDIO trong xây dựng chương trình đào tạo liên thông nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội

 16:10 03/09/2016

Bài báo trình bày về khái niệm CIDO. Xây dựng chương trình đào tạo liên thông theo định hướng tiếp cận CIDO để chuẩn hóa “chuẩn đầu ra”, phương pháp dạy – học, môi trường học tập nhằm chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, góp phần tạo ra nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội.

21. Xu hướng và triển vọng phát triển giáo dục chuyên nghiệp của Liên bang Nga trong thời kì hội nhập và toàn cầu hóa

21. Xu hướng và triển vọng phát triển giáo dục chuyên nghiệp của Liên bang Nga trong thời kì hội nhập và toàn cầu hóa

 15:53 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày những phân tích về bối cảnh phát triển giáo dục chuyên nghiệp ở Liên bang Nga hiện nay; xu hướng phát triển của giáo dục chuyên nghiệp của Liên bang Nga: xu hướng toàn cầu hóa trong giáo dục; việc chuyển đổi sang một xã hội hậu công nghiệp đi kèm với ảnh hưởng trong hai tập kỉ qua của nền kinh tế thị trường - nền kinh tế thị trường người tiêu dùng; sự phát triển cụ thể của giáo dục chuyên nghiệp cơ bản nên đi kèm với cả hai hướng: truyền thống và hiện đại; tầm nhìn của các kĩ năng làm việc, mô hình chuyên gia ở Nga và ở nước ngoài.
Từ khóa: xã hội, phát triển, giáo dục chuyên nghiệp, Liên bang Nga, hội nhập, toàn cầu hóa.

14. Sự ảnh hưởng các nhân tố xã hội đến sự biến đổi thanh điệu của các cư dân nhập cư đến thành phố Vinh

14. Sự ảnh hưởng các nhân tố xã hội đến sự biến đổi thanh điệu của các cư dân nhập cư đến thành phố Vinh

 10:49 23/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày vài nét về cư dân thành phố Vinh; sự tiếp xúc giữa các tiếng địa phương ở thành phố Vinh; sự ảnh hưởng của các nhân tố xã hội và một vài kết luận.
Từ khóa: ảnh hưởng, xã hội, thanh điệu, cư dân nhập cư, thành phố Vinh.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây