1. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN  HỆ THỐNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯ THỤC  TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

1. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA

 04:02 29/07/2020

Tóm tắt: Xã hội hóa giáo dục là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đang được triển khai có hiệu quả ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước để thu hút các nguồn lực xã hội phát triển giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, hoạt động của các trường ngoài công lập nói chung và trường tiểu học tư thục nói riêng vẫn còn những vướng mắc, cần phải có giải pháp tháo gỡ. Điều cần quan tâm là thu hút các nguồn lực của xã hội cùng xây dựng, phát triển các trường tiểu học tư thục theo đúng lộ trình thích hợp, tương ứng với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bài viết trình bày thực trạng và đề xuất các giải pháp để phát triển các trường tiểu học tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La từ nay đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
Từ khóa: Xã hội hóa giáo dục, giáo dục phổ thông, trường tiểu học tư thục, tỉnh Sơn La

15. QUẢN LÍ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG  TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG

15. QUẢN LÍ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG

 07:31 28/10/2019

Tóm tắt: Giáo dục là hoạt động trọng tâm ở nhà trường, quản lí tốt hoạt động dạy học sẽ nâng cao chất lượng giáo dục và sự phát triển của nhà trường nói riêng, địa phương nói chung. Vì vậy, hoạt động giáo dục trong nhà trường không chỉ là hoạt động của mỗi nhà trường đó mà còn là của toàn xã hội. Bài viết đề cập thực trạng quản lí công tác xã hội hoá giáo dục trung học cơ sở ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, từ đó đề xuất một số biện pháp quản lí công tác xã hội hoá giáo dục nhằm nâng cao hiệu quả dạy học ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trong tương lai.
Từ khóa: giáo dục, quản lí, xã hội hoá giáo dục, biện pháp.

04. Quản lí công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường tiểu học ở thành phố Thanh Hóa theo hướng xã hội hóa giáo dục

04. Quản lí công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh các trường tiểu học ở thành phố Thanh Hóa theo hướng xã hội hóa giáo dục

 05:28 22/05/2018

Tóm tắt: Bài báo trình bày kết quả khảo sát thực trạng, các biện pháp và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lí giáo dục kĩ năng sống cho học sinh của hiệu trưởng trường tiểu học theo hướng xã hội hóa giáo dục ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Tiếp đó, tác giả đề xuất các biện pháp quản lí của hiệu trưởng trường tiểu học đối với công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh theo hướng xã hội hóa giáo dục nhằm nâng cao chất lượng quản lí công tác này trên địa bàn.
Từ khóa: kĩ năng sống, học sinh tiểu học, quản lí, xã hội hóa giáo dục.

3.	Một số giải pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường mầm non quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Một số giải pháp quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường mầm non quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

 04:43 19/04/2017

Trong những năm qua, chủ trương thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục của ngành giáo dục và đào tạo quận Gò Vấp đã được Đảng, chính quyền và nhân dân quan tâm, hưởng ứng tích cực và thực sự đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, công tác giáo dục vẫn gặp nhiều khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đảm bảo, đội ngũ giáo viên còn thiếu, đời sống giáo viên còn gặp khó khăn, nhất là bậc mầm non. Một số địa phương, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, cha mẹ chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng của giáo dục. Nhận thức của một số cán bộ, giáo viên về công tác XHHGD không đầy đủ. Chính vì vậy, chúng ta chưa huy động được các nguồn lực, các lực lượng xã hội tham gia phối hợp trong công tác giáo dục.

25. Biện pháp quản lí xã hội hóa giáo dục của hiệu trưởng các trường mầm non quận Kiến An- thành phố Hải Phòng

25. Biện pháp quản lí xã hội hóa giáo dục của hiệu trưởng các trường mầm non quận Kiến An- thành phố Hải Phòng

 02:25 17/02/2017

Bài báo trình bày thực trạng, định hướng phát triển và các biện pháp quản lí công tác xã hội hóa giáo dục của hiệu trưởng các trường mầm non quận Kiến An- thành phố Hải Phòng.

9. Giáo dục và xã hội hóa giáo dục

9. Giáo dục và xã hội hóa giáo dục

 02:44 09/02/2017

Bài báo trình bày những quan điểm, định hướng về xã hội hóa giáo dục ở từng thành tố cấu thành quá trình giáo dục nhằm xây dựng nền giáo dục mở toàn diện, tạo điều kiện thuận lợi, rộng rãi cho giáo dục phát triển mạnh mẽ.

3. Vai trò của công đoàn trong xã hội hóa giáo dục

3. Vai trò của công đoàn trong xã hội hóa giáo dục

 21:07 15/01/2017

Bài báo trình bày thành tựu của công đoàn giáo dục Việt Nam trong xã hội hóa giáo dục trên cơ sở nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn đối với xã hội hóa giáo dục trong những năm qua.

10. Biện pháp tăng cường phối hợp với công đoàn với nhà trường trong xã hội hóa giáo dục ở các trường trung học phổ thông

10. Biện pháp tăng cường phối hợp với công đoàn với nhà trường trong xã hội hóa giáo dục ở các trường trung học phổ thông

 22:00 31/10/2016

Bài báo trình bày một số biện pháp tăng cường phối hợp với công đoàn với nhà trường trong xã hội hóa giáo dục ở các trường trung học phổ thông: thống nhất mục đich yêu cầu, hình thành cơ chế phối hợp,vận động, thuyết phục nhằm huy động sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội.

3. Thực trạng xã hội hóa trung tâm học tập cộng đồng trong quá trình xã hội hóa giáo dục

3. Thực trạng xã hội hóa trung tâm học tập cộng đồng trong quá trình xã hội hóa giáo dục

 03:35 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích nội dung xã hội hóa giáo dục và xã hội hóa trung tâm học tập cộng đồng, thực trạng xã hội hóa trung tâm học tập cộng đồng (sự phát triển nhanh về quy mô, phong phú về hình thức, những hạn chế và khó khăn) và đưa ra một số kiến nghị để công tác này thực sự đem lại hiệu quả, đáp ứng mục tiêu xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: xã hội hóa giáo dục, trung tâm học tập cộng đồng

5. Một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động tham gia xã hội hóa giáo dục của trường trung học phổ thông Việt Nam

5. Một số vấn đề lí luận về quản lí hoạt động tham gia xã hội hóa giáo dục của trường trung học phổ thông Việt Nam

 05:46 26/09/2016

Tóm tắt: Bài viết đưa ra một số khái niệm; cách tiếp cận huy động và quản lí hoạt động tham gia xã hội hóa giáo dục của trường trung học phổ thông; mối quan hệ và nguyên tắc chỉ đạo để huy động các lực lượng xã hội tham gia quản lí hoạt động xã hội hóa giáo dục của trường trung học phổ thông; các tiêu chí và quy trình quản lí hoạt động tham gia xã hội hóa giáo dục của trường trung học phổ thông; hội đồng trường trung học phổ thông.
Từ khóa: quản lí, xã hội hóa giáo dục, trường trung học phổ thông.

4. Vai trò của cán bộ quản lí nhà trường trong công tác xã hội hóa giáo dục

4. Vai trò của cán bộ quản lí nhà trường trong công tác xã hội hóa giáo dục

 00:06 19/09/2016

Tóm tắt: Giáo dục giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia cũng như toàn nhân loại. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, giáo dục càng khẳng định vai trò, tác dụng to lớn như là động lực đối với sự phát triển kinh tế, xã hội. Bài viết nêu lên tầm quan trọng của công tác xã hội hóa giáo dục, qua đó đưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lí công tác xã hội hóa giáo dục trong nhà trường.
Từ khóa: cán bộ quản lí, xã hội hóa giáo dục.

5. Nâng cao nhận thức về công tác xã hội hóa giáo dục mầm non ở thành phố Hải Phòng

5. Nâng cao nhận thức về công tác xã hội hóa giáo dục mầm non ở thành phố Hải Phòng

 06:21 12/09/2016

Bài viết trình bày về thực trạng các hoạt động xã hội hóa giáo dục ở các trường mầm non TP. Hải Phòng, trên cơ sở đó đưa ra các biện pháp quản lí nâng cao nhận thức về công tác này.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây