12. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIẢNG VIÊN: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

12. YÊU CẦU ĐỐI VỚI HÀNH VI THÔNG TIN CỦA GIẢNG VIÊN: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 14:11 11/12/2020

Tóm tắt: Hành vi thông tin của giảng viên trong các trường đại học rất đa dạng; do đó, việc đánh giá được hành vi thông tin của giảng viên sẽ giúp nhà trường có thể nhận diện, phát hiện ra những điểm mạnh, hạn chế trong chính sách phát triển nguồn nhân lực của nhà trường. Từ lí thuyết và thực tiễn nghiên cứu hành vi thông tin của giảng viên tại một số trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, bài viết đề xuất các yêu cầu đối với hành vi thông tin của giảng viên; đồng thời, phân tích điều kiện vận dụng các yêu cầu đó khi đo lường, đánh giá và nhận diện hành vi thông tin của giảng viên. Kết quả này sẽ góp phần giúp các trường đề ra những giải pháp hoàn thiện hành vi thông tin cho giảng viên.
Từ khóa: hành vi thông tin, giảng viên, đánh giá, yêu cầu

9. NHỮNG YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP  ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN LÂM SÀNG Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HIỆN NAY

9. NHỮNG YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN LÂM SÀNG Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HIỆN NAY

 15:35 11/09/2020

TÓM TẮT: Giảng viên lâm sàng ở các trường đại học y là nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và điều trị. Giảng viên lâm sàng trực tiếp giảng dạy và giáo dục sinh viên y khoa, là nhân tố quyết định đến chất lượng đào tạo, năng lực của bác sĩ sau khi ra trường, chất lượng khám, chữa bệnh và thực hiện các dịch vụ y tế trong giai đoạn hiện nay. Bài viết nghiên cứu những yêu cầu đặt ra đối với giảng viên lâm sàng ở các trường đại học y hiện nay. Trước yêu cầu không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục và đào tạo ở các trường đại học y, việc thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy của giảng viên lâm sàng được coi là vấn đề cốt lõi, cơ bản, mang tính đột phá và bền vững; vì vậy, cần phải đáp ứng những yêu cầu mới về năng lực nghề nghiệp đối với đội ngũ giảng viên này.
Từ khóa: Yêu cầu, năng lực nghề nghiệp, giảng viên lâm sàng, đại học y, hiện nay

4. QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ YÊU CẦU TRONG THỰC HIỆN  CHÍNH SÁCH XÃ HỘI - NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN

4. QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ YÊU CẦU TRONG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH XÃ HỘI - NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN

 16:16 22/05/2020

Tóm tắt: Trong tư tưởng và hành động thực tế của Hồ Chí Minh, chính sách xã hội là nhằm đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Hoạch định và thực hiện chính sách xã hội có thể được tiến hành với nhiều phương pháp và hình thức khác nhau nhưng đều phải tuân theo những yêu cầu nhất định, nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Bài viết phân tích một số yêu cầu trong thực hiện chính sách xã hội theo quan điểm của Hồ Chí Minh; bên cạnh đó, khái quát sự vận dụng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đối với quan điểm của Hồ Chí Minh về một số yêu cầu trong thực hiện chính sách xã hội.
Từ khóa: Quan điểm của Hồ Chí Minh, chính sách xã hội, yêu cầu.

76.	Tổng kết quá trình biên soạn giáo trình “Tiếng Pháp chuyên ngành cảnh sát” tại Học viện Cảnh sát Nhân dân

76. Tổng kết quá trình biên soạn giáo trình “Tiếng Pháp chuyên ngành cảnh sát” tại Học viện Cảnh sát Nhân dân

 15:20 11/07/2017

Bài viết trình bày nội dung về các yêu cầu về nội dung, hình thức khi biên soạn giáo trình Le Français de la Police. Các tiêu chí cơ bản trong quá trình biên soạn giáo trình Le Français de la Police như: chú ý đến vai trò người đọc, mục tiêu củng cố kiến thứ ngữ pháp cơ bản và ngữ pháp nâng cao đặc trưng cho tiếng Pháp chuyên ngành cảnh sát.

32. MỘT SỐ YÊU CẦU NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

32. MỘT SỐ YÊU CẦU NHẰM PHÁT HUY NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ HIỆN NAY

 14:58 14/03/2017

Tự học và tự nghiên cứu của các học viên tại trường Đại học quân sự nói chung. Trường Đại học Chính trị nói riêng, đóng một vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở môi trường quân sự đặc biệt. Các giải pháp thích hợp cho việc tự học sẽ góp phần nâng cao khả năng tự học của học viên tại trường Đại học chính trị hiện nay.

4. Phát triển đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

4. Phát triển đội ngũ giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

 14:44 01/03/2017

Bài báo trình bày về nhiệm vụ, đặc trưng lao động sư phạm và những yêu cầu về phẩm chất, năng lực của giáo viên chủ nhiệm trường trung học cơ sở. Từ đó đề ra một số biện pháp để phát triển đội ngũ giáo viên chủ nhiệm nhằm góp phần thực hiện việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

39. Một số yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

39. Một số yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng

 14:08 28/02/2017

Bài báo trình bày về thực trạng đội ngũ giảng viên môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng; một số yêu cầu và giải pháp nâng cao chất lượng giảng viên dạy học môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng hiện nay.

8. Thao tác lập luận bình luận trong bài văn nghị luận và yêu cầu cần đạt khi dạy học nội dung này trong Ngữ văn 11

8. Thao tác lập luận bình luận trong bài văn nghị luận và yêu cầu cần đạt khi dạy học nội dung này trong Ngữ văn 11

 16:18 07/01/2017

Bài báo trình bày thao tác lập luận bình luận trong bài văn nghị luận qua ngôn ngữ, dẫn chứng bàn định, tường giải và đánh giá vấn đề một cách chính xác; yêu cầu cần đạt khi dạy học nội dung này trong Ngữ văn 11.

2. Phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy- một yêu cầu cấp thiết đối với các trường, khoa đại học sư phạm

2. Phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy- một yêu cầu cấp thiết đối với các trường, khoa đại học sư phạm

 09:18 01/12/2016

Bài báo trình bày nhu cầu phát triển đội ngũ giảng viên bộ môn Phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đại học Việt Nam, phát triển ngành sư phạm giai đoạn 2011-2020 và sự đổi mới chương trình, vai trò người thầy và yêu cầu nghiên cứu khoa học giáo dục ngày càng cao.

13. Những yêu cầu về chuyên môn đối với giảng viên Trường đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên nhằm thích ứng phương thức  đào tạo theo học chế tín chỉ

13. Những yêu cầu về chuyên môn đối với giảng viên Trường đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên nhằm thích ứng phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ

 10:02 26/10/2016

Bài báo trình bày những yêu cầu khi xây dựng đề cương bài giảng và đề cương môn học đảm bảo những yêu cầu về chuyên môn đối với giảng viên Trường đại học sư phạm – Đại học Thái Nguyên nhằm thích ứng phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ.

2. Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kì mới

2. Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kì mới

 10:13 29/09/2016

Tóm tắt: Bài viết khái quát công tác giáo dục quốc phòng - an ninh ở nước ta nói chung và trong nhà trường nói riêng, những thành tựu và bất cập tồn tại và đề xuất những vấn đề cần thực hiện tốt để không ngừng nâng cao chất lượng công tác này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kì mới: nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn dân; tăng cường sự lãnh, đạo chỉ đạo về công tác giáo dục quốc phòng - an ninh; đổi mới nội dung, chương trình, hình thức phương pháp giáo quốc phòng - an ninh đáp ứng sự phát triển của thực tiễn, phù hợp với đối tượng; xây dựng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên vững mạnh.
Từ khóa: chất lượng giáo dục quốc phòng - an ninh, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc

1. Giải pháp quản lí kế hoạch giáo dục nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

1. Giải pháp quản lí kế hoạch giáo dục nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

 11:12 04/09/2016

Bài báo trình bày một số vấn đề về kế hoạch giáo dục nhà trường, nội dung phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường; một số giải pháp quản lí kế hoạch giáo dục nhà trường nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (quản lí theo chuẩn; quản lí theo tiếp cận đảm bảo chất lượng; quản lí theo tiếp cận năng lực).

6. Yêu cầu phát triển năng lực tính toán đối với học sinh phổ thông

6. Yêu cầu phát triển năng lực tính toán đối với học sinh phổ thông

 10:04 29/08/2016

Bài báo trình bày về xu hướng tiếp cận năng lực và quan điểm mới về xây dựng chương trình giáo dục phổ thông; yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của học sinh; các biểu hiện về năng lực tính toán của học sinh; yêu cầu phát triển năng lực tính toán cho học sinh trung học phổ thông.

18. Đặc trưng và một số yêu cầu của việc dạy học môn Mĩ thuật ở trường phổ thông

18. Đặc trưng và một số yêu cầu của việc dạy học môn Mĩ thuật ở trường phổ thông

 15:34 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày về mục tiêu; đặc trưng của việc dạy học Mĩ thuật ở trường tiểu học và trung học cơ sở và yêu cầu sử dụng phương tiện dạy học đối với giáo viên dạy Mĩ thuật (ở phân môn Vẽ theo mẫu, Vẽ trang trí, Vẽ tranh).
Từ khóa: đặc trưng, yêu cầu, dạy học, Mĩ thuật, tiểu học, trung học cơ sở.

4. Một số yêu cầu trong đổi mới quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay

4. Một số yêu cầu trong đổi mới quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo hiện nay

 14:01 26/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số vấn đề thực tiễn đổi mới quá trình đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng-an ninh trong các cơ sở giáo dục đại học hiện nay; bản chất của đổi mới quá trình đào tạo giáo viên quốc phòng-an ninh; một số yêu cầu trong đổi mới đào tạo giáo viên quốc phòng-an ninh ở các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Từ khóa: yêu cầu, đổi mới, quá trình, đào tạo giáo viên, quốc phòng, an ninh, căn bản, toàn diện.

5. Đặc thù lao động và yêu cầu về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non trong xã hội hiện nay

5. Đặc thù lao động và yêu cầu về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non trong xã hội hiện nay

 14:54 25/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày một số đặc thù của lao động và yêu cầu về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp của giáo viên mầm non: giáo viên mầm non - người mẹ hiền hết lòng chăm sóc, dạy dỗ trẻ; giáo viên mầm non-nhà sư phạm mẫu mực; giáo viên mầm non - bác sĩ nhạy cảm và tận tâm; giáo viên mầm non - cấp dưỡng cần cù, tận tụy; giáo viên mầm non - nghệ sĩ tài hoa, sáng tạo và đam mê.
Từ khóa: đặc thù, lao động, yêu cầu, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, giáo viên mầm non.

10. Yêu cầu về năng lực nghiệp vụ của giáo viên ở các trường cao đẳng sư phạm miền núi

10. Yêu cầu về năng lực nghiệp vụ của giáo viên ở các trường cao đẳng sư phạm miền núi

 15:37 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày quan niệm về năng lực dạy học và một số hoạt động góp phần phát triển năng lực dạy học; năng lực thực hành nghề nghiệp; năng lực tổ chức hoạt động giáo dục toàn diện; năng lực xây dựng và phát triển chương trình; năng lực phát triển nghề nghiệp. Từ sự phân tích đó sẽ góp phần định hướng cho hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên của các trường cao đẳng sư phạm miền núi.
Từ khóa: yêu cầu, năng lực nghề nghiệp, giáo viên, cao đẳng sư phạm.

5. Đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau 2015

5. Đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông sau 2015

 13:26 24/08/2016

Tóm tắt: Bài báo trình bày vấn đề đào tạo giáo viên theo hướng tiếp cận năng lực; dạy học theo định hướng phát triển năng lực.
Từ khóa: đào tạo, giáo viên, tiếp cận năng lực, yêu cầu, đổi mới, phổ thông.

12. Một số yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng dạy học làm văn nghị luận xã hội ở trường Trung học phổ thông

12. Một số yêu cầu nhằm nâng cao chất lượng dạy học làm văn nghị luận xã hội ở trường Trung học phổ thông

 23:46 14/07/2016

: Bài báo trình bày về dạy học nghị luận xã hội theo hướng tích hợp; dạy học nghị luận xã hội gắn với thực tế đồi sống, để nghị luận xã hội trở thành nhu cầu tự thân của học sinh; dạy học nghị luận xã hội theo hướng tích cực hoá hoạt động của học sinh; dạy học nghị luận xã hội theo hướng tăng cường tính thực hành.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây