1. QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:  MỘT NGHIÊN CỨU VỀ CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG

1. QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: MỘT NGHIÊN CỨU VỀ CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÍ CHẤT LƯỢNG

 10:03 19/04/2021

Tóm tắt: Kế thừa những thành công trong chính sách phát triển giáo dục của một số nước trên thế giới, Việt Nam đã và đang ứng dụng các giải pháp để phát triển mô hình giáo dục đại học hiện nay như đa dạng hóa mô hình hệ thống giáo dục hướng vào mục tiêu chất lượng và hiệu quả của giáo dục đại học, chú trọng công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Tuy nhiên, mô hình quản lí chất lượng các chương trình đào tạo trong nước chưa rõ ràng, vì vậy các chương trình đào tạo hiện nay thiếu sự nhất quán, thống nhất giữa nhu cầu của doanh nghiệp và việc thiết kế chương trình đào tạo cũng như thiếu hụt các chương trình đào tạo giúp trang bị cho sinh viên các phẩm chất cần thiết theo yêu cầu của nhà sử dụng lao động. Mục đích của nghiên cứu này nhằm xem xét các mô hình đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và các yếu tố ảnh hưởng, từ đó xây dựng mô hình đánh giá chất lượng phù hợp với bối cảnh các cơ sở giáo dục trong nước hiện nay.
Từ khóa: chương trình đào tạo, đánh giá, mô hình, quản lí chất lượng, yếu tố ảnh hưởng

8. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VÀ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG  CỦA CÁC YẾU TỐ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC  HỌC PHẦN “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC”  CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP

8. MỘT SỐ KHÓ KHĂN VÀ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC HỌC PHẦN “PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC” CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THEO QUAN ĐIỂM TÍCH HỢP

 09:50 11/12/2020

Tóm tắt: Hiện nay, năng lực nghiên cứu khoa học được coi là một trong những năng lực quan trọng cần được phát triển cho sinh viên sư phạm, đặc biệt là thông qua học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục. Bài báo phân tích một số khó khăn và mức độ ảnh hưởng của một số yếu tố trong quá trình dạy học học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên các trường đại học sư phạm theo quan điểm tích hợp. Giảng viên và sinh viên đã đưa ra một số khó khăn họ gặp phải trong quá trình dạy học, trong đó khó khăn lớn nhất là sinh viên là còn thiếu kiến thức chuyên ngành. Những yếu tố ảnh hưởng bao gồm cả những yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan; trong đó, các yếu tố chủ quan được đánh giá có ảnh hưởng nhiều hơn đến quá trình dạy học này. Kết quả nghiên cứu này là tiền đề để thiết kế quy trình dạy học học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục cho sinh viên trường đại học sư phạm theo quan điểm tích hợp.
Từ khóa: khó khăn, yếu tố ảnh hưởng, quan điểm tích hợp, phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, sinh viên sư phạm

49. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG  CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO  TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH

49. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH

 10:44 15/09/2020

Tóm tắt: Hiện nay, sự hài lòng của sinh viên đối với nhà trường được coi là một chỉ số để đo lường đánh giá chất lượng các trường đại học. Bài viết đề cập các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên ngành y khoa tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình và đo lường mức độ tác động của từng nhân tố. Bằng cách sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy đa biến, nghiên cứu đã xác định được 7 nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của sinh viên về hoạt động đào tạo là: công tác phục vụ, đội ngũ giảng viên, chương trình đào tạo, hoạt động phong trào, cơ sở vật chất, kế hoạch học tập và sự chia sẻ của giảng viên, điều kiện hỗ trợ học lâm sàng. Kết quả này sẽ là cơ sở để Nhà trường đưa ra những giải pháp thực tiễn, khả thi nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.
Từ khóa: sự hài lòng của sinh viên, yếu tố ảnh hưởng, hoạt động đào tạo, sinh viên ngành y khoa, Trường Đại học Y Dược Thái Bình

11. Một số yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Đông Anh, Hà Nội

11. Một số yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Đông Anh, Hà Nội

 21:58 04/01/2020

Tóm tắt: Huyện Đông Anh đang phấn đấu trở thành quận vào năm 2020, do đó việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn đang trở thành vấn đề bức thiết. Từ chủ trương trên cần xác định các yếu tố và mức độ ảnh hưởng đến kết quả quản lí đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, góp phần vào việc giảm thiểu tỉ lệ thất nghiệp, tăng số lượng lao động nông thôn có việc làm ổn định, những lao động chưa qua đào tạo nghề được hỗ trợ học nghề, vay vốn phát triển sản xuất cũng như tự tạo việc làm. Bài viết trình bày một số yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Đông Anh, Hà Nội.
Từ khóa: Đào tạo nghề, giải quyết việc làm, lao động nông thôn, huyện Đông Anh, yếu tố ảnh hưởng.

34. Những yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự của giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay

34. Những yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự của giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay

 09:43 19/09/2018

Tóm tắt: Định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự là việc làm quan trọng, cần thiết của giảng viên. Những định hướng này được hình thành dưới ảnh hưởng của nhiều yếu tố chủ quan, khách quan. Bài viết chỉ ra các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề nghiệp sư phạm quân sự của những giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay. Đây là cơ sở giúp cho các chủ thể giáo dục đề ra những biện pháp tác động nhằm hình thành định hướng giá trị nghề nghiệp đúng đắn ở giảng viên trẻ trong các trường sĩ quan quân đội hiện nay.
Từ khóa: Yếu tố ảnh hưởng, định hướng giá trị, nghề nghiệp, sư phạm quân sự, giảng viên trẻ.

22.	Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ khiếm thính

22. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ khiếm thính

 16:55 17/07/2017

Bài viết trình bày vai trò của ngôn ngữ, những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ của trẻ khiếm thính, một số khuyến nghị đối với các gia đình và các nhà trị liệu.

43.	Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành khả năng đọc của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

43. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành khả năng đọc của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

 11:01 14/07/2017

Bài viết trình bày về các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành khả năng đọc của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi: cá nhân trẻ, gia đình, giáo viên và bạn bè.

16. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kĩ năng giao tiếp của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

16. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kĩ năng giao tiếp của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi chậm phát triển ngôn ngữ

 17:04 26/06/2017

Tóm tắt: Giáo dục trẻ bình thường đã khó, giáo dục trẻ chậm phát triển nói chung còn khó bội phần. Vì vậy, trong quá trình giáo dục kĩ năng giao tiếp cho trẻ nói chung, trẻ chậm phát triển ngôn ngữ nói riêng, ngoài việc hiểu được đặc điểm tâm sinh lí trẻ, các nhà giáo dục còn cần phải hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng giao tiếp để từ đó làm căn cứ xây dựng được các biện pháp giáo dục kĩ năng giao tiếp đạt hiệu quả cao nhất.
Từ khóa: yếu tố ảnh hưởng, kĩ năng giao tiếp, chậm phát triển ngôn ngữ.

24. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI PHẠM PHÁP CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TỈNH AN GIANG

24. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI PHẠM PHÁP CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN TỈNH AN GIANG

 14:27 14/03/2017

Mục đích của nghiên cứu này cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi phạm tội của trẻ vị thành niên trong tỉnh An Giang. Sau đó, đưa ra các phương pháp để ngăn chặn và hạn chế phạm tội của thanh thiếu niên. Để đạt được mục đích của nghiên cứu này, các tác giả đã sử dụng phương pháp nghiên cứu như khảo sát câu hỏi trong lĩnh vực; phỏng vấn; quan sát, điều tra, đặc biệt thông qua các báo cáo chuyên đề thực tế. Đề tài nghiên cứu bao gồm 415 thanh thiếu niên phạm tội và quản lý trong trại giam tỉnh An Giang, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục và Lao động xã hội. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hành vi phạm tội trong thanh thiếu niên như yếu tố tâm lý cá nhân, đặc điểm tâm lý lứa tuổi; yếu tố gia đình; yếu tố học và học tập của trẻ vị thành niên phạm pháp.

27. Những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng quản lí cảm xúc bản thân của phụ huynh trong giáo dục con cái

27. Những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng quản lí cảm xúc bản thân của phụ huynh trong giáo dục con cái

 09:29 13/03/2017

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu những yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến kĩ năng quản lí cảm xúc bản thân của phụ huynh trong giáo dục con cái.

8. Một vài yếu tố ảnh hưởng đến kết quả giáo dục gia đình

8. Một vài yếu tố ảnh hưởng đến kết quả giáo dục gia đình

 15:44 17/02/2017

Bài báo trình bày về cấu trúc gia đình, mục đích giáo dục gia đình, tấm gương mẫu mực và uy quyền của cha mẹ ảnh hưởng đến kết quả giáo dục gia đình.

22. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự khác nhau ở mỗi cá nhân khi học ngoại ngữ

22. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự khác nhau ở mỗi cá nhân khi học ngoại ngữ

 10:30 28/09/2016

Tóm tắt: Bài viết phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến sự khác nhau ở mỗi cá nhân khi học ngoại ngữ, đó là: tuổi tác; động cơ học tập, năng khiếu. Đây là 3 yếu tố cơ bản đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích sự khác nhau về khả năng học ngoại ngữ của mỗi cá nhân.
Từ khóa: cá nhân, yếu tố ảnh hưởng, học ngoại ngữ

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển năng lực hợp tác của học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

5. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển năng lực hợp tác của học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

 08:47 15/09/2016

Năng lực hợp tác là khả năng tương tác lẫn nhau, trong đó mỗi cá nhân thể hiện sự tích cực, tự giác, sự tương tác trực diện và trách nhiệm cao trên cơ sở huy động những tri thức, kĩ năng của bản thân nhằm giải quyết có hiệu quả nhiệm vụ chung. Phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là việc làm cần thiết góp phần phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh. Việc phát triển năng lực hợp tác cho học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Bài viết đề cập đến những yếu tố ảnh hưởng đó.

8. Những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng ra quyết định của sinh viên

8. Những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng ra quyết định của sinh viên

 16:08 14/09/2016

Ra quyết định là kĩ năng cốt lõi của kĩ năng sống. Mỗi ngày, con người nói chung, sinh viên nói tiêng phải đưa ra rất nhiều quyết định trong xử lí các tình huống có liên quan đến công việc, quan hệ hay để giải tỏa căng thẳng… Do vậy, sinh viên cần được rèn luyện các kĩ năng sống; đặc biệt là ra kĩ năng ra quyết dịnh đúng đắn, kịp thời, chính xác... để tránh những sai lầm, tiêu cực không đáng có, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc đời, tương lai của các em. Bài viết đề cập đến những yếu tố ảnh hưởng đến kĩ năng ra quyết định của sinh viên.

Các số đã ra
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây