TẠP CHÍ GIÁO DỤC

https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn


ĐẢNG UỶ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 11 KHOÁ XII CỦA ĐẢNG VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN MỚI BAN HÀNH CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ

Ngày 15/11/2019, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng và Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khoá XII của Đảng và một số văn bản mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Uỷ viên Ban Cán sự Đảng; ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc..

1

Đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì
và truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khoá XII của Đảng

Tại Hội nghị, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì và truyền đạt nội dung của Hội nghị lần thứ 11 khóa XII. Theo Bộ trưởng: Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; và một số vấn đề quan trọng khác. 

Bộ trưởng cho biết tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng tán thành trình Đại hội XIII của Đảng cho giữ Điều lệ Đảng hiện hành (không bổ sung, sửa đổi); giao Bộ Chính trị chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu ý kiến Trung ương và góp ý của các cấp uỷ, tổ chức đảng để điều chỉnh bằng các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Cũng tại Hội nghị này, Bộ trưởng đã trình bày một số nội dung cơ bản của Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/TW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo nội dung Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Đồng chí Hoàng Trọng Hưng, Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương
truyền đạt một số nội dung của Chỉ thị 205-CT/TW tại Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ nhấn mạnh: Để các nội dung của Hội nghị Trung ương 11 khoá XII của Đảng và một số văn bản mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm đi vào cuộc sống, Đảng ủy Bộ đề nghị, các cấp ủy khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị đến toàn thể cán bộ, đảng viên, bảo đảm nội dung, thời gian, tiến độ; tổ chức sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, từ đó giúp cán bộ, đảng viên vận dụng đầy đủ, sáng tạo vào nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết gắn với thực hiện tốt công tác tuyên truyền tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chương trình theo kế hoạch..

3

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị nêu cao trách nhiệm của mình trong việc tự nghiên cứu, học tập nghị quyết; kiên quyết, kịp thời phát hiện, đấu tranh, phản bác luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; đồng thời, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019; chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây