HỘI NGHI SƠ KẾT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ LĨNH VỰC VIỆC LÀM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

Thứ sáu - 05/07/2019 09:19

Ngày 04/07/2019, Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền về lĩnh vực việc làm 6 tháng đầu năm 2019 và định hướng tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2019. Bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục việc làm tham dự và chủ trì hội nghị. Ngoài ra còn có lãnh đạo các phòng, ban chức năng của Cục cùng các lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo, đài tham dự. 

1

Bà Nguyễn Thị Quyên, Phó Cục trưởng Cục việc làm tham dự, chủ trì hội nghị

Trên cơ sở nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: “Tiếp tục hoàn thiện, phát triển đồng bộ thị trường lao động nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lỷ, chỉ đạo, điều hành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội”, năm 2019, ngoài thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng về lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động, Cục Việc làm được giao thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như:
Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về việc làm, thị trường lao động, quản lý lao động, bảo hiểm thất nghiệp; trong đó, tập trung nghiên cứu, sửa đổi Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm; Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm; Nghị định số 75/2014/NĐ-CP ngày 28/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Nghị định quy định danh mục ngành, nghề sử dụng lao động phải qua đào tạo; xây dựng trình Bộ ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT- BLĐTBXH ngày 31/7/2018 hướng dẫn thực hiện Điều 52 Luật Việc làm và một sô điêu của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Tham gia xây dựng sửa đổi, bổ sung Bộ Luật lao động.
Theo dõi thực hiện các chỉ tiêu
- Tạo việc làm trong nước 1.480.000 người;
- Tạo việc làm qua Quỹ quốc gia về việc làm cho 100.000 lao động;
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 60 - 62%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ đạt 24 - 24,5%;
- Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vục thành thị dưới 4%.
Tại Hội nghị, Cục Việc làm đã chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại của công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2019 và định hướng 6 tháng cuối năm như sau:
1. Kết quả của hoạt động tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2019
Năm 2019, hoạt động tuyên truyền về lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, Cục Việc làm triển khai hoạt động, hợp tác với trên 10 cơ quan truyền thông.
Bằng việc sử dụng các phương tiện truyền thông đa dạng như truyền hình, phát thanh, báo viết, báo hình, báo mạng... cùng các hình thức truyền thông phong phú như chương trình, phóng sự, bài viết chuyên sâu, bài viết phản ánh, đưa tin, phỏng vấn, hỏi đáp chính sách, quy định pháp luật... các cơ quan truyền thông đã truyền tải các nội dung trong lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục Việc làm với phạm vi phản ánh từ Trung ương đến địa phương đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội trong tổ chức thực hiện các chính sách, quy định của Đảng và Nhà nước.

2

Ông Trần Thắng Lợi - Phó chánh văn phòng báo cáo tại hội nghị

2. Hạn chế
Bên cạnh những mặt tích cực, công tác tuyên truyền 6 tháng đầu năm 2019 cũng còn một số hạn chế sau:
- Công tác truyền thông chưa mang tính trọng tâm, trọng điểm.

- Công tác truyền thông chưa nâng cao được nhận thức sâu rộng của xã hội về ý nghĩa, vai trò của việc làm, tạo và tự tạo việc làm nhất là việc làm chất lượng cao là trách nhiệm của các cấp, các ngành, toàn xã hội.
- Hoạt động truyền thông về lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động độ bao phủ chưa cao, nhiều đối tượng chưa được tiếp cận với nguồn thông tin.
- Tần suất, thời lượng nội dung truyền thông còn thấp. Nhiều cơ quan truyền thông chưa có chuyên mục riêng về lĩnh vực của Cục để thường xuyên truyền tải những nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục và của ngành.
- Chất lượng bài viết, tin bài còn thấp, nội dung chưa sâu, chưa gây được sự chú ý của xã hội. Nhiều tác giả thực hiện công tác truyền thông chưa tìm hiểu kỹ, nắm vững lĩnh vực của Cục để thực hiện việc phản ánh, tuyên truyền.
- Một số cơ quan truyền thông tập trung truyền tải thông điệp truyền thông chưa bám sát, dàn trải thông điệp truyền thông sang các lĩnh vực khác không thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục.
- Nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết còn chưa được các cơ quan truyền thông khai thác sâu như vấn đề cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm dịch vụ việc làm); nâng cao nhận thức của chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, doanh nghiệp, người dân về tạo và tự tạo việc làm; lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương gắn với giải quyết việc làm; quản trị thị trường lao động; quản lý lực lượng lao động; định hướng phát hiển nguồn nhân lực địa phương; mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay giải quyết việc làm, nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp; ngăn ngừa vi phạm thông qua việc tuyên truyền kết quả hoạt động thanh tra, kiểm ừa phát hiện và xử lý các vi phạm trong lĩnh vực việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động...
3. Định hướng công tác tuyên  truyền 6 tháng cuối năm 2019
Phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế nêu trên, Cục Việc làm định hướng công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2019 tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:
1) Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, quy định của pháp luật của Đảng và Nhà nước về việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động (tập trung các vấn đề đột phá, ưu tiên quy định hiện hành, việc tổ chức thực hiện, giải đáp chính sách, đánh giá chính sách, đề xuất chính sách, cải cách chính sách...).
2) Nâng cao nhận thức của xã hội về ý nghĩa, vai trò của việc làm đối mỗi cá nhân cũng như xã hội, tác động vào ý thức mỗi cá nhân ữong việc tạo và tự việc làm đầy đủ, hướng tới việc làm có chất lượng cao và duy tri việc làm hạn chế thất nghiệp.
3) Nâng cao nhận thức của các tầng lớp xã hội trong việc thực hiện tốt các chính sách việc làm, thị trường lao động, bảo hiểm thất nghiệp, quản lý lao động.
4) Phổ biến những kết quả, thành tựu, kinh nghiệm, cung cấp các kết quả khóp nối Việc làm, các kết quả giải pháp, giải pháp chính sách bảo hiểm thất nghiệp, các mô hình tổ chức triển khai thực hiện tốt các chính sách lao động việc làm để nhân rộng, nhất là các mô hình phát triển kinh tế, tạo việc làm có chất lượng, mô hình tự việc làm...
5) Giải pháp nâng cao hiệu quả vay vốn giải quyết việc làm, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm thất nghiệp (từ khó khăn, vướng mắc trong thực tế triển khai thực hiện hoạt động vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh tạo việc làm, sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp...).
6) Tuyên truyền những nội dung xã hội quan tâm, vấn đề phát sinh do ảnh hưởng của công nghệ, tác động của quá trình phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế... liên quan đến lao động, việc làm cần có cơ chế, chính sách để điều chỉnh đảm bảo việc làm, chống thất nghiệp cho người lao động, tâm thế, ý thức của người lao động cần có để tự vận động, thích ứng với đòi hỏi, yêu cầu mới của xã hội không để bị sa thải, thất nghiệp, duy trì được việc làm bền vững và có việc làm chất lượng cao góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
Các cơ quan truyền thông cần tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể như:
1. Lĩnh vực việc làm
1.1. Hoạt động của Trang tâm dịch vụ việc làm:
- Tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học sinh THCS, THPT, sinh viên tại cơ sở đào tạo trên địa bàn.
- Tư vấn, giới thiệu việc làm cho lao động ngoại tỉnh.
(Liên hệ: Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Thanh Hóa, Trang tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bắc Kạn, Trang tâm dịch vụ việc làm Hà Nội,...)
1.2. Quỹ quốc gia về việc làm:
- Nâng mức vay vốn, thời hạn vay cho người lao động.
- Nâng lãi suất vay vốn (Liên hệ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hành Chính sách Xã hội tỉnh Bắc Giang, Cần Thơ, Thanh Hóa,...).
1.3. Kết quả thực hiện các chính sách theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình Quảng Trị và Thừa Thiên Huế”:
- Hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp.
- Hỗ trợ cơ sở sản xuất kinh doanh nhận người lao động thuộc hộ gia đình bị ảnh hưởng do sự cố môi trường vào làm việc.
- Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Liên hệ: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế).
2. Lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp
- Tiếp tục thông tin tuyên truyền các nội dung về chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn.
- Một số nội dung thay đổi về chính sách, bình tự thủ tục thực hiện bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp; mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Quyết định thay thế Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg ngay 24/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
- Tập trung tuyên truyền các nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trang ương khóa XIII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trong đó có nội dung về cải cách bảo hiểm thất nghiệp; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương bình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trang ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.- Tuyên truyền về những kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung uơng khóa XIII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ;...
- Một số mô hình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động.
- Kêt quả 10 năm thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp và định hướng trong thời gian tới.
- Tuyên truyền về cơ quan thực hiện các chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động được nêu tại các công văn như: Công văn số 4637/VPCP-KSTT ngày 30/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi - Công văn 2312/UBND-HHC ngày 13/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 62/LĐTBXH-VL ngày 4/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, Công văn số 103/DVVL-BHTN ngày 21/6/2019 về việc thực hiện các thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Giang.
3. Lĩnh vực quản lý lao động:
- Các quy định của pháp luật về cấp, cấp lại giấy phép lao động và xác nhận không thuộc diện câp giây phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
- Các quy định của pháp luật về tuyển dụng và quản lý lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam (đánh giá việc sửa Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm, Thông tư số 23/2014/TT- BLĐTBXH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP nêu trên).
- Tuyên truyền về các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định số 632/QĐ-LĐTBXH ngày 04/5/2019 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tuyên truyền về những quy định mới ở Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 về sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Tuyên truyền về việc cấp giấy phép qua mạng điện tử theo quy định tại Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử.
- Vấn đề quản lý lao động đối với những lao động không ký hợp đồng lao động như tài xế lái xe grab,...
- Giải pháp quản lý hiệu quả lực lượng lao động và vấn đề sử dụng lực lượng lao động trong phát hiên hiệu quả kinh tế xã hội.
- Giải pháp triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong khai trình lao động đối với doanh nghiệp, đơn vị; tạo lập và liên thông cơ sở dư liệu về quản lý lao động với cơ sở dữ liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
4. Đối với lĩnh vực thị trường lao động:
- Tuyên truyền về xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.
- Chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động; thông tin thị trường lao động; vai trò của tổ chức dịch vụ việc làm trong việc kết nối cung cầu lao động- công tác phân tích dự báo; vai trò của công tác dự báo cung cầu lao động ...
- Các hoạt động triển khai xây dựng Đề án dự báo cung - cầu lao động.
- Phổ biến mô hình tổ chức dịch vụ việc làm hiệu quả.
- Nêu các hoạt động triển khai Dự án phát triển mạng thông tin việc làm Việt Nam (worknet)./.

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây