HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2019

Thứ ba - 26/02/2019 09:48

     Ngày 22/02/2019, Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019. Đồng chí Lê Hải An, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì Hội nghị.

1

Ảnh 1. Đồng chí Lê Hải An - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phát biểu khai mạc hội nghị

     Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ, chủ yếu năm 2019, đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ cho biết, Đảng ủy Bộ và cấp ủy các tổ chức đảng ở cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo  Bộ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều chủ trương, giải pháp, cơ chế chính sách về giáo dục và đào tạo. Đảng ủy Bộ lãnh đạo các đơn vị cụ thể hóa tinh thần của các Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII). Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 5 giải pháp cơ bản và chức năng quản lí nhà nước về lĩnh vực được phân công phụ trách, góp phần cùng toàn Ngành giáo dục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

2

Ảnh 2. Đồng chí Nguyễn Quốc Hải, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ 
trình bày dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ, chủ yếu năm 2019

     Theo đó, trong năm 2018, Bộ GD-ĐT đã được một số kết quả nổi bật như sau: - Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 14/15 văn bản, gồm 1 luật của Quốc hội; 5 nghị định của Chính phủ và 7 quyết định và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đạt tỉ lệ 93,3%; - Bộ GD-ĐT đã hoàn thành 72/72 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đạt tỉ lệ 100%; - Bộ đã ban hành 49/61 văn bản, gồm: 34 thông tư và 14 văn bản cá biệt, đạt tỉ lệ 80,32%; - Các đơn vị hoàn thành 303/334 nhiệm vụ do Bộ trưởng giao, đạt tỉ lệ 90,32%; Ban hành Kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ, trong đó đã cụ thể hóa mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu; nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phân công tổ chức thực hiện.
     
Năm 2018, Đảng ủy Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng lãnh đạo các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ động tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nội dung và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Các cấp ủy đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Bộ các giải pháp để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.
     
Công tác đảng nói chung và sinh hoạt đảng nói riêng tại các đảng bộ, chi bộ đảm bảo theo đúng Điều lệ Đảng. Các cấp ủy đảng nghiêm túc thực hiện nguyên tắc phê và tự phê bình, củng cố tổ chức cơ sở đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Công tác kiện toàn cấp ủy, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành chặt chẽ theo quy định.
     
Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên đã đi vào nền nếp. Công tác dân vận có nhiều hoạt động tích cực, đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn. Việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị được triển khai đúng quy định. Các phong trào thi đua hưởng ứng 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc đạt những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác của Bộ. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 174-KL của Ban Thường trực Đảng ủy Khối về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận” theo hướng thực hiện đồng bộ công tác dân vận của Đảng với dân vận chính quyền, dân vận các đoàn thể. Tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy đối với tổ chức Đoàn Thanh niên, trong đó thực hiện hiệu quả Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạnh, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2020” và các phong trào “Tuổi trẻ xung kích, sang tạo”. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện hiệu quả, thiết thực Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
     
Trong năm 2019, Đảng ủy Bộ tiếp tục lãnh đạo các cấp ủy đảng, chỉ đạo đến cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu tham mưu, xây dựng các cơ chế, chính sách, luật pháp giúp Chính phủ thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng trong công tác cán bộ, thực hiện tốt chế độ công vụ, công chức, công tác luân chuyển cán bộ trong nội bộ cơ quan. Gắn công tác cán bộ với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6,7 khóa XII.
     
Về công tác chính trị, tư tưởng, tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cơ quan; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
     
Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2019 và cụ thể hóa thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 6,7,8 (khóa XII). Tổ chức học tập quán triệt, triển khai thực hiện và xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Trung ương 9, 10 (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền...
    
Phát biểu thảo luận, các đồng chí tham dự Hội nghị cơ bản đồng ý với nội dung dự thảo Báo cáo và đánh giá, năm 2018, công tác đảng của Đảng bộ cơ quan đã đạt được những kết quả quan trọng. Đảng ủy Bộ đã phối hợp tốt với Ban Cán sự đảng Bộ lãnh đạo các cấp ủy, thủ trưởng đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, công tác Đảng nói chung và sinh hoạt đảng nói riêng tại các đảng bộ, chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng, nền nếp theo đúng Điều lệ Đảng. Đồng thời đánh giá cao kết quả công tác làm việc giữa Đoàn Kiểm tra, Giám sát Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với một số đảng bộ, chi bộ.
     
Trong khuôn khổ Hội nghị, Đảng ủy Bộ đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng và khen thưởng cho các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2018.

3

Ảnh 3. Đồng chí Lê Hải An - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT  chụp ảnh lưu niệm
cùng các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng

     Đồng chí Lê Hải An chúc mừng các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng và nhấn mạnh, mặc dù được giao nhiệm vụ ở các vị trí công tác khác nhau nhưng các đồng chí đều thể hiện được bản lĩnh của người đảng viên, luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Lê Hải An mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy đạo đức, phẩm chất của người đảng viên, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó của Bộ, Ngành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, xứng đáng là những tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng noi theo.
     
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Hải An - Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao các ý kiến góp ý thẳng thắn, thiết thực của các đồng chí tham dự Hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh vai trò của công tác Đảng cũng như những kết quả công tác phối hợp với Ban Cán sự đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Bộ. Đồng thời đề nghị các đảng bộ, chi bộ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, chủ động, tích cực đưa ra các giải pháp hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đặc biệt là công tác chính trị, tư tưởng cũng như đẩy mạnh hơn nữa những việc đã thực hiện trong năm 2018 liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng cơ chế chính sách.

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây