HỘI NGHỊ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRỰC THUỘC BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thứ ba - 18/06/2019 14:52

Ngày 15/6/2019,  Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã tổ chức họp triển khai việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL). Dự họp và chủ trì Hội nghị có Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc, lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch tài chính, chuyên viên các vụ  chức năng cùng lãnh đạo của 55 đơn vị SNCL.

1

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ phát biểu khai mạc Hội nghị

Hiện nay, Bộ GD-ĐT có 55 đơn vị SNCL trong đó: 3 đại học vùng; 33 trường đại học, học viện; 3 trường cao đẳng sư phạm; 7 trường dự bị đại học, trường phổ thông và trường hữu nghị; 2 đơn vị sự nghiệp thông tin truyền thông; 4 đơn vị sự nghiệp khác. Trong 55 đơn vị SNCL có 5 đơn vị trực thuộc Bộ GD-ĐT nhưng do các Bộ ngành khác quản lí nhà nước về ngành, lĩnh vực gồm 3 đơn vị sự nghiệp khoa học công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lí về chuyên ngành; 2 đơn vị thông tin, truyền thông là Báo Giáo dục và thời đại và Tạp chí Giáo dục do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lí về chuyên ngành, các đơn vị này có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục; công bố kết quả nghiên cứu giáo dục, phản ánh những thành tựu lí luận và thực tiễn giáo dục Việt Nam.
Hội nghị đã được nghe báo cáo về định hướng xây dựng đề án sắp xếp tổ chức lại đơn vị SNCL trực thuộc Bộ GD-ĐT. Việc xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị SNCL nhằm khắc phục tình trạng manh mún, chồng chéo chức năng nhiệm vụ; nâng cao năng lực tự chủ; nâng cao trình độ quản trị; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị SNCL trực thuộc Bộ GD-ĐT. Việc xây dựng đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị SNCL dựa trên các căn cứ, quan điểm, nguyên tắc và mục tiêu cụ thể như sau:

1. Các căn cứ

  • Chủ trương của Đảng

            - Kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị về Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị SNCL, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công.
            - Nghị quyết 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020: “Định hướng phát trỉến hạ tầng giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ: Phát triển hệ thống hạ tầng GD-ĐT từ mầm non đến đại học và các viện nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân,... Hình thành một số trường đại học chất lượng cao, các trường đại học xuất sắc, từng bước hình thành các trường đại học có tấm cỡ quốc tế ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các đô thị cấp vùng.
            - Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đối mới căn bản và toàn diện GD-ĐT: “Tiếp tục sắp xếp, điều chỉnh mạng lưới các trường đại học, cao đẳng và các viện nghiên cứu theo hướng gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học. Thực hiện phân tầng cơ sở GDĐH theo định hướng nghiên cứu và ứng dụng, thực hành. Hoàn thiện mô hình đại học quốc gia, đại học vùng; củng cố và phát triển một số cơ sở GDĐH và giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao đạt trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới; Đổi mới căn bản công tác quản lý GD-ĐT, bảo đảm dân chủ, thống nhất; tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở GD-ĐT; coi trọng quản lý chất lượng: Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về GD-ĐT và trách nhiệm quản lý theo ngành, lãnh thổ của các bộ, ngành, địa phương. Phân định công tác quản lý nhà nước với quản trị của cơ sở GD-ĐT. Đẩy mạnh phân cấp, nâng cao trách nhiệm, tạo động lực và tính chủ động, sáng tạo của các cơ sở GD-ĐT.
          - Văn kiện Đại hội XII của Đảng cũng đã xác định rõ nhiệm vụ: “Đổi mới tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công theo hướng nâng cao chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và tài chính; xã hội hóa lĩnh vực dịch vụ công, thu hút các thành phần kinh tế tham gia vào lĩnh vực này; Cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công, giao quyền tự chủ phù hợp, nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp; Đa dạng hình thức xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công như: thí điểm cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công; giao cộng đồng quản lý, cho thuê cơ sở vật chất, tài sản của Nhà nước để kinh doanh cung ứng dịch vụ công và thực hiện cơ chế đơn vị sự nghiệp công hoạt động như doanh nghiệp công ích”.
            - Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung uơng Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục chỉ rõ: “Hoàn thiện thể chế, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị SNCL. Trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đầy đủ cho các đơn vị SNCL về phạm vi hoạt động, tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự và tài chính gắn với cơ chế đánh giá độc lập.
            - Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị SNCL.

  • Các văn bản quy phạm pháp luật

          - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học đã quy định về quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của các cơ sở  GDĐH (2018).
          - Nghị định 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị SNCL.
         - Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL quy định các nguyên tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trong các lĩnh vực: GD-ĐT; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí; khoa học và công nghệ; sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
          - Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, trong đó có quy định tự chủ về tài chính, tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tự chủ về tổ chức bộ máy, tự chủ về nhân sự, tự chủ về quản lý, sử dụng tài sản đối với các tố chức khoa học và công nghệ.
         - Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đầu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, trong đó quy định đối tượng áp dụng có các đơn vị SNCL do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định của pháp luật.
          - Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
          - Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở GDĐH công lập giai đoạn 2014-2017 đã quyết nghị cơ sở GDĐH công lập khi cam kết tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện tự chủ, tự chịu trách toàn diện về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học; về tổ chức bộ máy và nhân sự; về tài chính; về đầu tư mua sắm.
          - Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển GD-ĐT giai đoạn 2019-2025.

  • Căn cứ thực tế kết quả hoạt động và hạn chế của 55 đơn vị SNCL trực thuộc Bộ

2. Quan điểm và nguyên tắc

  • Về quan điểm:

          - Phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước và yêu cầu thực tế;
          - Thực hiện quyết liêt, đồng bộ và có lộ trình thích hợp; không làm mất ổn định, gián đoạn, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị SNCL;
          - Sau khi sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị SNCL hoạt động hiệu quả hơn; bảo đảm phát huy tối đa các nguồn lực hiện có;
          - Việc sắp xếp, tổ chức lại tổ chức lại đơn vị SNCL bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, viên chức và người lao động.

  • Về nguyên tắc:

- Giữ nguyên một số đơn vị SNCL đang hoạt động hiệu quả để phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT và các trường sư phạm thực hiện nhiệm vụ cung ứng các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu; mở rộng quyền tự chủ, tiến tới xóa bỏ cơ chế bộ chủ quản đối với các cơ sở giáo dục đại học không phải là trường sư phạm;
- Khuyến khích thành lập môt số đại học trên cơ sở liên kết các trường đại học thành đại học hoặc chuyển các trường đại học lớn thành đại học;
- Tăng cường phân cấp quản lý, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong giáo dục; chuyên các trường chuyên biệt, các trường cao đẳng sư phạm, trường đào tạo bồi dưỡng về thuộc hoặc trực thuộc các trường đại học (mô hình trường hoặc khoa trong cơ sở GDĐH - nếu trên cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc trở thành phân hiệu của cơ sở GDĐH - không cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); các trung tâm chuyển về cục, viện quản lý;
- Chuyển đổi môt số đơn vị SNCL có đủ điều kiện thành công ty cổ phần.

3. Mục tiêu

Việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị SNCL trực thuộc Bộ nhằm mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị SNCL, bảo đảm tinh gọn, có năng lực tự chủ, tự chịu trách nhiệm; quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu quả; giữ vai trò chủ đạo, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công GD-ĐT; cung ứng dịch vụ sự nghiệp công có chất lượng ngày càng cao. Giảm mạnh đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. Giảm mạnh tỉ trọng, nâng cao hiệu quả chi ngân sách nhà nước cho đơn vị SNCL để cơ cấu lại NSNN, cải cách tiền lương và nâng cao thu nhập cho viên chức và người lao động.
Tại Hội nghị, ý kiến phát biểu của các đại biểu đại diện cho đại học vùng; các trường đại học; các trường cao đẳng sư phạm; khối các trường dị bị đại học, trường phổ thông, trường hữu nghị; các đơn vị sự nghiệp khoa học - công nghệ; các đơn vị SNCL khác đều nhất trí, đồng thuận cao với chủ trương của Đảng, Chính phủ về việc sắp xếp lại tổ chức lại đơn vị SNCL trực thuộc Bộ. Tuy nhiên, việc sắp xếp cần dựa trên các nguyên tắc, bộ tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể, có lộ trình phù hợp cho các đơn vị SNCL ở từng giai đoạn từ 2019-2030.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh

Việc sắp xếp lại tổ chức lại đơn vị SNCL trực thuộc Bộ phải đảm bảo tính dân chủ, khả thi của đề án, thận trọng từng bước theo lộ trình;
Đảm bảo bộ máy tinh gọn, làm việc hiệu quả; hợp lí không chồng chéo chức năng nhiệm vụ như: trường phổ thông nên gắn với trường sư phạm, trường dự bị gắn với trường đại học đảm bảo chính sách quốc tế - dân tộc;
Lộ trình, bước đi phù hợp theo từng thời điểm, đảm bảo lợi ích của các đơn vị;
Nguyên tắc: đảm bảo tính tự nguyện, các đơn vị chủ động gắn kết với nhau; bắt buộc theo tiêu chí, hiệu quả công việc; Chức năng - nhiệm vụ  hợp lí, không chồng chéo.
Mục tiêu bám sát vào chỉ đạo của Trung ương theo từng giai đoạn, chủ trương đường lối chính sách của Đảng Nhà nước; tinh thần cố gắng nỗ lực không trì trệ.
Bộ GD-ĐT tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh đề án để trình Chính phủ, đây là chủ trương của Đảng, Chính phủ giao Bộ triển khai. Mỗi đồng chí cần quán triệt tinh thần quyết tâm cao, xác định rõ tư tưởng chính trị để chuẩn bị đồng hành, xây dựng có hiệu quả.

Hình ảnh một số lãnh đạo đơn vị SNCL phát biểu tại hội nghị

 
 
 
 
 
 

Nguồn tin: Tạp chí Giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Hỗ trợ

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây