TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM YÊN BÁI (Kì II)

Thứ năm - 21/12/2017 09:47

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM

 

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

QUYN VÀ TRÁCH NHIM
CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

 

 

C. QUYN VÀ TRÁCH NHIM

I. QUYN VÀ NGHĨA V CA NGƯỜI LAO ĐỘNG

1. Quyn ca người lao động:

- Nhn s bo him xã hi có xác nhn đầy đủ v vic đóng bo him tht nghip khi chm dt hp đồng lao động hoc hp đồng làm vic;

- Được hưởng các chế độ bo him tht nghip theo quy định;

- Được y quyn cho người khác np h sơ hưởng tr cp tht nghip theo quy định ti Khon 2 Điu 17, nhn quyết định hưởng tr cp tht nghip theo quy định ti Khon 4 Điu 18 Ngh định 28/2015/ND-CP;

- Yêu cu người s dng lao động cung cp thông tin v vic đóng bo him tht nghip; yêu cu trung tâm dch v vic làm, t chc bo him xã hi cung cp thông tin liên quan đến bo him tht nghip;

 - Khiếu ni, t cáo v bo him tht nghip theo quy định ca pháp lut.

2. Nghĩa v ca người lao động:

- Đóng bo him tht nghip đủ và đúng theo quy định;

- Thc hin đúng quy định v vic tham gia bo him tht nghip;

- Bo qun, s dng s bo him xã hi, th bo him y tế theo quy định;

- Người lao động giao kết nhiu hp đồng lao động khi chm dt hp đồng lao động đang tham gia bo him tht nghip phi thông báo vi người s dng lao động kế tiếp để tiếp tc tham gia bo him tht nghip;

- Np h sơ đề ngh hưởng tr cp tht nghip, h tr hc ngh theo quy định ti trung tâm dch v vic làm khi có nhu cu hưởng BHTN;

- Hng tháng thông báo vi trung tâm dch v vic làm v vic tìm kiếm vic làm trong thi gian đang hưởng tr cp tht nghip;

- Nhn vic làm hoc tham gia khóa hc ngh phù hp;

- Trong thi hn 15 ngày làm vic k t ngày np h sơ đề ngh hưởng tr cp tht nghip nếu người lao động tìm được vic làm thì phi thông báo ngay cho trung tâm dch v vic làm nơi np h sơ đề ngh hưởng tr cp tht nghip;

- Nhn thông báo v vic không được hưởng tr cp tht nghip hoc không được h tr hc ngh, quyết định v vic hưởng tr cp tht nghip...;

- Thông báo theo quy định vi trung tâm dch v vic làm khi thuc các trường hp chm dt hưởng tr cp tht nghip theo quy định;

- Np li th bo him y tế cho t chc bo him xã hi khi thuc các trường hp chm dt hưởng tr cp tht nghip và trường hp chuyn nơi hưởng tr cp tht nghip theo quy định.

 

II. QUYN VÀ TRÁCH NHIM CA NGƯỜI S DNG LAO ĐỘNG

1. Quyn ca người s dng lao động:     

- Được h tr kinh phí đào to, bi dưỡng, nâng cao trình độ k năng ngh để duy trì vic làm cho người lao động theo quy định;

- T chi thc hin các yêu cu không đúng quy định ca pháp lut v bo him tht nghip;

- Khiếu ni, t cáo v bo him tht nghip theo quy định ca pháp lut.

 

2. Trách nhim ca người s dng lao động:

- Ch trì, phi hp vi t chc công đoàn cơ s để thông tin, tuyên truyn, ph biến chính sách, pháp lut v bo him tht nghip;

- Xác định đối tượng tham gia bo him tht nghip, thc hin trình t, th tc tham gia bo him tht nghip, đóng bo him tht nghip đúng, đủ và kp thi theo quy định ca pháp lut;

- Bo qun h sơ tham gia bo him tht nghip ca người lao động trong thi gian người lao động làm vic ti đơn v. Xut trình các tài liu, h sơ và cung cp thông tin liên quan theo yêu cu ca cơ quan nhà nước có thm quyn khi có kim tra, thanh tra v bo him tht nghip;

- Cung cp thông tin v vic đóng bo him tht nghip trong thi hn 02 ngày làm vic k t ngày người lao động yêu cu;

- Cung cp bn sao hp đồng lao động hoc hp đồng làm vic hoc xác nhn v vic đơn phương chm dt hp đồng lao động hoc hp đồng làm vic hoc xác nhn v vic người lao động b mt vic làm cho người lao động;

- Thông báo vi trung tâm dch v vic làm nơi đặt tr s làm vic ca người s dng lao động khi có biến động lao động làm vic ti đơn v;

- Trước ngày 15 tháng 01 hng năm báo cáo S Lao động - Thương binh và Xã hi v tình hình tham gia bo him tht nghip ca năm trước.;

- T chc trin khai vic đào to, bi dưỡng, nâng cao trình độ k năng ngh để duy trì vic làm cho người lao động;

- S dng người lao động đã được đào to, bi dưỡng nâng cao trình độ k năng ngh theo phương án đã được phê duyt và báo cáo kết qu thc hin v S Lao động - Thương binh và Xã hi.

III. QUYN VÀ TRÁCH NHIM CA TRUNG TÂM DCH V VIC LÀM

1.Quyn ca trung tâm dch v vic làm:

- T chi yêu cu hưởng các chế độ bo him tht nghip không đúng quy định ca pháp lut;

- Kiến ngh vi cơ quan nhà nước có thm quyn xây dng, sa đổi, b sung chế độ, chính sách pháp lut v bo him tht nghip và qun lý Qu bo him tht nghip;

- Kiến ngh vi cơ quan nhà nước có thm quyn x lý vi phm pháp lut v bo him tht nghip.

2. Trách nhim ca trung tâm dch v vic làm:

- T chc thông tin, tuyên truyn, ph biến chính sách, pháp lut v bo him tht nghip;

- T chc tiếp nhn h sơ đề ngh hưởng tr cp tht nghip và h sơ đề ngh h tr hc ngh, xem xét và thc hin các th tc gii quyết hưởng tr cp tht nghip, h tr hc ngh theo quy định ca pháp lut;

- T chc tư vn, gii thiu vic làm và dy ngh cho người lao động;

- Kim tra, theo dõi, cp nht các thông tin ca người lao động liên quan đến vic hưởng các chế độ bo him tht nghip;

- Trước ngày 03 hng tháng, báo cáo v S Lao động - Thương binh và Xã hi, B Lao động - Thương binh và Xã hi (Cc vic làm) v vic thc hin chính sách BHTN, tư vn, gii thiu vic làm và dy ngh cho người tht nghip trên địa bàn;

- Định k sáu tháng, trước 15 tháng 07, hng năm trước ngày 15 tháng 01 báo cáo v S Lao động - Thương binh và Xã hi, Cc vic làm  tình hình thc hin chính sách BHTN, tư vn, gii thiu vic làm và dy ngh cho người tht nghip trên địa bàn;

- Cung cp tài liu, thông tin liên quan v bo him tht nghip theo yêu cu ca người lao động, t chc công đoàn và cơ quan có thm quyn;

- Tham gia thc hin hp tác quc tế v bo him tht nghip.

 

ĐỊA CH NP H SƠ BO HIM THT NGHIP

- Ti TP Yên Bái: Trung tân Dch v vic làm tnh Yên Bái

 Đc: S 1 Thanh Liêm, P Yên Thnh, TP Yên Bái         

  Sđt: 0293.850.099

- Ti Nghĩa L: Trường trung cp ngh - Dân tc ni trú TX Nghĩa L
Đc: T 10, Pú Trng, TX Nghĩa L, tnh Yên Bái        

Sđt: 0293.870.678

- Ti Lc Yên: Trường trung cp ngh Lc Yên

Đc: T 10, th trn Yên Thế, huyn Lc Yên   

Sđt: 0296.567.899

- Ti Yên Bình: UBND Th trn Thác Bà - huyn Yên Bình

Liên h: Ông Hoàng Chí Công                                  

Sđt: 0943.520.050

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Hotline
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này như thế nào?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây